เปิดวิสัยทัศน์ผู้จัดการใหม่ ธ.ก.ส. ฉัตรชัย ศิริไล พร้อมยกระดับภาคเกษตรไทยไปสู่สากล
เปิดวิสัยทัศน์ผู้จัดการใหม่ ธ.ก.ส. ฉัตรชัย ศิริไล พร้อมยกระดับภาคเกษตรไทยไปสู่สากล

(วันนี้ 27 มีนาคม 2566) นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สื่อสารนโยบายในการดำเนินงานและวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนองค์กร First Speech ภายใต้หัวข้อ “สื่อสารทิศทางการทำงาน เพื่อก้าวไปด้วยกันอย่างไร้รอยต่อ” ให้แก่คณะผู้บริหารและพนักงาน ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้จัดการ ธ.ก.ส. เป็นวันแรก เพื่อสานต่อเจตนารมณ์การเป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ได้แก่ การบริหารจัดการคุณภาพหนี้ การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความรู้เกษตรกรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารจัดการการผลิต การพัฒนาและต่อยอดเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการในตลาด ควบคู่ไปกับการส่งเสริมวินัยทางการเงินอย่างเป็นระบบ อันนำไปสู่การสร้างคุณภาพชีวิตในชนบทให้ดีขึ้น (Better Life) สร้างชุมชนไทยให้เข้มแข็ง (Better Community) และสร้างความภาคภูมิใจในอาชีพการเกษตรให้มากยิ่งขึ้น (Better Pride) เพื่อยกระดับชีวิตเกษตรกรไทย สู่สังคมที่ภาคภูมิอย่างยั่งยืน โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงาน ธ.ก.ส. ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เข้าร่วมรับฟัง ผ่านระบบ VDO Conference และห้องประชุม ชั้น 24 ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated