เปิดบริบทใหม่เห็ดเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมไทย ที่ฟาร์มอานนท์ไบโอเทค จ.ลพบุรี
เปิดบริบทใหม่เห็ดเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมไทย ที่ฟาร์มอานนท์ไบโอเทค จ.ลพบุรี

สำหรับประเทศไทย เห็ดเป็นพืชอาหารที่ได้รับความนิยมบริโภคในทุกภาค สภาพดินฟ้าอากาศของไทยเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเห็ด อาชีพการเพาะเห็ดได้สร้างงานสร้างรายได้และมีพัฒนาการอย่างรวดเร็ว  แต่ความสำเร็จหรือล้มเหลวของอาชีพนี้ก็เกิดจากความเอาใจใส่ของผู้ประกอบการเช่นกัน เนื่องจากมีการแข่งขันสูง การหาความรู้ใหม่ๆ และการฝึกประสบการณ์ จึงจะทำให้เกษตรกร ผู้ประกอบการเพิ่มโอกาสให้การทำธุรกิจเห็ดไปต่อได้ เห็ดนั้นมีสรรพคุณเป็นยารักษาโรค และมีการใช้เห็ดเป็นยาในหลายประเทศ สวนทางกับการศึกษาเห็ดเป็นยายังมีน้อยมาก เช่นในประเทศไทยซึ่งมีทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพสูง ประกอบกับมีองค์ความรู้ทางภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านเห็ด ทุกภาคส่วนจึงควรให้ความสนใจศึกษาและพัฒนาสายพันธุ์เห็ดพื้นบ้าน หรือเห็ดท้องถิ่นเพื่อสุขภาพคนไทยในอนาคต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงผนึกกำลังภาคีเครือข่าย คณะทำงานโครงการนวัตกรรมยกระดับเห็ดเป็นยา และพืชสมุนไพร สถาบันอานนท์ไบโอเทค จังหวัดลพบุรี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) และผู้ประกอบการธุรกิจเห็ด จัดกิจกรรม “วันเห็ดเศรษฐกิจไทย 2023” บริบทใหม่ :- เห็ดเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมไทย ระหว่างวันที่ 13 -15 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ฟาร์มอานนท์ไบโอเทค ต.เพนียด อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี มุ่งหวังบูรณาการการบริการวิชาการสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยศาสตร์แห่งแผ่นดินด้านเห็ดเศรษฐกิจและเห็ดเป็นยา เปิดโอกาสให้นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการได้นำความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมถ่ายทอดสู่ประชาชนผู้สนใจ เสมือนเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างอาชีพ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายงานวิชาการงานพัฒนาด้านเห็ดเศรษฐกิจและเห็ดเป็นยาของประเทศไทย สนับสนุนการสร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ภาคการเกษตร

ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (KU-Lifelong Learning Model)เชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ชาติกับบทบาทของมหาวิทยาลัย และบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายเพื่อยกระดับความรู้ นวัตกรรม ผ่านสินค้าและบริการคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยมอบให้สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ขับเคลื่อนโครงการนำร่องซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกรอบแนวคิด KUniverse ที่นำองค์ความรู้มาบูรณาการร่วมกัน นำสินค้าและบริการคุณภาพเป็นตัวนำและโยงมาสู่การเรียนการสอน ประกอบกับปีนี้เป็นปีของการเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรม “วันเห็ดเศรษฐกิจไทย 2023” บริบทใหม่ :- เห็ดเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมไทย ณ ศูนย์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ฟาร์มอานนท์ไบโอเทค ต.เพนียด อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เสมือนการสร้างต้นแบบสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ช่วยส่งเสริมให้มีการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์บริการเห็ดเศรษฐกิจที่มีคุณภาพและการจัดการธุรกิจ ทำให้เกิดเศรษฐกิจสู่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ยังสร้างรูปแบบของระบบนิเวศธุรกิจเห็ดที่เกษตรกร ผู้ประกอบการ ผู้จำหน่าย ผู้บริโภค และนักลงทุน สามารถใช้ประโยชน์จากกันและกันได้สูงสุดก่อให้เกิดการพัฒนาอาชีพ และสร้างรายได้

รศ.สุวิสา พัฒนเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เปิดเผยถึง กิจกรรมที่จัดขึ้น ว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเรื่องเห็ดเศรษฐกิจของประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2516 มีการก่อตั้ง “ชมรมเห็ดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” โดยคณะนิสิตของมหาวิทยาลัยภายใต้การกำกับดูแลของสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม และเริ่มงานฝึกอบรมให้เกษตรกรในส่วนภูมิภาค ตั้งแต่ปี พ.ศ.2517 ในครั้งนี้ได้ร่วมมือกับสถาบันอานนท์ไบโอเทค โดย ดร.อานนท์ เอื้อตระกูล ผู้เชี่ยวชาญด้านเห็ดขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และเป็นผู้นำเห็ดธรรมชาติหลายสายพันธุ์จากต่างประเทศมาพัฒนาเพาะที่ประเทศไทย ได้แก่ เห็ดนางฟ้าภูฏาน เห็ดหัวลิง เห็ดหลินจือ เห็ดเป๋าฮื้อ เห็ดโป่งรากสน (ฝู่หลิง) เห็ดหอมสายพันธุ์ทนร้อน เห็ดถั่งเช่า และเห็ดเยื่อไผ่ เป็นต้น และส่งเสริมให้มีการผลิตเป็นการค้ามาจนถึงปัจจุบัน เป็นองค์กรที่ทำการค้นคว้า วิจัย พัฒนาวิชาการด้านเห็ดมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นยังริเริ่มและเป็นผู้นำทางด้านการผลิตและพัฒนาเทคนิคใหม่ๆเกี่ยวกับการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ การทำเห็ดเป็นยา และการแปรรูปเห็ด ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาทางวิชาการด้านเห็ด พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีจากหน่วยงานความร่วมมือผ่านกิจกรรมทั้ง 3 วัน ซึ่งผู้ร่วมงานจะได้รับความรู้ ได้สัมผัสของจริง และพูดคุยกับผู้มีประสบการณ์จริงจากกิจกรรมที่นำเสนอ

โดยกิจกรรมประกอบด้วย การจัดแสดงผลงาน และนิทรรศการ ประกอบการสาธิต “นวัตกรรมยกระดับเห็ดเศรษฐกิจ และเห็ดเป็นยา สู่เศรษฐกิจชุมชน โดย สถาบันการศึกษา ส่วนราชการ ผู้ประกอบการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และเกษตรกร การให้บริการตรวจสุขภาพ ด้วยแพทย์แผนไทยการเสวนาวิชาการ เรื่อง สถานการณ์เห็ดเศรษฐกิจ 2022 และสิ่งท้าทาย 5 มิติ ได้แก่ มิติที่ 1 การพัฒนาเห็ดฟาร์ม และเห็ดเป็นยา มิติที่ 2 การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ และเห็ดเป็นยา มิติที่ 3 การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากเห็ด ซึ่งภายในงานเชพจากนานาชาติจะมาร่วมสาธิตการทำอาหารโปรตีนจากเห็ด(Plant Based protein) ด้วย มิติที่ 4 การผลิตเครื่องสำอางจากเห็ด และ มิติที่ 5 เห็ดเป็นยารักษาสุขภาพ และป้องกันโรค นำโดย ดร.อานนท์ เอื้อตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันอานนท์ไบโอเทค ร่วมด้วยผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในแต่ละมิติ  และ เรื่อง ปักหมุดอนาคต : บริบทใหม่ “เห็ดไทย” บนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 2023 ณ ศูนย์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ฟาร์มอานนท์ไบโอเทค ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรีซึ่งศูนย์เรียนรู้ฯ นี้จะเป็นอีกหนึ่งแลนมาร์คท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดลพบุรี

กิจกรรม “วันเห็ดเศรษฐกิจไทย 2023” เปิดบริบทใหม่เห็ดเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมไทย เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมมือกับหน่วยงานภาคเครือข่ายภาครัฐ เอกชน ชุมชน ผลักดันให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สร้างต้นแบบสังคมการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สังคม และชุมชนติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม โทร 0 2942 8822 ต่อ 405, www.eto.ku.ac.th

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated