ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลบัวงาม เผยผลงานผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพให้กับภาคีแล้วกว่า116 ตัน ในฤดูการผลิต2563/64 ภายใต้พื้นที่ปลูก 1,862 ไร่ พร้อมเพิ่มช่องทางขายออนไลน์ และยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนด้านการเกษตรสมัยใหม่

นายวาสนา อภัยโคตร ประธานศูนย์ข้าวชุมชนตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวถึงผลการดำเนินงานของศูนย์ฯว่า ได้ผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในฤดูกาลผลิต2563/2564 ให้กับชุมชนและเครือข่ายภาคีแล้วจำนวน 116 ตัน โดยมีพื้นที่ปลูกทั้งหมด 1,862 ไร่ มีสมาชิก 170 ราย เป็นการผลิตข้าวตามมาตรฐานอินทรีย์และมาตรฐาน GAPและใช้มาตรฐานการผลิตเมล็ดพันธุ์จากกรมการข้าว

โดยจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ให้กับหลายหน่วยงาน เช่น สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี พร้อมเชื่อมโยงการตลาด โดยทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการซื้อขายผลผลิตข้าวอินทรีย์ จากโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ภายใต้โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร และปัจจุบันได้เน้นขายทางออนไลน์ เช่น Facebook และ YouTube ทำให้สมาชิกมีเงินปันผลและเงินทุนหมุนเวียนจำนวนมาก  

นอกจากนี้ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลบัวงาม ยังพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนสมัยใหม่ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและข้าวคุณภาพดีให้กับหน่วยงานหรือผู้สนใจทั่วไป โดยเฉพาะการถ่ายทอดความรู้การตรวจวิเคราะห์ดินและการผลิตปุ๋ยใช้เอง การจัดทำบัญชีเพื่อวางแผนการลงทุน การประกอบอาชีพ และการใช้จ่าย การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อจำหน่าย และการอบรมพยากรณ์อากาศเพื่อวางแผนการทำนาและเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยได้รับความสนใจจากชุมชนและผู้สนใจทั่วไปจำนวนมาก

สำหรับศูนย์ข้าวชุมชนตำบลบัวงาม จัดตั้งเมื่อปี 2544 เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี และแก้ไขผลผลิตและคุณภาพต่ำ โดยเน้นการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวปลอดสารพิษ  ปี 2549 ได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์ข้าวชุมชนดีเด่นระดับประเทศ จากนั้นจึงได้จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนกับกรมส่งเสริมการเกษตร

ปี 2550 ได้ร่วมจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 และจดทะเบียนเป็นกลุ่มผู้ผลิต เมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านบัวงาม เพื่อจำหน่ายให้แก่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี  ปี 2560 ขึ้นทะเบียนศูนย์ข้าวชุมชนกับกรมการข้าว และกำหนดกฎระเบียบการดำเนินการด้านการเงิน และบัญชี เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้

ปัจจุบันมีเงินกองทุนหมุนเวียน รวมทั้งสิ้น 3,807,186 บาท แบ่งเป็นหุ้นสมาชิก 869,640 บาท  หุ้นสะสม 330,684 บาท เงินทุนสำรอง 106,862 บาท และเงินกู้ธนาคาร  2,500,000 บาท มีการจัดสรรปันผลกำไร ได้แก่ปันผลกำไรให้สมาชิก ร้อยละ 20 สวัสดิการกรรมการ ร้อยละ 20 ทุนเพื่อการศึกษา ร้อยละ 7 สาธารณะประโยชน์ ร้อยละ 7 ทุนศึกษาอบรม ร้อยละ 7 ทุนสวัสดิการสงเคราะห์ ร้อยละ 7 ทุนสำรอง ร้อยละ 20 ทุนเพื่อสร้างสำนักงาน ร้อยละ 10 และทุนประกันความเสี่ยง ร้อยละ 2

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated