วันที่ 21 ตุลาคม 2565 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการวิจัยฯ โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ บุญสม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย นำ นายสมบูรณ์ วงศ์กาด ผู้ทรงคุณวุฒิ วช. พร้อมด้วยสื่อมวลชนจากส่วนกลาง และสื่อมวลชนจากท้องถิ่น ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปข้าวสังข์หยดสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงตามมาตรฐานชุมชน โดยมี ดร.พรวิชัย เต็มบุตร คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ แห่งมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง หัวหน้าโครงการวิจัย นำองค์ความรู้มาถ่ายทอดเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่สู่ความเป็นชุมชนต้นแบบ

พร้อมทั้งนำคณะผู้บริหาร วช. และผู้ทรงคุณวุฒิเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนชาวนาพัทลุง โดย นายวิสุทธิ์ วิบูลย์พันธุ์ ประธานวิสาหกิจชุมชนชาวนาพัทลุง และ นายบดินทร์ภัทร วิบูลย์พันธุ์ กรรมการผู้จัดการ วิสหกิจชุมชนชาวนาพัทลุง เป็นผู้นำชมผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการแปรรูปจากข้าวสังข์หยดของวิสหกิจชุมชนชาวนาพัทลุง โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุขแสงรักษาการแทนผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยทักษิณ ให้การต้อนรับ

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated