ประกาศตั้ง “ชมรมอะโวคาโดปากช่องเขาใหญ่” เพื่อรวมกลุ่มเกษตรกรสู่ความยั่งยืน
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า ชมรมอะโวคาโดปากช่อง เขาใหญ่ ได้ถือกำเนิดอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

“ชมรมอะโวคาโดปากช่องเขาใหญ่” ได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ ตรงกับวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 และในวันดังกล่าวได้มีการประกาศเจตนารมณ์การก่อตั้ง ณ ศาลาประชาคม บ้านหนองขี้ตุ่น ต.วังกะทะ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยมี ดร.ชิตวร ลีละผลิน เป็นประธานชมรมคนแรก และเป็นผู้อ่านประกาศ ดังนี้

..ตามที่คณะบุคคล ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกอะโวคาโดในพื้นที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ได้รวมตัวกันขึ้นมา เพื่อจัดให้มีกิจกรรมเพื่อ ส่งเสริม สนับสนุน การปลูกอะโวคาโด ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ พัฒนาปรับปรุงพันธุ์ให้ได้มาตรฐาน ที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด รวมถึงขอความร่วมมือและการสนับสนุน จากภาครัฐและเอกชน ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ทั้งนี้ชมรมฯจะมีการคัดเลือกคณะกรมการขึ้นมาบริหารชมรมฯ โดยเลือกจากสมาชิกชมรมฯที่มีจิตอาสา มาช่วยกันพัฒนาวงการอโวคาโด ทั้งการปลูก การปรับปรุงพันธุ์ และการตลาด อย่างครบวงจร และเพื่อให้การดำเนินการกิจกรรมของชมรมฯ ดำเนินไปอย่างมีระบบและแบบแผน คณะกรรมการการ จึงได้กำหนดวัตถุประสงค์ในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1.เพื่อรวมกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกอะโวคาโด

2.เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั้งกลุ่มอะโวคาโดปากช่องเขาใหญ่ และกลุ่มภูมิภาคต่างๆ

3.เพื่อสร้างศักยภาพการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

4.เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงความคิดสร้างสรรค์ และการพัฒนาด้านเทคโนโลยี

5.เพื่อเป็นตัวแทนประสานกับภาครัฐ และองค์กรเอกชนต่างๆ

6.เพื่อเป็นอำนาจต่อรองทั้งการขายและการซื้อ

7.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการผลิตทั้งทางด้านผลิตผลและผลิตภัณฑ์ตรงความต้องการของตลาด

8.ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและได้มาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสม (จีเอพี)

9.เพื่อสร้างชื่อเสียงอะโวคาโดของ อำเภอปากช่องให้เป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

10.เพื่อทำกิจกรรมเพื่อชุมชน เพื่อสังคม ในเทศกาลต่างๆ

11.สร้างการเรียนรู้ด้านธุรกิจอะโวคาโด อย่างมีจุดหมาย

12.พัฒนาทักษะสมาชิกเข้าสู่ความรู้ทางวิชาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างชุมชนที่เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตัวเองได้แบบยั่งยืน

13.ชมรมเป็นองค์การทำประโยขน์ให้กลุ่มสมาชิกอะโวคาโด โดยมิได้หวังผลกำไร มีฐานะเป็นคณะบุคคล มิใช่นิติบุคคล

บัดนี้ได้เวลาอันเป็นปฐมฤกษ์ อันเป็นมงคล จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า ชมรมอะโวคาโดปากช่อง เขาใหญ่ ได้ถือกำเนิดอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

คณะผู้ก่อตั้ง ชมรมอะโวคาโดปากช่อง เขาใหญ่

………….

ดร.ชิตวร ลีละผลิน ประธานชมรมอะโวคาโดปากช่องเขาใหญ่ กล่าวว่า ในพื้นที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา มีเกษตรกรปลูกอะโวคามากขึ้นตามลำดับกว่า 3,000 ไร่ เนื่องจากอะโวคาโดเป็นผลไม้ที่คุณค่าทางโภชนาการสูง จึงเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคที่รักสุขภาพ แต่ในช่วงที่ผ่านมาต่างคนต่างทำ ไม่สามารถเข้าถึงด้านการวิชาการ และขาดอำนาจต่อรอง จึงมาร่วมตัวกันตั้งชมรมขึ้นมา โดยมีเป้าหมายให้ อำเภอปากช่อง เป็น “อะโวคาโดทาวน์” นึกถึงปากช่องนึกถึงอะโวคาโด และในอนาคตจะผลิตเพื่อส่งออกอีกด้วย

ในการเปิดชมรมฯในครั้งนี้ นอกจากจะมีการอ่านแถลงการณ์ของชมรมอะโวคาโดปากช่องเขาใหญ่แล้ว ยังมีการเสวนาเรื่อง “ทิศทางอะโวคาโดปากช่อง” ด้วย โดยมี นายธนากร โปทิกำชัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดตาก(เกษตรที่สูง), ตัวแทนเกษตรอำเภอปากช่อง และนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร นักวิจัยชำนาญการ สถานีวิจัยปากช่อง มาร่วมวิเคราะห์ทิศทางของอะโวคาโด และให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกอะโวคาโดอีกด้วย

(เกษตรก้าวไกลLIVE – สัมภาษณ์เปิดใจประธานชมรมอะโวคาโดปากช่องเขาใหญ่ https://fb.watch/fWIDB8VhEr/)

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated