ม. เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ขอเชิญอบรม เรื่อง “การปลูกกัญชาเพื่อการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์” รุ่นที่ 9 วันที่ 23 กรกฎาคม 2565
ม. เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ขอเชิญอบรม เรื่อง “การปลูกกัญชาเพื่อการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์” รุ่นที่ 9 วันที่ 23 กรกฎาคม 2565

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง “การปลูกกัญชาเพื่อการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์” รุ่นที่ 9 ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 ณ ห้อง 21-215 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิต มาตรฐานการผลิต ระบบการผลิตและโรงเรือน การเก็บเกี่ยวและมาตรฐานผลผลิต สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง รวมถึงเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเพิ่มประสบการณ์ในกระบวนการผลิตกัญชาทางการแพทย์ โดยมีหัวข้อการอบรมประกอบด้วย หัวข้อ “ระบบการปลูกและโรงเรือนที่เหมาะสม” โดย ดร.ณธกร ทัศนัส หัวข้อเทคนิคการปลูก และการเพิ่มคุณภาพผลผลิตกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์” โดย ดร.เจษฎา ภัทรเลอพงศ์ และหัวข้อ “มาตรฐานการผลิตกัญชาเพื่อการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์” โดย ผศ.ดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม เรื่อง “การปลูกกัญชาเพื่อการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์” รุ่นที่ 9 ได้ที่ https://forms.gle/h9NqSGQgwcYpZHnbA ค่าสมัครคนละ 3,500 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณกนกพร สุขา โทรศัพท์ 08 9709 7591 และ e-mail: kanokphon.su@ku.th หรือ Line ID : pop-kanokphon

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated