กระทรวงเกษตรฯ ผนึก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงนาม MOU โครงการ “ชุมชนคนทำบัญชี เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน” บูรณาการส่งเสริมองค์ความรู้การจัดทำบัญชี ขยายผลสู่ทุกชุมชนใน อปท.ทั่วประเทศ
กระทรวงเกษตรฯ ผนึก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงนาม MOU โครงการ “ชุมชนคนทำบัญชี เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน” บูรณาการส่งเสริมองค์ความรู้การจัดทำบัญชี ขยายผลสู่ทุกชุมชนใน อปท.ทั่วประเทศ

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมให้เกียรติเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ “ชุมชนคนทำบัญชี เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน” หนุนครูบัญชีอาสา สอนแนะความรู้การจัดทำบัญชีแก่ประชาชนในชุมชนพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกอำเภอทั่วประเทศ ระหว่างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย โดยมี นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และนายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ห้อง 115)

ทั้งนี้นางสาวมนัญญา กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ขับเคลื่อนโยบายการส่งเสริมการทำบัญชี เพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้เกษตรกรและประชาชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้กำชับให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ดำเนินงานขับเคลื่อนการนำระบบบัญชีไปวางรากฐานในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร รวมถึงลูกหลานของเกษตรกรด้วย เพื่อจะได้นำไปใช้ในการวางแผนการใช้จ่ายเงินในอนาคต ช่วยเสริมสร้างศักยภาพด้านการประกอบอาชีพเกษตรกรรมให้เกษตรกรได้อย่างมั่นคงและเป็นโอกาสในการต่อยอดสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนและพัฒนาให้อาสาสมัครเกษตรกรด้านบัญชี หรือ ครูบัญชีอาสา ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำนวน 7,636 รายทั่วประเทศ เป็นตัวแทนขับเคลื่อนการถ่ายทอดความรู้การ จัดทำบัญชีรายรับ – รายจ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพแก่เกษตรกร และประชาชนทั่วไป รวมถึงเยาวชน ได้มีความรู้พื้นฐานในเรื่องบัญชี รู้จักความพอมี พอกิน พอใช้ วางแผนการใช้จ่ายได้อย่างสมเหตุสมผล สามารถนาข้อมูลไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในครอบครัวและชุมชน ถือเป็นหลักของความสาเร็จในการประกอบอาชีพทุกอาชีพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ โดยในปี 2565 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการจัดทำบัญชี ให้ขยายผลไปในทุกกลุ่มเป้าหมายแล้วกว่า 64,000 ราย นับเป็นการวางรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศใหก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ขณะที่นายอำพันธ์ เวฬุตันติ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือ โครงการ “ชุมชนคนทำบัญชี เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน” เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้พัฒนาศักยภาพในการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย ในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยการนำข้อมูลทางบัญชีมาใช้ในการวางแผนการใช้จ่าย ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น ทำให้เกิดการออมและการลงทุน ตลอดจนส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต การเงินและอาชีพ สร้างความตระหนักรู้เรื่องความสำคัญของการจัดทำบัญชีรายรับ รายจ่าย และการนำข้อมูลจากการบันทึกบัญชีมาปรับใช้ในการวางแผนการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต สร้างความเข้มแข็งให้แก่ตนเอง ครอบครัว และชุมชน มีกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนในชุมชนพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกอำเภอ 76 จังหวัด ทั่วประเทศ

สำหรับโครงการดังกล่าว เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2565 ในส่วนของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จะดำเนินการกำหนดหลักสูตรการอบรม สนับสนุนสมุดบัญชีและสื่อการสอน และจัดให้มีครูบัญชีอาสาของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดทำบัญชีตามหลักสูตรที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนด และกำกับ ติดตามประเมินผล การจัดทำบัญชีของกลุ่มเป้าหมายอีกด้วย ในส่วนขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น จะเป็นผู้คัดเลือกผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ จำนวน 10 – 30 คนต่อรุ่น/ชุมชน และสนับสนุนด้านงบประมาณการจัดอบรม โดยประสานงานกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในจังหวัดนั้น ๆ เพื่อให้คำแนะนำการดำเนินกิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ จากความร่วมมือในครั้งนี้ จึงเป็นการขยายองค์ความรู้การจัดทำบัญชีให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นชุมชนระดับย่อยอย่างครอบคลุมทั่วประเทศไทย ทั้งนี้ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากครูบัญชีอาสา ผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรกร ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การส่งเสริมการจัดทำบัญชีและการดำเนินการขับเคลื่อนงานบริการสาธารณประโยชน์ต่อประชาชนระดับท้องถิ่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated