เชิญเสวนา “อนุรักษ์ พัฒนา ควายไทย .. แบบไหนถึงจะยั่งยืน .. ?”
“อนุรักษ์ พัฒนา ควายไทย .. แบบไหนถึงจะยั่งยืน .. ?”

ขอเชิญร่วมเสวนาพิเศษการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 61 ครบรอบ 80 ปี ม.เกษตร “อนุรักษ์ พัฒนา ควายไทย .. แบบไหนถึงจะยั่งยืน .. ?”

ที่ผ่านมา สังคมไทย เน้น “การอนุรักษ์กระบือไทย” หรือ “การทำให้จำนวนกระบือไทยยังคงมีอยู่คู่สังคมไทย” ด้วยการเพิ่มจำนวนผู้เลี้ยงกระบือ แต่ไม่ได้เน้นการพัฒนา โดยเฉพาะ “การผลิตเนื้อและนมของกระบือ ให้มีคุณสมบัติโดดเด่น และสามารถสร้างความน่าสนใจทางการตลาดได้” อย่างเพียงพอ กระบือไทยจึงถูกเลี้ยงดูอย่างไม่ปราณีต ติดมือของเกษตรกร และรอเพียงวันที่มีโอกาสได้รับความสนใจจำหน่ายออก ซึ่งมักผันแปรไปตามความต้องการของผู้ซื้อ (นายฮ้อย) ตลาดในท้องถิ่น และตลาดจากประเทศเพื่อนบ้าน

แต่ปัจจุบัน ทั้ง “กระบือไทย และ กระบือลูกผสม” ถูกนำมาประกวดประชันโครงสร้างและรูปร่าง จนได้รับความสนใจลงทุนใน “การผลิตเพื่อการประกวด” และ ซื้อขายในราคาสูง (สูงกว่ามูลค่าเนื้อและผลิตภัณฑ์ที่ซื้อขายกันในตลาด) กระตุ้นให้เกิดความสนใจใน “กระบือที่มีโครงสร้างและรูปร่างใหญ่” กันมากขึ้น ดังนั้นการสร้างความชัดเจนใน “พันธุกรรม การแสดงออกทางพันธุกรรม และความสามารถในการถ่ายทอดทางพันธุกรรม” ซึ่งแตกต่างกันระหว่าง “สัตว์พันธุ์แท้” และ “สัตว์ลูกผสม” จะสามารถสร้างความเข้าใจและเป็นประโยชน์ต่อ การตัดสินใจผลิตกระบือไทยเพื่อให้ได้ผลตอบแทนอย่างเพียงพอและยั่งยืน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้ และ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับ “กระบือไทย” และ “ผลิตภัณฑ์ของกระบือไทย” สื่อสารให้สังคมเกิด “ค่านิยมร่วม” และ ให้ความร่วมมือ ในการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย ให้อยู่คู่กับสังคมไทย ในการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 61 ครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสาขาสัตว์ จึงได้จัดเสวนาพิเศษ เรื่อง “อนุรักษ์ พัฒนา ควายไทย .. แบบไหนถึงจะยั่งยืน .. ? (Conservation and development of Thai buffaloes .. which one will be sustainable ..?)” ขึ้นในวันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 13.00- 16.00 น. ณ ห้อง 5404 ชั้น 4 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.จรัญ จันทลักขณา สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปาฐกถา เรื่อง “ความท้าทายในการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย… ให้อยู่คู่กับสังคมไทย ได้อย่างมีคุณค่าและยั่งยืน” จากนั้น เป็นการเสวนาพิเศษ เรื่อง “อนุรักษ์ พัฒนา ควายไทย .. แบบไหนถึงจะยั่งยืน .. ?” ผู้เสวนาได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายสานน กันรัมย์ บริษัท สไมล์บีฟ จำกัด นายสุพชัย ปัญญาเอก ฟาร์มกระบือทันสมัย มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ นาวาอากาศเอกกิตติวัฒน์ อิทธิกุลเสฏฐ์ โครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย นายกุลภัทร์ โพธิกนิษฐ กลุ่มวิจัยและพัฒนากระบือ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ นายพรหมพิริยะ สอนศิริ สอนศิริฟาร์มควายไทย นายทศพร ศรีศักดิ์ สมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ดำเนินรายการ โดย นางธัญวรรณ ศรีวาจนะ สถานีวิทยุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมฟังการเสวนาพิเศษได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในรูปแบบออนไลน์ รับชมผ่านทาง NontriLive ที่ https://live.ku.ac.th ผ่านทางสถานีวิทยุ ม.ก. และผ่านระบบ Cisco Webex หรือ เข้าร่วมการเสวนาพิเศษในรูปแบบออนไซต์ ที่ห้อง 5404 ชั้น 4 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (จำนวนจำกัด) ติดตามข้อมูลการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 61 ได้ที่ https://annualconference.ku.ac.th/61/

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated