เมื่อเร็ว ๆนี้ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมแถลงข่าวเปิดงาน “วันดินโลก World Soil Day” ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งงานวันดินโลกปีนี้จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 4-7 ธันวาคม 2565ณ สถานีพัฒนาที่ดินตาก ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทย พระราชทานแนวพระราชดำริด้านการจัดการทรัพยากรดินเพื่อการเกษตร โดยผ่านโครงการพระราชดำริต่าง ๆ จนเป็นที่ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถ และยอมรับไปทั่วโลก สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ (IUSS)ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดิน เพื่อมนุษยธรรม (Humanitarian Soil Scientist)” เป็นพระองค์แรกของโลก ต่อมาองค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศสดุดีพระเกียรติคุณ โดยรับรองให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันดินโลก และบรรจุในปฏิทินการปฏิบัติงานขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และประเทศสมาชิกทั่วโลกจะร่วมกันจัดกิจกรรมในวันสำคัญนี้ ทั้งนี้วันที่ 5 ธันวาคม นอกจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันพ่อแห่งชาติยังเป็นวันดินโลกอีกด้วย ซึ่งกลุ่มสมัชชาให้ความร่วมมือทรัพยากรดินโลก ได้กำหนดหัวข้อการจัดกิจกรรมวันดินโลกเป็นประจำทุกปี สำหรับปี 2565 กำหนดหัวข้อ Soils, where food begins

การจัดงานวันดินโลกปี 2565 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมพัฒนาที่ดิน ได้กำหนดจัดงานภายใต้หัวข้อ “Soils, where food begins: อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน” ระหว่างวันที่ 4 – 7 ธันวาคม 2565 ณ สถานีพัฒนาที่ดินตาก จังหวัดตาก เพื่อเทิดพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการพัฒนาทรัพยากรดินเพื่อการเกษตร รวมทั้งสร้างความตระหนักให้เห็นความสำคัญ ของการสร้างสุขภาพดินดี ซึ่งจะส่งผลถึงการสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารเลี้ยงประชากรโลกและการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี

นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า กรมพัฒนาที่ดิน ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานในจังหวัดตาก จัดงานวันดินโลก ปี 2565 โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการดินโลก นิทรรศการ “มหัศจรรย์พืชพันธุ์ จากดินทั่วถิ่นไทย” จัดแสดงความหลากหลายของทรัพยากรดิน และพืชอาหารทั่วประเทศไทย  นิทรรศการมีชีวิต  แสดงแปลงองุ่นและเสาวรสปลอดภัย แปลงผักบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง แปลงข้าวสรรพสี สตรอเบอร์รี่ และกะหล่ำปลี พืชผัก 4 ภาค  นิทรรศการนวัตกรรมและเกษตรอัจฉริยะ นิทรรศการวิชาการผลิตผลเกษตรที่สูง เสวนาระดับนานาชาติ เสวนาหมอดินอาสา ฐานเรียนรู้ด้านการปรุงดิน เรื่องอนุรักษ์ดินและน้ำ เป็นต้น กิจกรรมประกวดแข่งขันต่าง ๆ อาทิ ประกวดภาพถ่าย ประกวดวาดภาพจากดิน แข่งขันจัดกระเช้าพืชผัก/ผลไม้อินทรีย์ แข่งขันทำอาหาร เป็นต้น กิจกรรมเดินเทรล เช็คอินกับสัญลักษณ์วันดินโลกขนาดใหญ่ พร้อม “ชิม ช้อป ชา กาแฟ ชนเผ่า” และเลือกซื้อสินค้าผลผลิตจากเกษตรกรเป็นของฝากกลับบ้าน       

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวต่อว่า ขอเชิญชวนคนไทยเข้าร่วมงานวันดินโลก ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 4-7 ธันวาคม 2565 ณ สถานีพัฒนาที่ดินตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก” ซึ่งโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติ  สัมผัสกับบรรยากาศที่สวยงาม  ได้รับความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และร่วมกิจกรรมที่มาพร้อมความสนุกสนานอีกมากมาย สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง เพจ Facebook กรมพัฒนาที่ดิน , เพจ Facebook World Soil Day วันดินโลก หรือโทร.1760

“นอกจากนี้ กรมพัฒนาที่ดินกำหนดให้สถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัด โดยบูรณาการเครือข่ายการพัฒนาที่ดินที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ชุมชน เกษตรกร ประชาชนทั่วไป จัดงานวันดินโลกตลอดเดือนธันวาคม 2565 เพื่อทุกภาคส่วนจะได้มีส่วนร่วมตระหนักรู้ และปกป้อง รักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ ถ้าดินมีคุณภาพดี ย่อมผลิตพืชผลที่มีคุณค่าทางโภชนาการ อันจะส่งผลถึงความมั่นคงและปลอดภัยทางอาหารและสิ่งแวดล้อมที่ดี ตามเป้าหมายของการขจัดความอดอยากหิวโหย (Zero hunger) และ    การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ”อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าว

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated