ซีพีเอฟ ปั้น Smart-IA พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมินภายใน หนุนความเชื่อมั่นอาหารปลอดภัย
ซีพีเอฟ ปั้น Smart-IA พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมินภายใน หนุนความเชื่อมั่นอาหารปลอดภัย

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เปิดตัวโครงการ “Smart IA-Internal Audit ทีมเก่ง งานแกร่ง” มุ่งมั่นยกระดับกระบวนการตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) ครอบคลุมธุรกิจไก่เนื้อ-เป็ดเนื้อครบวงจร พัฒนาทีมตรวจประเมินภายในและกระบวนการตรวจประเมินภายในของระบบมาตรฐานอาหารของซีพีเอฟ (PS7818) ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารยั่งยืนสู่ผู้บริโภค เพิ่มความเชื่อมั่นจากลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย       

นายสิริพงศ์ อรุณรัตนา ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจสัตว์บก เปิดเผยว่า บริษัทฯ ให้การสนับสนุนกิจกรรมตรวจประเมินภายใน ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาและปรับปรุงองค์กร ด้วยผู้ตรวจประเมินภายในที่สามารถช่วยปรับปรุงองค์กรในเชิงลึก โดยให้มุ่งเน้นการปรับปรุงแก้ไขอย่างมีประสิทธิผล เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำ และส่งเสริมธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน 

ซีพีเอฟ ได้เปิดตัวโครงการ “Smart IA-Internal Audit ทีมเก่ง งานแกร่ง” ที่จัดทำเพื่อพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบมาตรฐานภายในบริษัท ให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความชำนาญด้วยเทคนิคการตรวจประเมินตามมาตรฐานสากล ISO 19011:2018 และพัฒนากระบวนการตรวจประเมินภายในให้มีประสิทธิภาพ นำไปสู่การพัฒนากระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่คุณค่าซีพีเอฟ ตั้งแต่การผลิตอาหารสัตว์ ฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ โรงฟัก ฟาร์มไก่เนื้อและเป็ดเนื้อ โรงงานแปรรูปและโรงงานอาหารแปรรูป   

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการมาตรฐานอาหารของซีพีเอฟ (PS7818:2018) ซึ่งเป็นมาตรฐานควบคุมกระบวนการผลิตของบริษัทด้านคุณภาพ ความปลอดภัยอาหาร และความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ตลอดห่วงโซ่คุณค่า ของซีพีเอฟ โครงการ SMART IA นำร่องในธุรกิจไก่เนื้อโคราชแล้วในปี 2565 และมีแผนขยายไปยังธุรกิจเป็ดเนื้อครบวงจรทั้งหมด      ทั้งนี้ สำนักระบบมาตรฐานสากล ตั้งเป้าหมายของโครงการฯ สร้างผู้ตรวจประเมินภายในที่มีศักยภาพจากโครงการ SMART-IA ของธุรกิจไก่เนื้อและเป็ดเนื้อครบวงจร ในปี พ.ศ. 2566 และดำเนินการพัฒนาศักยภาพของผู้ตรวจประเมินภายในต่อเนื่อง 3 ปี เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่ดียิ่งขึ้นและเป็นมาตรฐานเดียวกัน สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ “ครัวของโลก” ที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีความยั่งยืน สร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียด้วยเครื่องมือตรวจประเมินภายในที่มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการเติบโตธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ./   

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated