ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า อาสาสมัครเกษตร ถือเป็นบุคคลสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่เป็นผู้นำด้านการเกษตร ที่ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ของทุกภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ช่วยประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ข้อมูลโครงการพัฒนาต่างๆ รวมทั้งให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมการให้บริการทางการเกษตรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสานงานระหว่างเกษตรกรกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และองค์กรภาคเอกชน อีกทั้งยังเป็นผู้ให้การช่วยเหลือแก่เกษตรกรในแต่ละพื้นที่ ในการแก้ไขปัญหาทางการเกษตรได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม รวดเร็ว ทันเวลา นอกจากนี้อาสาสมัครเกษตรยังเป็นผู้ให้การสนับสนุนในการสำรวจข้อมูลด้านการเกษตร การขึ้นทะเบียนเกษตรกร จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ เพื่อที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะสามารถดำเนินการเยียวยา ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องเกษตรในแต่ละพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

ดร.เฉลิมชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า อาสาสมัครเกษตรถือเป็นผู้สนับสนุนการขับเคลื่อนงานพัฒนาการเกษตรที่สำคัญ ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด ซึ่งช่วยผลักดันให้การทำงานในระดับพื้นที่ประสบผลสำเร็จได้เป็นอย่างดี ถึงแม้ว่างานอาสาสมัครเกษตรจะเป็นงานจิตอาสา แต่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ยังเร่งผลักดันการสนับสนุนสิทธิประโยชน์และสวัสดิการให้แก่อาสาสมัครเกษตรเพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจอย่างเต็มกำลัง โดยในอนาคตอาสาสมัครเกษตรควรจะได้รับสิทธิประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ จากการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ยังเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำงานเชิงบูรณาการร่วมขับเคลื่อนพัฒนางานอาสาสมัครเกษตรและอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อแก้ไขปัญหาของพี่น้องเกษตรกรใน ระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริง

ด้าน นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า อาสาสมัครเกษตรมีโครงสร้างการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรในรูปแบบของคณะกรรมการ โดยมีอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ที่ได้รับการคัดเลือกจากอาสาสมัครเกษตรสาขาต่างๆ เข้ามาเป็นคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรตามลำดับ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานอาสาสมัครเกษตรตามบทบาทหน้าที่ให้สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตร ในการสนับสนุนภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนางานการเกษตร และเป็นเครือข่ายการทำงานในพื้นที่

ดังนั้น กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้จัดสัมมนาคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 8 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมทีเค พาเลซแอนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้แทนคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรจากทุกจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 120 ราย เข้าร่วมงาน โดยภายในงานฯ จะมีการฝึกอบรมความรู้และทักษะในการปฏิบัติ ระดมความคิด เพื่อจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครเกษตรแบบมีส่วนร่วม มีการจัดแสดงนิทรรศการเชิดชูเกียรติ เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่อาสาสมัครเกษตร ซึ่งเป็นผู้นำด้านการเกษตรที่มีจิตอาสาและเป็นผู้มีคุณูปการต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเกษตรของประเทศอย่างดีเสมอมา

สำหรับอาสาสมัครเกษตร ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แบ่งตามลักษณะการให้บริการทางการเกษตร มีจำนวน 16 สาขา ได้แก่ อาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ อาสาสมัครฝนหลวง ครูบัญชีอาสา ประมงอาสา อาสาปศุสัตว์ หมอดินอาสา อาสาสมัครสหกรณ์ อาสาสมัครชลประทาน เศรษฐกิจการเกษตรอาสา อาสาสมัครปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม อาสาสมัครชาวนาชั้นนำ อาสาสมัครครูยาง สารวัตรเกษตร หม่อนไหมอาสา Q อาสา และเกษตรหมู่บ้าน เพื่อทำหน้าที่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน และคัดเลือกผู้แทนหมู่บ้านละ 1 คน เป็นอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) เข้ามาทำหน้าที่ประสานเชื่อมโยงการข้อมูล การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และปฏิบัติงานตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมาย สิ่งสำคัญยิ่งของอาสาสมัครเกษตร คือ ความเสียสละ ทุ่มเทแรงกาย ทำงานด้วยจิตอาสา ดังคำกล่าวที่ว่า “รวดเร็ว ทั่วถึง แม่นยำ นำความรู้ สู่บริการ ประสานความช่วยเหลือ เพื่อเกษตรกร”

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated