ม.เกษตรฯ ได้คะแนนความร่วมมือพัฒนาที่ยั่งยืนติดอันดับ 70 ของโลก อันดับ 2 ของไทย
ม.เกษตรฯ ได้คะแนนความร่วมมือพัฒนาที่ยั่งยืนติดอันดับ 70 ของโลก อันดับ 2 ของไทย

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 The Times Higher Education (THE) ซึ่งเป็นสถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยของโลก จากประเทศอังกฤษ ประกาศผล The Times Higher Education Impact Rankings 2022 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีการดำเนินงานสนับสนุน #SDGs ตามเกณฑ์การพัฒนาความยั่งยืนขององค์กรเพื่อสังคม 17 กลุ่ม ของสหประชาชาติ (United Nations: Sustainable Development Goals) หรือ UN: SDGs ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 มีจำนวนมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับรวม หรือ overall ranking 1,406 แห่งใน 106 ประเทศทั่วโลก เป็นมหาวิทยาลัยในประเทศไทยจำนวน 51 แห่ง ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2021 ถึง 25 แห่ง (ปี 2021 มีจำนวน 26 แห่ง, ปี 2020 มีจำนวน 19 แห่ง) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมการจัดอันดับเป็นปีที่ 2 สะท้อนได้ว่ามหาวิทยาลัยในประเทศไทยมีการตื่นตัวและขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของภาคการศึกษาและมีบทบาทในการทำงานเพื่อสังคมอย่างเป็นที่ประจักษ์มากขึ้น

โดยในปีนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการจัดอันดับรวม หรือ overall ranking อยู่ในอันดับ 101-200 ของโลก ดีขึ้นจากปี 2021 ซึ่งได้อันดับ 301- 400 ของโลก และเป็นอันดับที่ 3 ร่วมของประเทศไทย คะแนนรวม 84.1 คะแนน จาก 100 คะแนน (ปี 2021 คะแนนรวม 67.9 จาก 100 คะแนน) ซึ่งจากการจัดอันดับแสดงให้เห็นในเชิงประจักษ์ว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผลงานตามเป้าหมายของ SDG ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่งข้อมูลเข้าร่วมการจัดอันดับในปี 2022 จำนวน 7 SDGs ได้แก่  

SDG 2 : ขจัดความหิวโหย ZERO HUNGER 

SDG 11 : เมืองและชุมชน SUSTAINABLE CITES AND COMMUNITIES (ส่งข้อมูลเข้าร่วมเป็นปีแรก)

SDG 12 : การผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบและยั่งยืน RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION (ส่งข้อมูลเข้าร่วมเป็นปีแรก)

SDG 13 : การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ CLIMATE ACTION

SDG 14 :  การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร LIFE BELOW WATER

SDG 15 : ระบบนิเวศบนบก LIFE ON LAND (ส่งข้อมูลเข้าร่วมเป็นปีแรก)

SDG 17 : ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน PARTNERSHIPS FOR THE GOALS

ผลงานที่โดดเด่นตามเป้าหมายของ SDG มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการจัดอันดับ TOP 50 ของโลก จำนวน 2 SDGs ได้แก่

SDG 2 : ขจัดความหิวโหย ZERO HUNGER อันดับ 40 ของโลก อันดับ 3 ของไทย ได้คะแนน 75.9 /100 คะแนน ซึ่งเป็นผลงานที่ได้คะแนนลดลง 1.8 คะแนน จากปี 2021 โดยปี 2021 ได้อันดับ 17 ของโลก อันดับ 1 ของไทย และได้คะแนน 77.7 /100 คะแนน

SDG 14 :  การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร LIFE BELOW WATER อันดับ 42 ของโลก อันดับ 2 ของไทย ได้คะแนน 81.0 /100 คะแนน ซึ่งเป็นผลงานที่ขยับดีขึ้นอย่างมาก จากปี 2021 ได้อันดับ 97 ของโลก อันดับ 4 ของไทย ได้คะแนน 60.3 /100 คะแนน

ผลงานที่โดดเด่นตามเป้าหมายของ SDG มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการจัดอันดับ TOP 100 ของโลก จำนวน 2 SDGs ได้แก่

SDG 15 : ระบบนิเวศบนบก LIFE ON LAND (ส่งข้อมูลเข้าร่วมเป็นปีแรก) อันดับ 63 ของโลก อันดับ2 ของไทย ได้คะแนน 78.1/100 คะแนน

SDG 17 : ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน PARTNERSHIPS FOR THE GOALS อันดับ 70 ของโลก อันดับ 2 ของไทย ได้คะแนน 93.2 /100 ซึ่งเป็นผลงานที่ขยับดีขึ้นอย่างมาก จากปี 2021 ได้อันดับ 101- 200 ของโลก อันดับ 5 ของไทย ได้คะแนน 76.2 /100 คะแนน

นอกจากนี้ ผลงานตามเป้าหมายของ SDG มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการจัดอันดับ TOP 101 – 200 ของโลก จำนวน 3 SDGs ได้แก่

SDG 13 : การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ CLIMATE ACTION อันดับ 101 – 200 ของโลก อันดับ 2 ร่วมของไทย ได้คะแนน 61.8 /100 คะแนน ซึ่งเป็นผลงานที่ขยับดีขึ้น จากปี 2021 ได้อันดับ 201-300 ของโลก อันดับ 4 ของไทย ได้คะแนน 40.3 /100 คะแนน

SDG 11 : เมืองและชุมชน SUSTAINABLE CITES AND COMMUNITIES (ส่งข้อมูลเข้าร่วมเป็นปีแรก) อันดับ 101 – 200 ของโลก อันดับ 2 ร่วมของไทย ได้คะแนน 72.4 /100 คะแนน

SDG 12 : การผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบและยั่งยืน RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION (ส่งข้อมูลเข้าร่วมเป็นปีแรก) อันดับ 101 -200 ของโลก อันดับ 4 ร่วมของไทย ได้คะแนน 67.2 /100 คะแนน

สำหรับ Times Higher Education (THE) คือ องค์กรจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก จากประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นองค์กรแรกที่มีการวัดความสำเร็จของมหาวิทยาลัยทั่วโลกในการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ซึ่งเปิดให้สถาบันอุมศึกษาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าส่งข้อมูลเข้าร่วม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ทุกวิทยาเขต ทุกส่วนงาน ตลอดจนบุคลากร นิสิตปัจจุบัน และนิสิตเก่าที่ร่วมกันขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืน

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated