กรมส่งเสริมการเกษตร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผนึกกำลังขับเคลื่อนการพัฒนาภาคการเกษตรไทย ร่วมจัดทำบันทึกความเข้าใจพัฒนาวิชาการด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า การลงนามในบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วย การพัฒนาวิชาการด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการส่งเสริมการเกษตร เป็นการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันทั้งทางด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการส่งเสริมการเกษตร รวมทั้งบูรณาการการทำงานผ่านการทำวิจัยและพัฒนาในหัวข้อเรื่องที่จะสามารถใช้แก้ปัญหาทางการเกษตรที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ พร้อมทั้งการขยายผลโครงการวิจัยทางด้านการเกษตรที่มีศักยภาพสู่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่การเกษตร และร่วมกันพัฒนาบุคลากรของทั้งสองฝ่ายและเกษตรกร ซึ่งจะเป็นการยกระดับภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอีกด้วย

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความเข้าใจ มีความรู้ความสามารถ และทักษะ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการส่งเสริมการเกษตร พร้อมทั้งการพัฒนาหลักสูตรในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกที่เอื้อให้กับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้เรียนรู้เพื่อให้สามารถปรับการทำงานให้เหมาะกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ รวมทั้งสนับสนุนถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีในการพัฒนาเกษตรกรให้มีทักษะทางด้านธุรกิจเกษตร เพื่อพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการ สนับสนุนการขยายผลเทคโนโลยีและนวัตกรรมภาคการเกษตร และการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแก่เกษตรกร ทำให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรควบคู่ไปกับการพัฒนาวิชาการด้านการเกษตร

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวต่อว่า ในปี 2565 กรมส่งเสริมการเกษตรและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ดำเนินการนำร่องพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรให้แก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกร หรือการพัฒนารูปแบบการบูรณาการการทำงานในพื้นที่ ในการพัฒนาโครงการที่ตอบโจทย์ความต้องการของพื้นที่ โดยเฉพาะโครงการที่เหมาะสมกับเกษตรกรสูงวัย รวมทั้งการวิจัยร่วมกัน เช่น โครงการวิจัยระบบอัจฉริยะเพื่อการวินิจฉัยเฝ้าระวังและเตือนภัยโรคมันสำปะหลัง หรือ MunBot และโครงการเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชนมะพร้าวอ่อนน้ำหอมดอนมโนรา และวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอมบางตลาด ด้วยแพลตฟอร์ม GROW Model เพื่อเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดอย่างยั่งยืน ต่อไป

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated