สงกรานต์นี้ เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล…มีเฮ !! รมว.เกษตรฯ ชงเข้มดันครม.เคาะไฟเขียว ปลดล็อกเงื่อนไขการขอสินเชื่อสำเร็จ
สงกรานต์นี้ เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล…มีเฮ !! รมว.เกษตรฯ ชงเข้มดันครม.เคาะไฟเขียว ปลดล็อกเงื่อนไขการขอสินเชื่อสำเร็จ

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ …ปลื้ม !! แจ้งข่าวดีต้อนรับวันสงกรานต์ หลังชงเรื่องผลักดันให้ปลดล็อกเงื่อนไขการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อให้เกษตรกรมีโอกาสเพิ่มขึ้น ล่าสุดจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 มีมติเห็นชอบปรับเงื่อนไขในการพิจารณาสินเชื่อของสถาบันการเงินแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล เพื่อให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพมากยิ่งขึ้น

สงกรานต์นี้ เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล…มีเฮ !! รมว.เกษตรฯ ชงเข้มดันครม.เคาะไฟเขียว ปลดล็อกเงื่อนไขการขอสินเชื่อสำเร็จ
ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า ตามที่ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบายให้กรมประมงเร่งหาแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลเกี่ยวกับเงื่อนไขข้อจำกัดการสนับสนุนสินเชื่อในการประกอบอาชีพจากสถาบันการเงิน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2546 เรื่อง การขอให้ธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารพาณิชย์สนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกรและผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP (Good Aquaculture Practice) และ CoC (Code of Conduct) ซึ่งเดิมมีเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลที่ได้การรับรองมาตรฐานทั้ง GAP และ CoC ส่งผลให้มีเกษตรกรจำนวนมากได้รับผลกระทบ ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อการประกอบอาชีพได้

กรมประมง ได้พยายามหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการผลักดันจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อยื่นเสนอเรื่องขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น โดยมีเหตุผลว่า การรับรองเพียงมาตรฐานเดียว หรือมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง เหมาะสมเพียงพอต่อการที่จะขอรับการสนับสนุนสินเชื่อจากสถาบันการเงิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบ ดังนี้

1.สนับสนุนด้านการเงินผ่านสถาบันการเงินให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลที่ประกอบกิจการอยู่ในเขตพื้นที่เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลตามประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด และจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (จสค.) และเป็นฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (Good Aquaculture Practice : GAP) หรือ มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้ง โค้ด ออฟ คอนดัค (Code of Conduct : CoC) หรือ มาตรฐานสินค้าเกษตรที่เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานสินค้าเกษตรจากกรมประมง หรือ หน่วยรับรองเอกชนที่ได้รับการรับรองระบบงานจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

2.ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาให้สินเชื่อของสถาบันการเงิน โดยสามารถให้สินเชื่อกับผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลในเงื่อนไขตามข้อที่ 1 และจะต้องเป็นการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลที่อยู่นอกเขตพื้นที่ป่าชายเลนและไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามเจตนารมณ์เดิม

ซึ่งในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ (วันที่ 12 เมษายน 2565) มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเกิดความคล่องตัวในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อช่วยให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงต่อไป…อธิบดีกรมประมง กล่าว

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated