สภาเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี สานฝันเกษตรกรบึงบา เร่งแก้ไขปัญหาดินเสื่อมโทรม สร้างองค์ความรู้เพื่อเกษตรกรรม

สภาเกษตรกรแห่งชาติ มีบทบาทสำคัญกับการกำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรมาโดยตลอด มุ่งเน้นการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อให้เกษตรกรไทยได้มีองค์ความรู้ สามารถพัฒนาระบบเกษตรกรรมให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการขับเคลื่อนนโยบายและแนวทางการดำเนินงานสู่พื้นที่ จึงเป็นภารกิจสำคัญของสภาเกษตรกรจังหวัด ที่จะช่วยสร้างศักยภาพด้านการเกษตรในจังหวัดให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ดังเช่นที่สภาเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี ได้ตั้งเป้าหมายการดำเนินงาน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และยุวเกษตรกร ในรูปแบบต่าง ๆ โดยการลงพื้นที่ เพื่อรับรู้ปัญหาและช่วยเหลือเกษตรกรในการร่วมคิด ร่วมสร้างและร่วมมือ ส่งผลให้เกษตรกรฟื้นตัวและเดินหน้าทำการเกษตรได้ต่อไป

นางเศรษฐมณี ถิลา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า จากการทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัด พบว่า ปทุมธานี เป็นเกษตรเมืองที่มีพื้นที่ทำการเกษตรกว่า 350,000 ไร่ คิดเป็น 37 % ของพื้นที่ ส่วนใหญ่เกษตรกรจะสามารถเข้าถึงแหล่งเทคโนโลยีได้ค่อนข้างมาก เพราะฉะนั้นสภาเกษตรกรจังหวัด จึงเน้นไปที่การพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และเชื่อมโยงภาคการผลิตให้มีการขยายตัวด้านการตลาดได้มากยิ่งขึ้น เช่นที่ผ่านมาได้ประสานงานกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกันส่งเสริมทำเส้นด้ายจากใยกล้วยที่เหลือทิ้งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านแสงตะวัน อำเภอสามโคก จนได้เครื่องทำเส้นด้ายมาเป็นต้นแบบให้แก่เกษตรกร รวมถึงการสร้างองค์ความรู้ ซึ่งปัจจุบันมีการเติบโตไปมาก นอกจากนี้แล้วในด้านของปัญหาภาคการเกษตรยังมีเรื่องที่ต้องแก้ไขอยู่หลายด้านเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาผลผลิตตกต่ำ ปัญหาการรวมกลุ่ม ปัญหาแหล่งน้ำ ปัญหาที่ดิน และปัญหาด้านองค์ความรู้ ซึ่งทางสภาเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือเกษตรกร อย่างเช่นปัญหาการรวมกลุ่ม บางครั้งเป็นการรวมกลุ่มเฉพาะกิจ ไม่มีความต่อเนื่อง ดังนั้นสภาเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี จึงได้ดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพในระดับตำบล เพื่อพัฒนาความรู้ให้แก่เกษตรกรเรื่องการรวมกลุ่ม ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในจังหวัดปทุมธานี เชื่อมโยงด้านวิชาการ ด้านการแปรรูป และนวัตกรรม เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกร ทั้งการลดต้นทุนการผลิต และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่ได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด

โดยในปี 2566 นี้ ทางสภาเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี ได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนพัฒนาอาชีพในระดับตำบล ซึ่งได้ลงพื้นที่ในตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี และจากการรับฟังปัญหาในพื้นที่ พบว่าเกษตรกรประสบปัญหาเรื่องคุณภาพดิน ดินเสื่อมโทรม ดินเปรี้ยวมาเป็นระยะเวลานาน ซึ่งทำให้เป็นอุปสรรคในการเพาะปลูกพืชบางชนิด หรือไม่สามารถทำการเพาะปลูกหรือทำการเกษตรใด ๆ ได้ ซึ่งกลุ่มเกษตรกรบึงบามีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาและปรับปรุงดินให้มีคุณภาพมากขึ้น โดยสภาเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี ได้ประสานงานและปรึกษากับทางคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีไว้แล้ว เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพดินในพื้นที่ตำบลบึงบา นอกจากนี้ยังมีกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ต้องการพัฒนาด้านอื่น ๆ อีก เช่น เกษตรกรทำปุ๋ยไส้เดือน ต้องการพัฒนาให้ปุ๋ยไส้เดือนได้การรับรอง มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการตลาดที่ขยายตัวเติบโตมากขึ้น และเกษตรกรปลูกผักอินทรีย์ ต้องการขยายตลาดให้กว้างมากกว่าเดิมจากที่วางจำหน่ายแค่ตลาดในชุมชน โดยทางสภาเกษตรกรจังหวัดปทุมธานีจะเร่งดำเนินการต่อไปในช่วงเดือนมีนาคมนี้

หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการทำแผนพัฒนาอาชีพในระดับตำบล ได้ลงพื้นที่ไปพบปะพี่น้องเกษตรกร ซึ่งทางสภาเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี ก็ตั้งใจรับฟังประเด็นปัญหาต่าง ๆ ในการทำเกษตรอย่างเต็มที่และพร้อมเป็นเพื่อนที่ใกล้ชิดให้มากกว่าเดิมกับพี่น้องเกษตรกร เพื่อร่วมกันหาทางออก เสริมสร้างองค์ความรู้ และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเกษตรกรในพื้นที่ตำบลบึงบา ก็มีความพร้อมที่อยากจะพัฒนา ปรับปรุง ให้ความร่วมมือและสนใจที่จะแก้ไขปัญหา เพื่อให้พื้นที่เกษตรกรรมของตนเองดีขึ้น

ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งแก่ภาคเกษตรกรรมได้พัฒนาและเติบโตไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่อง สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จึงขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศ ออกมาเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร ในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อ เพื่อให้หนึ่งเสียงของเกษตรกร เป็นพลังขับเคลื่อนให้ภาคเกษตรกรรมของไทยก้าวไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated