กรมส่งเสริมการเกษตรจัดอบรม ศดปช. ระดับประเทศ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมทักษะด้านดินและปุ๋ยอย่างมืออาชีพ
กรมส่งเสริมการเกษตรจัดอบรม ศดปช. ระดับประเทศ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมทักษะด้านดินและปุ๋ยอย่างมืออาชีพ

กรมส่งเสริมการเกษตรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่และเครือข่ายศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ระดับประเทศ หลักสูตร พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านดินและปุ๋ย ปี 2566 ระหว่างวันที่ 14 – 16 ธันวาคม 2565 เพื่อพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานดินและปุ๋ยในทุกระดับ ให้มีความรู้และทักษะในการเป็นนักส่งเสริมด้านดินและปุ๋ยอย่างมืออาชีพ

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ประเทศไทยต้องนำเข้าปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศถึงร้อยละ 98 และตั้งแต่ปี 2564 ปุ๋ยเคมีมีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตามสถานการณ์ในตลาดโลก จึงทำให้ราคาปุ๋ยเคมี ไม่มีเสถียรภาพ และต้นทุนการผลิตของเกษตรกรสูงขึ้น ปัจจุบันกรมส่งเสริมการเกษตรให้ความสำคัญของงานดินและปุ๋ย ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการผลิตพืชโดยกำหนดนโยบายให้เจ้าหน้าที่จังหวัดและอำเภอส่งเสริมเกษตรกรใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ 4 ถูก คือถูกสูตร ถูกอัตรา ถูกเวลา และถูกวิธี โดยใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินหรือปุ๋ยสั่งตัด ซึ่งเป็นการใช้ปุ๋ยตามสภาพความอุดมสมบูรณ์ของดินและความต้องการของพืช ปรับปรุงความเป็นกรดเป็นด่างของดินให้เหมาะสม เป็นการใช้ปุ๋ยที่มีความแม่นยำเฉพาะพื้นที่ รวมทั้งใช้อย่างผสมผสานทั้งปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยชีวภาพ ตามความจำเป็นและเหมาะสม จะช่วยลดปัญหาปุ๋ยเคมีราคาแพง ที่เกษตรกรจะต้องเผชิญ และเป็นการสร้างความยั่งยืนทางการเกษตรด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวต่อว่า การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่และเครือข่ายศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ระดับประเทศ หลักสูตร พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านดินและปุ๋ย ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาศูนย์เครือข่าย (ศดปช.) ปี 2566 ระหว่างวันที่ 14 – 16 ธันวาคม 2565 เพื่อพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานดินและปุ๋ยในทุกระดับ ให้มีความรู้และทักษะในการเป็นนักส่งเสริมด้านดินและปุ๋ยอย่างมืออาชีพ เป็นทีมเรียนรู้ สามารถถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีด้านการจัดการดินและปุ๋ย การจัดการธาตุอาหารสู่เกษตรกร ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการดินและปุ๋ยที่ถูกต้องเพื่อการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านความร่วมมือจากเกษตรกรในชุมชน ศดปช. ที่กรมส่งเสริมการเกษตรจัดตั้งขึ้น จำนวน 882 ศูนย์ และมีการต่อยอดยกระดับ ศดปช.ที่มีศักยภาพให้สามารถดำเนินธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน จำนวน 394 ศูนย์ และพัฒนา ศดปช. ให้มีความเข้มแข็ง เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านดินและปุ๋ยของชุมชนได้อย่างแท้จริง รวมไปถึงการพัฒนา ศดปช. ไปสู่การทำธุรกิจให้บริการด้านดินและปุ๋ยในชุมชน เชื่อมโยงเครือข่ายการให้บริการไปสู่การผลิตในรูปแบบแปลงใหญ่ และสู่ชุมชนอย่างกว้างขวาง สามารถขยายผลการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน และเกิดประโยชน์ต่อชุมชน

สำหรับการอบรมครั้งนี้ผู้เข้าร่วม จำนวน 100 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานดินปุ๋ยระดับเขต จังหวัด ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช และเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง รวมถึงได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ กรมพัฒนาที่ดิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัทเอ็นเตอร์ไพรส์คอมพิวติ้งเซอร์วิส มาร่วมดำเนินการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรให้เป็นนักส่งเสริมด้านดินและปุ๋ยอย่างมืออาชีพ

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated