กรมวิชาการเกษตร จับมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ลงพื้นที่ติดตามความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชา
กรมวิชาการเกษตร จับมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ลงพื้นที่ติดตามความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชา

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า กรมวิชาการเกษตร ได้ดำเนินงานเพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุน ส่งเสริมการใช้ประโยชน์พืชกัญชา กัญชง ในครัวเรือนทางการแพทย์ และอุตสาหกรรมอื่นๆ โดยทำการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย และพัฒนาพืชชนิดกัญชา กัญชง และได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกรมวิชาการเกษตรและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี และจัดทำโครงการความร่วมมือทางวิชาการ “ทดสอบพันธุ์กัญชา สายพันธุ์ฝอยทองสุรนารี 1” โดยทำการปลูกทดสอบในพื้นที่ศูนย์วิจัยฯ ของกรมวิชาการเกษตรใน 7 จังหวัดได้แก่ เชียงราย สุโขทัย นครพนม ศรีสะเกษ นครปฐม เพชรบุรี และสุราษฎร์ธานี กระจายทั่วประเทศไทย

วันที่ 10 มีนาคม 2566 ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม โดยมีนายประเสริฐ อนุพันธ์ ที่ปรึกษากรมวิชาการเกษตร นายสุรกิตติ ศรีกุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผลิตพืช กรมวิชาการเกษตร นายธงชัย คำโคตร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 3 นายขจรวิทย์ พันธุ์ยางน้อย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 นางนิยม ไข่มุกข์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม  และ ศาสตราจารย์ ดร.นันทกร บุญเกิด อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยทีมงานวิจัยจากทั้งสองหน่วยงาน ร่วมประชุมชี้แจงและรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการทดสอบพันธุ์กัญชา ฝอยทองสุรนารี 1 ตลอดจนปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า กรมวิชาการเกษตร ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ เพื่อการศึกษาวิจัย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 พร้อมทั้งรับมอบเมล็ดพันธุ์กัญชา “ฝอยทองสุรนารี1” จาก มทส. สำหรับสนับสนุนโครงการผลิตต้นกล้ากัญชา กัญชง ของกรมวิชาการเกษตร ซึ่งดำเนินการผลิตและกระจายต้นกล้า 1 ล้านต้น ไปแล้วก่อนหน้านี้ การลงพื้นที่ในครั้งนี้จึงเป็นการติดตามภารกิจภายใต้ MOU ในการวิจัยพัฒนาสายพันธุ์พืชกัญชา โดยการทดสอบพันธุ์กัญชา ฝอยทองสุรนารี 1 และเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม เพื่อถ่ายทอดสู่เกษตรกรและผู้สนใจใช้ประโยชน์พืชกัญชา ในครัวเรือนและทางการแพทย์ต่อไป พร้อมกันนี้ได้ทำการปลูกต้นกล้ากัญชาพันธุ์ฝอยทองสุรนารี 1 ต้นแรกเพื่อเป็นขวัญและกำลังให้แก่ทีมงานวิจัยของทั้ง 2 หน่วยงานด้วย

อนึ่ง กัญชา ฝอยทองสุรนารี 1 เป็นสายพันธุ์กัญชาที่ได้รับการรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน จากกรมวิชาการเกษตร ได้รับหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน (ร.พ. 2) เลขที่ 1919/2565 ลงวันที่ 21 ต.ค. 2565 มีลักษณะเด่นคือ ลำต้นตั้งตรงสูงเฉลี่ย 3.40 เมตร ทรงพุ่มกว้างเฉลี่ย 1.20 เมตร ใบย่อย 5-9 แฉก ใบกว้างเฉลี่ย 26.47 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 22.14 เซนติเมตร ก้านใบสีเขียว ยาวประมาณ 6-9 เซนติเมตร มีการติดดอกและเมล็ดในช่วง 80-120 วัน ช่อดอกแห้งมีปริมาณสารสำคัญ  ∆9-tetrahydrocannabinol (THC) ประมาณร้อยละ 8– 12 และ Cannabidiol (CBD) ประมาณร้อยละ 0.3–0.5 เมล็ดรูปไข่ป้อม ผิวเรียบ เป็นมันมีลายสีน้ำตาล เมื่อแห้งมีสีเทา ขนาดประมาณ 3-5 มิลลิเมตร มีน้ำหนักร้อยเมล็ดเฉลี่ย 18.73 กรัม

“ขอเชิญชวนให้เกษตรกรผู้ปลูก/ นักปรับปรุงพันธุ์พืชกัญชา กัญชง ที่มีสายพันธุ์ดีอยู่ในครอบครองนั้น สามารถยื่นขอรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตาม พรบ.พันธุ์พืช 2518   ได้ที่สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ณ ศูนย์บริหารจัดการพืชกัญชา กัญชง และกระท่อม แบบเบ็ดเสร็จ กรมวิชาการเกษตร สายด่วน (hotline) 1174 ต่อ 311-313” อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าว

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated