สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ติดอาวุธทางปัญญาให้กับสมาชิกสหกรณ์ทุกสหกรณ์ใน จ.ชัยภูมิ
สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ติดอาวุธทางปัญญาให้กับสมาชิกสหกรณ์ทุกสหกรณ์ใน จ.ชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566 นายปรเมศวร์  อินทรชุมนุม ประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษภึงกระกระบวนการติดตามหนี้สิน, การตกลงประนอมหนี้ในเบื้องต้น, การวิเคราะห์ถึงผลดี ผลเสีย ในการดำเนินคดีในชั้นศาล โดยคำนึงถึงค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พร้อมด้วย นางเบญจมาศ พรพิทักษ์พันธุ์ รองผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์ฯ และคณะเจ้าหน้าที่สันนิบาตสหกรณ์ฯ โดยได้รับเกียรติจาก นายสุธี บุญถือ ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ กล่าวรายงาน และกล่าวต้อนรับพร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์สมาชิกสันนิบาตจังหวัดชัยภูมิ

สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ จัดอบรมให้ความรู้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์สมาชิก “หลักสูตรการติดตามทวงถามหนี้ /การฟ้องคดี” ณ ห้องประชุมสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรเมืองชัยภูมิ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ได้มอบเงินสนับสนุนจำนวน 40,600 บาท ตามกรอบทิศทางนโยบายการดำเนินของคณะกรรมการ ชุดที่ 26 รวม 7 ข้อ 1) ผลักดันการขับเคลื่อนแผนพัฒนาสหกรณ์ฉบับที่ 5 2) จัดหาแหล่งต้นทุนต่ำ ผ่านกลไก ชุมนุมสหกรณ์ ทุกประเภท และเปิดตลาดเงินตรา Money Market 3) ผลักดันการแก้ไขกฎหมายสหกรณ์ สู่ความเป็นอิสระและพึ่งตนเอง “ กระทรวงสหกรณ์” 4) สภาสหกรณ์ผ่านกลไกสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด 5) สร้างความร่วมมือเครือข่าย“ สหกรณ์ภูมิภาคเอเชียอาคเนย์” 6) พัฒนาทุนทรัพยากรมนุษย์เชิงคุณภาพตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ผ่านกลไกการจัดฝึกอบรม “สถาบันพิทยาลงกรณ์” และ 7) การดูแลพื้นที่ของคณะกรรมการแต่ละพื้นที่ Area (กรรมการเลือกตั้ง) และ Function (กรรมการโดยตำแหน่ง )

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated