มก. ยกระดับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน 243 ตำบล ด้วยเศรษฐกิจ BCG อย่างยั่งยืน
มก. ยกระดับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน 243 ตำบล ด้วยเศรษฐกิจ BCG อย่างยั่งยืน

วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 10.50 น. ที่อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ “ถ่ายทอดนวัตกรรมการพัฒนาชุมชนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลอย่างยั่งยืน” ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ระยะที่ 2 ตามที่ได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) จากกระทรวงการอุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  จำนวน 243 ตำบล  27 จังหวัด

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวถึง การจัดงานนิทรรศการ“ถ่ายทอดนวัตกรรมการพัฒนาชุมชนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลอย่างยั่งยืน” ว่า การจัดงานนี้เป็นการแสดงผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย หรือ U2T ทั้ง 2 ระยะ คือระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 140 ตำบล ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 243 ตำบล โดยเป็นตำบลเดิม 132 ตำบล และ ตำบลใหม่ 111 ตำบล ซึ่งในการทำงานได้เพิ่มศักยภาพพื้นที่แต่ละตำบลโดยการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไปขับเคลื่อนทั้งในภาคการผลิตและบริการในระดับพื้นที่ จนเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนส่งเสริมเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในแต่ละชุมชนที่ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมอันโดดเด่น ตลอดจนผู้เข้าชมงานยังสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง องค์กร โดยมีความมุ่งหวังให้ผลิตภัณฑ์ตำบลยกระดับเหล่านี้พัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์เกรดคุณภาพสูง (premium grade) ในอนาคต สอดคล้องกับนโยบาย Kuniverse ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.ดร.นิคม แหลมสัก รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรม และกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ กล่าวว่า ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีตำบลที่อยู่ในความรับผิดชอบการดำเนินโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย หรือ U2T ทั้ง 2 ระยะ รวม 243 ตำบล โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับนโยบายจากกระทรวง อว. มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มหาวิทยาลัยดำเนินงานร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในแต่ละพื้นที่นำองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ช่วยยกระดับเศรษฐกิจและสังคมในตำบลผ่านการจ้างงานนิสิต นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ รวมถึงประชาชนในพื้นที่ที่จะเข้าไปช่วยในการพัฒนาตำบล อันจะนำไปสู่การลดปัญหาความยากจนอย่างมีเป้าหมายชัดเจน และช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ซึ่งเป็นโครงการ U2T ระยะที่ 2 เน้นการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิต และบริการด้าน BCG ในพื้นที่ ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพิ่มการจ้างงานบัณฑิตที่เพิ่งจบการศึกษา และประชาชนในพื้นที่ พัฒนากำลังคนให้มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการทำงานในปัจจุบันและทักษะที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ BCG อีกทั้งพัฒนาฐานข้อมูล Thailand Community Big Data (TCD) ให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมในทุกพื้นที่ของประเทศโดยการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

รศ.สุวิสา พัฒนเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะหน่วยงานอำนวยการประสานงานโครงการ U2T ระยะที่ 2 กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลิตภัณฑ์ตำบลยกระดับที่นำมาจัดแสดงเป็นนวัตกรรมที่ร่วมพัฒนาจากความต้องการของชุมชน เพิ่มเติมปรับปรุงด้วยกระบวนการค้นคว้า วิจัย และองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย ภาคีเครือข่ายของรัฐ และเอกชนในพื้นที่ อาทิ จังหวัดนครปฐม ตำบลดอนพุทรา ได้แก่ น้ำพริกประเภทต่างๆ ผลิตภัณฑ์จักสาน/ตะกร้า ผลิตภัณฑ์จากเห็ดเศรษฐกิจ ตำบลบ้านหลวง ได้แก่ ปลาแดดเดียวทอด ปลาทอดสมุนไพร น้ำอ้อยคั้นสด
 กล้วยทอดคาราเมล ลูกประคบสมุนไพร วัฟเฟิลหลากไส้ จังหวัดสระบุรี ตำบลท่าคล้อ ได้แก่ ตะกร้า Upcycling และ Natural Arts ตำบลหินซ้อน ได้แก่ เนยถั่วลิสง ถั่วอบเกลือตราเกษตร จังหวัดสุโขทัย  ตำบลนครเดิฐ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์หัตกรรมจากกาบกล้วย สินค้าแปรรูปจากกล้วย  ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรปลอดสาร เช่น พืชผัก และข้าว จังหวัดสกลนคร ตำบลโพนงาม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ผ้าคราม จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลบ่อหลวงได้แก่ ข้าวแคบ ผ้ากระเหรี่ยง ผ้าลั๊วะ  มีด และ แพ็คเกจท่องเที่ยว เป็นต้น

จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุน ผลิตภัณฑ์ชุมชน U2T มา ชม ช้อป แชร์ ชิม  ผลิตภัณฑ์ตำบลยกระดับเกรดคุณภาพ 243 ตำบล สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์และได้สินค้าคุณภาพในงาน “ถ่ายทอดนวัตกรรมการพัฒนาชุมชนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลอย่างยั่งยืน” 22-23 กันยายน 2565ตั้งแต่ เวลา 09.00-17.00 น. ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มก.บางเขน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร 0-2942-8822

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated