คุณพ่อปรีชาและครอบครัว...บอกว่าใช้บริการ ธ.ก.ส.มาตั้งแต่เริ่มต้นกิจการ ซึ่งได้นำเงินทุนมาพัฒนาสวนส้มเพื่อเสริมความแกร่งอย่างยั่งยืน
คุณพ่อปรีชาและครอบครัว...บอกว่าใช้บริการ ธ.ก.ส.มาตั้งแต่เริ่มต้นกิจการ ซึ่งได้นำเงินทุนมาพัฒนาสวนส้มเพื่อเสริมความแกร่งอย่างยั่งยืน

ธ.ก.ส. หนุนธุรกิจ SME ในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจไทย จัดวงเงินกว่า 3 หมื่นล้านบาทผ่านสินเชื่อ SME เสริมแกร่ง อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 โดยมุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่มและการเติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้ BCG Model ชูสวนส้มปรีชาฝาง ต้นแบบในการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีมาลดต้นทุนและควบคุมคุณภาพผลผลิต ทำให้ส้มสายน้ำผึ้งมีคุณภาพดีและปลอดภัยกับผู้บริโภค  มีการแปรรูปส้มไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า อันนำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน

วันนี้ (13 มกราคม 2566) นายพงษ์พันธ์ จงรักษ์ รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และนายไพศาล หงษ์ทอง ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. เยี่ยมชมงานสวนส้มปรีชาฝาง ของนายปรีชา(ณัฐพจน์ เชษฐาวัฒนานุกุล) ที่ดำเนินธุรกิจสวนส้มสายน้ำผึ้งด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจมากว่า 30 ปี เพื่อให้ได้ส้มที่มีคุณภาพดีและรสชาติเป็นเอกลักษณ์ มีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต ตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกที่ไม่ใช้สารเคมี แต่ใช้เชื้อจุลินทรีย์และสารสกัดจากพืชมากำจัดและควบคุมศัตรูส้มแบบชีววิธี (Biological Controls) สามารถแก้ไขปัญหาสารเคมีตกค้างในผลส้มที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ทำให้ผลไม้ที่เป็น “นางเอก” ไม่กลายเป็นนางร้ายอีกต่อไป รวมถึงการช่วยแก้ปัญหาในเรื่องดินเสื่อมสภาพ ซึ่งเคยเป็นโจทย์สำคัญของชาวสวนส้ม ไปสู่การปลูกส้มคุณภาพที่มีความยั่งยืน

ในการดำเนินงาน บริษัท ส้มปรีชาฝาง 1991 จำกัด จะมีห้องปฏิบัติการและทีมงาน Research and Development สำรวจและเก็บตัวอย่างโรคพืชและศัตรูพืชในแปลงส้มมาทดลองหาสาเหตุของโรคพืช มีการตรวจสอบสารพิษตกค้างในผลผลิตส้มด้วยชุดตรวจสอบ (GPO-TM KST) ซึ่งพัฒนาและรับรองโดยองค์การเภสัชกรรม การวิจัยพัฒนาผลผลิตในห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานดังกล่าว นำไปสู่การผลิตส้มปลอดภัยที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตลอดทั้งปี โดยได้รับมาตรฐาน GAP จากกรมวิชาการเกษตรจากการทำเกษตรอินทรีย์ตามหลัก BCG Model ปัจจุบันสวนส้มปรีชาฝางมีพื้นที่ในการทำวิจัยและพัฒนาส้มปลอดภัยกว่า 14 ไร่และกำลังขยายพื้นที่การทำวิจัยรวม 190 ไร่ และมีการนำผลส้มสายน้ำผึ้งมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและแยมส้มเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต

ด้านการจัดการทางการตลาด สวนส้มปรีชาฝาง ให้ความสำคัญกับขั้นตอนการเก็บ การคัดคุณภาพและคัดเลือกบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สวยงามทรงคุณค่า เหมาะกับการมอบเป็นของฝากและของขวัญในทุกเทศกาล โดยเปิดจำหน่ายส้มสายน้ำผึ้ง ผ่านช่องทางออนไลน์และมีการจัดส่งถึงหน้าบ้านผู้บริโภคโดยตรง และยังเตรียมขยายตลาดไปยังห้างสรรพสินค้าและโรงพยาบาลชั้นนำทั่วประเทศ ซึ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่และตรุษจีนมีลูกค้าที่สนใจสั่งซื้อเข้ามาจำนวนมาก นอกจากนี้ สวนส้มปรีชาฝางยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจและนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมงาน พร้อมถ่ายทอดความรู้ ฝึกอบรมทักษะด้านเกษตรอินทรีย์ เพื่อสร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรในชุมชนและผู้ที่สนใจการทำเกษตรอินทรีย์อีกด้วย

นายพงษ์พันธ์ จงรักษ์ รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวว่า สวนส้มฝางถือเป็นต้นแบบ SMEs เกษตรที่มุ่งดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลัก BCG โมเดล ที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิต สร้างงาน สร้างรายได้ที่ยั่งยืน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของ ธ.ก.ส. ทั้งนี้ ธ.ก.ส. พร้อมให้การสนับสนุนผู้ประกอบการด้านการเกษตรที่มีเป้าหมายในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงการลงทุนที่ตอบโจทย์ในการดูแลสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายมากขึ้นผ่านสินเชื่อเสริมแกร่ง SME เกษตร วงเงิน 30,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการหมุนเวียนหรือลงทุนในการประกอบธุรกิจ โดยสามารถติดต่อขอใช้บริการสินเชื่อได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Call center 02 555 0555

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated