โรงงานและฟาร์มของซีพีเอฟ จัดกิจกรรม
โรงงานและฟาร์มของซีพีเอฟ จัดกิจกรรม"วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ" ปลูกจิตสำนึกรักษ์ต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว

21 ตุลาคมของทุกปี ตรงกับวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อร่วมกันดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช ปลูกซ่อมต้นไม้ที่ตาย ตัดแต่งกิ่งไม้ รดน้ำต้นไม้ ฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศไทย ช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ(Climate Change) และฝุ่น PM 2.5 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้เกิดการตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ โดยบริษัทฯมีนโยบายสนับสนุนการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในสถานประกอบการของซีพีเอฟทั่วประเทศ พร้อมทั้งติดตามดูแลการเติบโตของต้นไม้อย่างต่อเนื่อง และในโอกาสวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2565 พนักงานของโรงงานและฟาร์มของซีพีเอฟได้ร่วมกันดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้  

ผู้บริหารและจิตอาสาซีพีเอฟ โรงงานคัดไข่และแปรรูปไข่บ้านนา จังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ โดยได้นำเปลือกไข่บดที่เหลือจากกระบวนการผลิต และนำมาทำเป็นปุ๋ยมาใส่บำรุงต้นไม้ที่ปลูกไว้ในพื้นที่ของโรงงาน อาทิ ต้นหูกระจง จำนวน 70 ต้น ต้นลีลาวดี40 ต้น บนพื้นที่ 2 ไร่ นอกจากนี้ ยังมีการนำเปลือกไข่บดกระจายให้เกษตรกรในพื้นที่ไปหมักทำปุ๋ย หรือนำไปผสมเตรียมดินเพื่อใช้ปลูกต้นไม้ โรยที่โคนต้นไม้ ช่วยลดต้นทุนทางการเกษตร ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยเคมี ช่วยปรับปรุงโครงงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืช และเป็นการตัดวงจรการนำเปลือกไข่ไปทิ้งสู่หลุมฝังกลบ (Waste to Landfill) ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายภายใต้กลยุทธ์ CPF 2030 Sustainability in Action ด้านโรงงานผลิตอาหารสัตว์ราชบุรี จังหวัดราชบุรี นำพนักงานช่วยกันพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช และรดน้ำต้นไม้ที่ปลูกในพื้นที่โรงงาน ทั้งต้นประดู่ มะค่า สัก มะม่วง สะเดา และโรงงานผลิตอาหารสัตว์ปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ทำกิจกรรมดูแลและบำรุงต้นไม้ ที่ปลูกในพื้นที่ของโรงงานเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว รวมทั้งปลูกต้นไม้ในพื้นที่เพิ่มเติม และปลูกซ่อมต้นที่ตาย เช่นเดียวกับโรงฟักไข่โชคชัย ธุรกิจไก่พันธุ์ ไก่เนื้อ จังหวัดนครราชสีมา ที่จัดกิจกรรมเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยพนักงานได้ช่วยกันดูแลและบำรุงต้นไม้ที่ปลูกไว้ในพื้นที่ ประกอบด้วย ไม้ยืนต้น และไม้ผล อาทิ ประดู่ มะค่าโมง พะยูง รวมทั้งปลูกต้นไม้เพิ่มเติม เป็นต้น นอกจากโรงงานและฟาร์มของซีพีเอฟที่จัดกิจกรรมดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้แล้ว ที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังได้สานต่อโครงการเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำและป่าชายเลน ภายใต้โครงการซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน อาทิ ที่ตำบลบางหญ้าแพรก จังหวัดสมุทรสาครตำบลปากน้ำประแส จังหวัดระยอง ตำบลท่าพริก จังหวัดตราด และ โครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง ตำบลพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี รวมทั้งได้จ้างงานชุมชนรอบพื้นที่เขาพระยาเดินธง ดูแลและเพาะกล้าไม้เพื่อให้เป็นกล้าที่แข็งแรงก่อนที่จะนำไปปลูก เพื่ออนุรักษ์และปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่าต้นน้ำลุ่มน้ำป่าสัก และยังได้นำกล้าไม้ที่เพาะกระจายให้กับพนักงานเพื่อนำไปปลูกที่บ้านของตัวเอง ผ่านการดำเนินโครงการ “กล้าจากป่า พนาในเมือง” โครงการแจกกล้าไม้ให้พนักงานเพื่อนำไปปลูกที่บ้านของตัวเอง ดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ พร้อมติดตามผลการเติบโตเพื่อบันทึกข้อมูลสำหรับการประเมินผลการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ และโครงการ “กล้าจากป่า พนาในเมือง(กทม.)” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างซีพีเอฟและกทม.เพื่อสร้างกทม. ให้เป็นเมืองสีเขียว ซีพีเอฟ มีวิสัยทัศน์ก้าวสู่ครัวของโลกที่ยั่งยืน มุ่งมั่นสร้างความมั่นคงทางอาหาร ดำเนินธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ 3 เสาหลัก คือ อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และ ดิน น้ำ ป่า คงอยู่ และได้ประกาศเป้าหมายกลยุทธ์ CPF 2030 Sustainability in Action เน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กรด้วยการลงมือทำ รวมไปถึงการส่งเสริมความตระหนักให้พนักงานเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะป่าไม้และต้นไม้  เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศไทยอย่างยั่งยืน ./  

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated