“ส.ป.ก. มุ่งยกระดับเกษตรกรให้ อยู่ได้ อยู่ดี มีความสุข ในที่ดิน ส.ป.ก. ที่ถือว่า เป็นแผ่นดินทองคำ”

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือ ส.ป.ก. กล่าวยืนยันอย่างชัดเจน ถึงเป้าหมายการดำเนินงานตามแนวนโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในฐานะที่ ส.ป.ก. เป็นหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีภารกิจด้านการบริหารจัดการที่ดิน และสร้างโอกาสและความเท่าเทียมในการถือครองที่ดินเพื่อยังชีพของเกษตรกร

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ก้าวการทำงานของ ส.ป.ก. ภายใต้การนำของดร.วิณะโรจน์ ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง และในปีงบประมาณ 2566 เป็นอีกปีของการต่อยอดความสำเร็จ 

“ในช่วงที่ผ่านมา ส.ป.ก. ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน ให้เหมาะสมในเชิงพื้นที่มากขึ้น เราจะไม่ตัดเสื้อตัวเดียว แล้วใส่ทุกคน แต่จะดูจากการความเหมาะสมทั้งพื้นที่ วิถีสังคม ที่ต้องตรงกับความต้องการของเกษตรกร โดยเน้นยึดหลักตามแนวพระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 9 เช่น การเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงนโยบายที่ได้รับมอบหมายจาก ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานมุ่งเน้นการยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรโดยต้องทำตัวเหมือนกับคนในครอบครัวพี่น้องเกษตรกร”

“ผมจึงปรับรูปแบบการทำงานของเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ให้มีการทำงานในระบบทีม ที่เน้นการวิเคราะห์งาน เน้นสิ่งที่ทำแล้วให้คุ้มค่ากับงบประมาณ และผลผลิตที่ออกมา เป็นการตอบโจทย์การเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ให้เกิดความยั่งยืน เราไม่ทำงานเหมือนเดิม ที่เน้นความสำเร็จจากการนับปริมาณงาน แต่เปลี่ยนมาดูจากคุณภาพของผลลัพธ์ ซึ่งจะมีการวิเคราะห์ว่า สามารถทำให้เกษตรกรนำสิ่งที่สนับสนุนไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดความยั่งยืนได้แค่ไหน” ดร.วิณะโรจน์ กล่าวย้ำ

ดร.วิณะโรจน์ กล่าวอีกว่า สำหรับการพัฒนาเกษตรกร จะมีการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ เช่น แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ด้วยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เช่น โครงการบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าร์เซลล์ สนับสนุนการสร้างความชุ่มชื้นในพื้นที่และยกระดับคุณภาพของสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมการปลูกป่าแบบวนเกษตร การพัฒนาด้านตลาด ตามนโยบายตลาดนำการผลิต รวมถึงการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยมาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์

“จากการทำงานของ ส.ป.ก. ได้มีความสำเร็จเกิดขึ้นทั่วประเทศ อาทิ ที่นิคมเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ที่เข้าไปสนับสนุนการขับเคลื่อนแบบมีส่วนร่วมในการผลิตพืชผักอินทรีย์  จนกลายเป็นแหล่งผลิตผักอินทรีย์ที่สำคัญ สามารถฟื้นฟูระบบนิเวศ ทั้ง ป่า ดิน และน้ำ  เกิดการเปลี่ยนจากพื้นที่น้ำแล้งดินเลว  เป็นพื้นที่ดินดีน้ำดี สร้างรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน”

พร้อมกันนี้  ยังเน้นพัฒนาตามยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า เช่น สนับสนุนให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเข้าสู่โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ซึ่งปัจจุบันได้จัดตั้งแล้วกว่า 40 แปลง รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาสมุนไพรไทยแบบครบวงจร  

กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม เป็นอีกกิจกรรมสำคัญที่ดำเนินการร่วมกับ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดฝึกอบรมศิลปาชีพให้เกษตรกรและราษฎรที่ยากจน รวมทั้งผู้พิการ จากทั่วประเทศ โดย ส.ป.ก. จะเปิดรับสมัครและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้าน การทอผ้า การทำศิลปหัตถกรรมต่าง ๆ ซึ่งสามารถนำไปประกอบอาชีพเสริมของตนเองได้เป็นจำนวนมาก

อีกทั้งมีการพัฒนาขีดความสามารถของกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้มีศักยภาพในการดูแลพี่น้องเกษตรกร และเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ทั้งเรื่องของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการขับเคลื่อน รวมทั้งการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการหารายได้เข้ามาสร้างความเข้มแข็งให้กับกองทุนด้วย

ส่วนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวว่า ได้เน้นการพัฒนาระบบการทำงานที่ตรงกับความต้องการของเกษตรกร เช่น การทำงานในระบบทีม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วย ทั้งการนำข้อมูลมาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนงานปฏิรูปที่ดินให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องเกษตรกร (Big Data) การพัฒนาระบบการให้บริการ ด้วยการจัดให้มี Mobile Unit ออกให้บริการ เพื่อช่วยให้เกิดความสะดวกแก่เกษตรกร การปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย และระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสภาพความเปลี่ยนแปลงทั้งเศรษฐกิจสังคม การสร้างมาตรฐานการปฏิบัติตามระเบียบข้อกฎหมายต่าง ๆ ของ ส.ป.ก. ที่ต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน ที่สำคัญอีกประการ คือ การต่อต้านทุจริต เหล่านี้คือสิ่งที่ส.ป.ก.ได้เน้นดำเนินการเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ส.ป.ก.ทั่วประเทศ

“วันนี้ ส.ป.ก. มุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการดูแลพี่น้องเกษตรกรให้อยู่ได้ อยู่ดี มีความสุข เราเน้นการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนา ทั้งของรัฐบาล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรสามารถทำกินได้อย่างยั่งยืน บนที่ดิน ส.ป.ก. ที่เป็นแผ่นดินทองคำ” ดร.วิณะโรจน์ กล่าวในที่สุด

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated