มก. จัดการประชุมวิชาการพืช “กัญชา กัญชง และกระท่อมระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1”
มก. จัดการประชุมวิชาการพืช “กัญชา กัญชง และกระท่อมระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1”

สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการพืชกัญชา กัญชง และกระท่อมระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “นโยบายด้านการวิจัยและนวัตกรรม และการนำไปใช้ประโยชน์ของพืชกัญชา กัญชง และกระท่อม” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ห้องรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามาหวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วยการนำเสนอผลงานทางวิชาการ การบรรยายพิเศษ การเสวนา การจัดนิทรรศการ และการออกบูธของมหาวิทยาลัยและภาคเอกชน โดยมีกำหนดการ ดังนี้

เวลา 09.00 – 09.15 น. พิธีเปิด       

โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เวลา 09.15 – 10.00 น. การบรรยายพิเศษ

เรื่อง “สถานการณ์ปัจจุบัน การขับเคลื่อนพืชกัญชา กัญชง และกระท่อม

สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์” โดย นพ. กิตติ โล่สุวรรณรักษ์ 

เวลา 10.00 – 10.30 น. นำเสนอผลงานวิจัย ภาคโปสเตอร์

เวลา 10.30 – 12.00 น. การเสวนา

หัวข้อ “ความต้องการด้านงานวิจัยพืชกัญชา กัญชง และกระท่อม

เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์” โดย

ภญ.ดร.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฏกกุล

รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม

นายพรชัย ปัทมินทร นายกสมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย

นายวีรพงษ์ วิสูตร

คณะกรรมการสมาคมสหอุตสาหกรรมพืชกัญชงและกัญชา

รศ.ดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย คณบดีคณะเกษตร มก.

เกี่ยวกับ งานวิจัยพืชกัญชา กัญชง และกระท่อม

เวลา 13.00 – 14.30 น. – การบรรยายพิเศษ (ห้องประชุม 201)

หัวข้อ “การเตรียมการสู่การจัดทำมาตรฐาน Global GAP”

โดย ดร.รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐาน GAP

นำเสนอผลงานวิจัย ภาคบรรยาย (ห้องประชุม 204)

เวลา 14.30 – 15.00 น. นำเสนอผลงานวิจัย ภาคโปสเตอร์

เวลา 15.00 – 15.30 น. นำเสนอผลงานวิจัย ภาคบรรยาย (ต่อ)

เวลา 15.30 – 17.00 น. การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “มาตรฐานการผลิต การตลาด การส่งออก

พืชกัญชา กัญชง และกระท่อม” โดย

ศ.ดร.คณพล จุฑามณี ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการขั้นสูง มก.

ผศ.ดร.กฤษกมล ณ จอม คณะอุตสาหกรรมเกษตร มก.

ดร.กำธร ชีพชัยอิสระ บริษัท ทีเอ็กซ์แทรกท์ จำกัด

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดที่ สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 02 – 579 – 8922 อีเมล nru@ku.ac.th หรือ Line: @259suexc

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated