ตอกย้ำความสำเร็จของเกษตรแปลงใหญ่ กรมส่งเสริมการเกษตรชวนเกษตรกรทั่วประเทศร่วมชมการถ่ายทอดสด และลุ้นผลการประกาศรางวัลแปลงใหญ่ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2565
ตอกย้ำความสำเร็จของเกษตรแปลงใหญ่ กรมส่งเสริมการเกษตรชวนเกษตรกรทั่วประเทศร่วมชมการถ่ายทอดสด และลุ้นผลการประกาศรางวัลแปลงใหญ่ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2565

กรมส่งเสริมการเกษตรเตรียมประกาศผล และมอบรางวัลแปลงใหญ่ดีเด่นระดับประเทศประจำปี 2565 โดยถ่ายทอดสดผ่านทางเฟซบุ๊กเพจ กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมชูความสำเร็จของเกษตรแปลงใหญ่ที่เข้ารอบทั้ง 6 แปลง เป็นตัวอย่างที่จับต้องได้ หวังสร้างแรงบันดาลใจและเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนให้เกษตรกรแปลงใหญ่ทั่วประเทศ ได้เรียนรู้และนําไปปรับปรุงพัฒนา เพิ่มขีดความสามารถการผลิตทางการเกษตรของตนเอง กลุ่ม หรือชุมชน ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดความยั่งยืนในอาชีพการเกษตรต่อไป

กรมส่งเสริมการเกษตร จัดงานมอบรางวัลแปลงใหญ่ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2565 ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ต้องการส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรผ่านการบริหารจัดการร่วมกัน และมุ่งเน้นการพัฒนาใน 5 ด้าน คือ การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐาน การบริหารจัดการ และการจัดการด้านการตลาด ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินงานในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่มาตั้งแต่ปี 2559 และมีการจัดประกวดแปลงใหญ่เป็นประจำทุกปี เพื่อคัดเลือกแปลงใหญ่ดีเด่นเป็นตัวอย่างในการขยายผลการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ให้เกษตรกรอื่น ๆ ทั่วประเทศ และยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถการดำเนินงานแปลงใหญ่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย

การประกวดแปลงใหญ่จะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ การประกวดระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศ โดยแปลงใหญ่ที่ชนะเลิศการประกวดระดับจังหวัดจะถูกส่งเข้าประกวดในระดับเขต และแปลงใหญ่ที่ชนะเลิศการประกวดระดับเขตจะถูกส่งเข้าประกวดในระดับประเทศ ซึ่งในปีนี้มีแปลงใหญ่ที่เข้าสู่รอบการประกวดระดับประเทศ จำนวน 6 แปลง จาก 6 เขต ได้แก่ กลุ่มส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี แปลงใหญ่มะพร้าว หมู่ 2 ตำบลเขาล้าน อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 7 ตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน หมู่ 7 ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง และแปลงใหญ่มะขาม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมะขามแปลงใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจะประกาศผลและมอบรางวัลแปลงใหญ่ดีเด่น ประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และจะมีการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กเพจ กรมส่งเสริมการเกษตร ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เพื่อให้เกษตรกรและประชาชนทั่วประเทศ ได้ร่วมลุ้นและแสดงความยินดีกับเกษตรแปลงใหญ่ที่ได้รับรางวัลในปีนี้ ซึ่งทั้ง 6 แปลง ถือเป็นต้นแบบที่ดีของการบริหารจัดการและพัฒนากลุ่มจนประสบความสำเร็จ สามารถแก้ไขปัญหาต้นทุน และปัญหาต่าง ๆ ที่สมาชิกกลุ่มต้องเผชิญก่อนที่จะมารวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่ได้อย่างเห็นผลชัดเจน โดยมีการเรียนรู้และพัฒนากลุ่มในทุกด้าน จนสามารถบรรลุเป้าหมายทั้ง 5 ด้าน คือลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพผลผลิตจนได้มาตรฐาน มีการบริหารจัดการที่ดี และสามารถจัดการด้านการตลาดได้ ส่งผลให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น และมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรมากยิ่งขึ้น ถือเป็นต้นแบบของความสำเร็จที่จับต้องได้และจะเป็นแรงบันดาลใจ หรือเป็นตัวอย่างให้กับเกษตรกรอื่น ๆ ทั่วประเทศต่อไป

ร่วมลุ้นและเป็นกำลังใจให้กับเกษตรกรแปลงใหญ่ที่เข้ารอบระดับประเทศ ในงานประกาศผลและมอบรางวัลแปลงใหญ่ดีเด่น ประจำปี 2565 ถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กเพจ กรมส่งเสริมการเกษตร ในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated