ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่าการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer นับเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเกษตรกรรมของประเทศไทยที่มีทิศทางแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เป็นการเตรียมพร้อมกับการสร้างบุคลากรด้านการเกษตรรุ่นใหม่ให้มีความทันสมัย และทำการเกษตร อยู่ได้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน และเป็นกำลังสำคัญของภาคเกษตรในอนาคต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในการดูแลลูกหลานของเกษตรกร โดยการพัฒนาและสร้างคนรุ่นใหม่เข้าสู่ภาคการเกษตร ผลิตเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีสมรรถนะสูง สามารถนำเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่มาปรับใช้กับอาชีพด้านการเกษตรได้ รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยี การใช้เครื่องมือ การบริหารจัดการและขับเคลื่อนชุมชน โดยมุ่งหวังให้มีคนรุ่นใหม่ที่เรียนจบและกลับเข้าสู่ภาคการเกษตรเพื่อทดแทนเกษตรกรรุ่นเก่าในอนาคต 

ด้าน นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า  เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2565                  ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรรุ่นใหม่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้กำลังใจในการดำเนินงาน พร้อมมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ สวนเทอดวลัย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ของนางสาววลัยลักษณ์ พงษ์จินดา เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) มีพื้นที่ทำการเกษตร 30 ไร่ ซึ่งมีความคิดริเริ่มในการผลิตและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดสารเคมี ผักมาตรฐาน Organic Thailand และควบคุมคุณภาพผลไม้ภายใต้มาตรฐาน GAP รวมถึงพัฒนาการแปรรูปและการเพิ่มมูลค้าสินค้าเกษตรหลายชนิด เกิดเป็นแบรนด์ “สวนเทอดวลัย” และต่อยอดจดทะเบียนเป็นบริษัทภายใต้ชื่อ “บริษัท เทอดวลัย อินเตอร์เทรด จำกัด” โดยส่งสินค้าเกษตรคุณภาพไปจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าโมเดิร์นเทรด เช่น เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ ท็อปส์ มาร์เก็ต ซีพี เฟรชมาร์ท และ แม็คโคร เป็นต้น ทั้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง พะเยา และกรุงเทพมหานคร และมีเป้าหมายจะส่งออกสินค้าเกษตรคุณภาพพรีเมี่ยมของ “สวนเทอดวลัย” ไปยังต่างประเทศในอนาคต  นอกจากนี้  YSF รายดังกล่าวยังได้เข้าไปให้คำแนะนำ พร้อมทั้งช่วยหาตลาดรับซื้อผลผลิตของชุมชน โดยใช้หลักตลาดนำการผลิต เพื่อช่วยให้เกษตรกรรายอื่นในชุมชนมีรายได้ที่แน่นอน และมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นอีกด้วย

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า กรมส่งเสริมการเกษตรมุ่งหวังให้เกษตรกรรุ่นใหม่มีความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้ และมีบทบาทสาคัญในการเป็นที่พึ่งแก่เพื่อนเกษตรกร สามารถสร้างแรงจูงใจและถ่ายทอดองค์ความรู้ ในการประกอบอาชีพการเกษตรให้แก่เยาวชน เกษตรกร และบุคคลทั่วไป รวมถึงสร้างเครือข่าย ความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรและองค์กรเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ชุมชนสามารถเติบโตทางเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรได้ต่อไป

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated