กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว หมู่ 2 ต.วังชะโอน อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร ความสำเร็จยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ สร้างรายได้ทั้งกลุ่ม ปีละกว่า 17 ล้านบาท
กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว หมู่ 2 ต.วังชะโอน อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร ความสำเร็จยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ สร้างรายได้ทั้งกลุ่ม ปีละกว่า 17 ล้านบาท

นายชายศักดิ์ วุฒิศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 นครสวรรค์ (สศท.12) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงผลติดตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดของ กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว หมู่ 2 ตำบลวังชะโอน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร นับเป็นกลุ่มที่เข้มแข็งและประสบผลสำเร็จในการรวมกลุ่มผลิตข้าว โดยทางกลุ่มแปลงใหญ่ได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการผลิตข้าวเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าและความยั่งยืน อีกทั้ง ทางกลุ่มยังมีการถ่ายทอดความรู้ให้แก่สมาชิกในกลุ่มและเกษตรกรในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

สำหรับกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว เริ่มดำเนินการรวมกลุ่มตั้งแต่ปี 2560 ปัจจุบันทางกลุ่มมีสมาชิก 36 ราย พื้นที่ปลูกรวม 1,250 ไร่ (เฉลี่ย 34.7 ไร่/ครัวเรือน) มีนายจรินทร์ ศรีพิทักษ์ เป็นประธานแปลงใหญ่ข้าว โดยทางกลุ่มทำการเพาะปลูกข้าวนาปี จำนวน 2 ครั้ง/ปี ซึ่งรอบการผลิตแรก เพาะปลูกช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน เก็บเกี่ยวเดือนสิงหาคม – ตุลาคม เกษตรกรทำการผลิตข้าวพันธุ์หอมพวง เบอร์ 5 และเบอร์ 20 เพื่อใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ และรอบการผลิตที่ 2 เพาะปลูกช่วงเดือนสิงหาคม – ตุลาคม และเก็บเกี่ยวเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ของปีถัดไป เกษตรกรทำการผลิตข้าวเจ้า กข 47 กข 49 และข้าวไม่ไวแสงอื่น ๆ ตามความต้องการของตลาด จำหน่ายเป็นข้าวเปลือกให้แก่โรงสีในพื้นที่

ด้านสถานการณ์การผลิตข้าว 2 รอบการผลิต ปีเพาะปลูก 2565/66 มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 4,944.13 บาท/ไร่/รอบการผลิต ได้ผลผลิตเฉลี่ย 882.19 กิโลกรัม/ไร่/รอบการผลิต ราคาที่ขายได้เฉลี่ย 7,955.10 บาท/ตัน ได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 7,013.41 บาท/ไร่/รอบการผลิต คิดเป็นผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย (กำไร) 2,069.28 บาท/ไร่/รอบการผลิต ทั้งนี้ หากคิดผลตอบแทนของทั้งกลุ่มในการผลิตข้าวทั้ง 2 รอบการผลิต เฉลี่ยอยู่ที่ 17,533,525 บาท/ปี หรือ คิดเป็นกำไรของทั้งกลุ่มเฉลี่ยอยู่ที่ 5,173,200 บาท/ปี ผลผลิตส่วนใหญ่ ร้อยละ 75 จำหน่ายเพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์ให้แก่บริษัทจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวจากทั้งในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง รองลงมา ผลผลิตร้อยละ 20 จำหน่ายข้าวเปลือกให้กับโรงสีข้าวในพื้นที่ และผลผลิตร้อยละ 5 เก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ในรอบการผลิตหน้า รวมไปถึงสีเป็นข้าวสารเพื่อบริโภคในครัวเรือน

ปัจจุบันทางกลุ่มแปลงใหญ่ได้เข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ซึ่งได้รับการพัฒนาและต่อยอดเชิงธุรกิจเกษตร และจดทะเบียนเป็น “ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองเสือสามัคคี” เพื่อประกอบกิจการให้บริการเครื่องจักรกลรับจ้างทางการเกษตร ได้แก่ โดรนฉีดพ่นสารชีวภัณฑ์ เครื่องจักรสำหรับเตรียมดิน เครื่องสีข้าว และโรงเรือนสำหรับเก็บผลผลิตทางการเกษตร ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด ช่วยให้เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวข้าวและเตรียมแปลงเพาะปลูกได้ทันต่อรอบการผลิต โดยมีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก รวมถึงยังได้รับสนับสนุน เครื่องสีข้าวขนาดกลาง รถตักสำหรับลานตากข้าว โรงเรือนสำหรับสีข้าว และโรงเรือนสำหรับเก็บเครื่องจักรกลทางการเกษตร ซึ่งสามารถต่อยอดให้กลุ่มมีรายได้จากการแปรรูป การให้เช่าลานตากและรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร อีกทั้ง ยังมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ การถ่ายทอดความรู้ทั้งให้แก่สมาชิกในกลุ่มและเกษตรกรในพื้นที่ ด้านการลดการใช้สารเคมีการหมุนเวียนทรัพยากรทางการเกษตรกลับมาใช้ใหม่ การไถกลบตอซัง การให้บริการแปรรูปสินค้าเป็นข้าวสารเพื่อเพิ่มมูลค่า การให้บริการลานตากข้าว สำหรับท่านใดที่สนใจข้อมูลของ กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว หมู่ 2 ตำบลวังชะโอน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร สามารถสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ นายจรินทร์ ศรีพิทักษ์ ประธานแปลงใหญ่ข้าว โทร 08 7210 3806 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สศท.12 โทร 056 803 525 หรือ zone12@oae.go.th

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated