ชริมพ์บอร์ดทำแผนงานราบรื่น!..ขับเคลื่อนแผนกุ้ง’ 66 ในช่วง 9 เดือนสุดท้าย!!
ชริมพ์บอร์ดทำแผนงานราบรื่น!..ขับเคลื่อนแผนกุ้ง’ 66 ในช่วง 9 เดือนสุดท้าย!!

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม P323 ชั้น 3 อาคารผาสุข กุลละวณิชย์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง มอบหมายให้ นายประพันธ์ ลีปายะคุณ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมหารือเตรียมการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการห่วงโซ่การผลิตกุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ หรือ ชริมพ์บอร์ด ครั้งที่ 3/2566 โดยชริมพ์บอร์ดได้หารือ แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านกุ้งทะเล ปี พ.ศ. 2566 ในประเด็นที่สำคัญ อาทิ การควบคุมคุณภาพพ่อแม่พันธุ์กุ้งทะเลจากการนำเข้า การทดสอบและคัดเลือกสายพันธุ์จุลินทรีย์ให้เหมาะสมกับการเลี้ยงกุ้งทะเลในแต่ละพื้นที่แนวทางการจัดทำต้นทุนการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม การจัดงาน Road show เพื่อส่งเสริมการบริโภคกุ้งทะเลภายในประเทศ ณ จังหวัดภูเก็ต รวมถึงแนวทางการพัฒนาฝีมือแรงงานไทยด้านการเลี้ยงกุ้งทะเล

รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า ชริมพ์บอร์ด กรมประมง และหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรมกุ้งทะเลไทย ได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานแผนปฏิบัติการด้านกุ้งทะเล ปี พ.ศ. 2566 ภายใต้นโยบาย “ตลาดนำการผลิต” โดยมีเป้าหมายการผลิตกุ้งทะเลให้บรรลุเป้าหมาย 4 แสนตัน ภายในปี 2566 นี้ นอกเหนือจากกิจกรรมด้านการส่งเสริมการผลิตกุ้งทะเลที่มีคุณภาพและปลอดภัย การส่งเสริมการบริโภคทั้งภายในและต่างประเทศแล้ว ภายใต้การดำเนินงานครั้งนี้ ชริมพ์บอร์ดและกรมประมงยังผลักดันการศึกษาวิจัยในเรื่องต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลของไทยให้ยั่งยืนต่อไป

รองอธิบดีกรมประมง กล่าวทิ้งท้ายว่า หากเราทุกคนร่วมมือ ร่วมใจกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง การฟื้นฟูอุตสาหกรรมกุ้งไทยสำเร็จได้อย่างแน่นอน ..และหวังว่าจะเห็นความร่วมมือเช่นนี้ต่อไป!

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated