APSA จัดสัมมนา Data Driven Breeding เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลปรับปรุงพันธุ์พืชระดับนานาชาติ

สมาคมเมล็ดพันธุ์พืชภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิค (APSA) ร่วมกับ Kazusa DNA Research Institute, University of Tokyo และ ListenField ประเทศญี่ปุ่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย ร่วมจัดสัมมนาหัวข้อ International Symposium on Data Driven Breeding ในวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพมหานคร เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างนักวิทยาศาสตร์ นักปรับปรุงพันธุ์ และนักพัฒนาระบบสำหรับการพัฒนาสายพันธุ์โดยใช้แบบจำลองการคัดเลือกจีโนมซึ่งพัฒนาขึ้นในโครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่เชิงยุทธศาสตร์หรือ SIP ภายใต้การสนับสนุนของ Office Cabinet ประเทศญี่ปุ่น และเป็นการสร้างโอกาสสำหรับการเผยแพร่วิธีการปรับปรุงพันธุ์ที่เอื้อต่อการพัฒนาการเกษตรในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิคอีกด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติมและช่องทางลงทะเบียน https://web.apsaseed.org/events/intl-ddb-symposium

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated