ม.เกษตรฯ เปิดร้านค้า THE PREMIUM @ KU หนุนการเรียนรู้ผ่านสินค้าเกษตรคุณภาพสูง ตามแนวคิด KUniverse ฉลอง 80 ปี
ม.เกษตรฯ เปิดร้านค้า THE PREMIUM @ KU หนุนการเรียนรู้ผ่านสินค้าเกษตรคุณภาพสูง ตามแนวคิด KUniverse ฉลอง 80 ปี

วันที่ 28 มีนาคม 2565 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดตัวร้านค้า THE PREMIUM @ KU เฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นร้านค้าจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรต้นแบบครั้งแรกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อทดสอบระบบการจัดทำตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพสูง ของมหาวิทยาลัย โดยเชื่อมโยงทุกหน่วยงาน ภายใต้สังกัดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มีผลงานวิจัย และนวัตกรรมทางด้านสินค้าเกษตร แบบครบวงจร 360 องศา มุ่งเน้นผลลัพธ์เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของภาคการเกษตร สิ่งแวดล้อม และสังคมไทย ภายใต้นโยบายเชิงรุก KUniverse ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ที่ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านสินค้าเกษตรคุณภาพสูงและบริการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยตาม BCG Model ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการเกษตรและอาหารคุณภาพของภูมิภาคเอเชียและของโลก โดยมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ เช่น เทคโนโลยี XR หรือ Extended Reality ซึ่งเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงที่รวมเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality – VR) ความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality – AR) และ มิกซ์เรียลริตี้ (Mixed Reality – MR) เข้าด้วยกัน มาช่วยในการบริหารจัดการร้านค้า เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการให้กับลูกค้าได้อย่างเหนือจินตนาการ นอกจากนี้ เทคโนโลยีเสมือนจริงบนโลกออนไลน์ ยังสามารถเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ ผลผลิตของชุนชน เกษตรกร Smart farmer, AgriPrenuer และ SME ได้ง่าย มีต้นทุนต่ำ สร้างการกระจายรายได้สู่ชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างชุมชนเข้มแข็งสู่พัฒนาที่ยั่งยืนอีกด้วย

ม.เกษตรฯ เปิดร้านค้า THE PREMIUM @ KU หนุนการเรียนรู้ผ่านสินค้าเกษตรคุณภาพสูง ตามแนวคิด KUniverse ฉลอง 80 ปี
ดร.กฤษพงศ์ กีรติกร

ดร.กฤษพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า ร้านค้า THE PREMIUM @ KU เป็นรูปแบบร้านค้าที่ส่งมอบคุณค่าเพิ่มของผลผลิตทางการเกษตร และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร จากผลงานค้นคว้าวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ของหน่วยงานภายใต้สังกัดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเครือข่ายทั้งภาครัฐ และเอกชน ซึ่งทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่า ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายทั้งหมดในร้าน THE PREMIUM @ KU เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ที่มีมูลค่าเพิ่ม และคุณค่าที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภค สร้างความยั่งยืนให้กับสังคม และเศรษฐกิจ ในอนาคต ผมเชื่อมั่นว่าสิ่งเหล่านี้ จะกลายเป็นบรรทัดฐานของร้านค้าแห่งคุณภาพ และการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานของสังคมไทย และระดับนานาชาติ นับว่าเป็นการเปิดมุมมองความคิดร้านค้าจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรต้นแบบ ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์เพื่อสุขภาพของคนไทย เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของภาคการเกษตร สิ่งแวดล้อม และสังคมไทย มากกว่าที่จะเน้นเพียงยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และในโอกาสแห่งการเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปี ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงอาจกล่าวได้ว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ก้าวเดิน ไปสู่องค์กรแห่งการให้ เพื่อความสุข ความยั่งยืนของสังคมไทยอย่างแท้จริง จากปรัชญาแนวคิด KUniverse ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ม.เกษตรฯ เปิดร้านค้า THE PREMIUM @ KU หนุนการเรียนรู้ผ่านสินค้าเกษตรคุณภาพสูง ตามแนวคิด KUniverse ฉลอง 80 ปี
ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์

ด้าน ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมีนโยบายเชิงรุกที่เรียกว่า KUniverse เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานทุกหน่วยงานให้สนับสนุนการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยตาม BCG Model โดยอุตสาหกรรมการเกษตร จัดเป็นส่วนสำคัญที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจประเทศไทย ทั้งนี้ BCG Model ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถูกขับเคลื่อนในจักรวาล KUniverse ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำลังทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของโลกเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Enhancing Our Quality of Life and the Environment) ด้วยบทบาทสำคัญ 7 ประการ ได้แก่ 1). สร้างองค์ความรู้ให้นิสิต เกษตรกร และผู้ประกอบการ 2). มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาที่นำนวัตกรรม และเทคโนโลยีมาช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการของ SMEs และเกษตรกรรม 3). บริการรับรองคุณภาพ และมาตรฐานสินค้า เพื่อยกระดับความน่าเชื่อถือ ของสินค้าและบริการ 4). ติดอาวุธให้เกษตรกร และผู้ประกอบการผ่านงานบริการวิชาการ และปรึกษา 5). สร้าง KU Market Place ที่ใช้หลักการเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) 6). สร้าง KU Business Ecosystem พร้อมทั้งผนึกกำลังการส่งเสริมผ่าน ทุกวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ 7). จัดตั้ง Spin-Off Company ภายใต้ KU Holding Company เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานที่สนับสนุนภาคเอกชนได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

สำหรับร้านค้า THE PREMIUM @ KU ถือเป็นก้าวแรกของการจัดทำรูปแบบร้านค้าจำลองเพื่อทดสอบระบบการจัดทำตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพสูง ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเชื่อมโยงทุกหน่วยงาน ภายใต้สังกัดของมหาวิทยาลัย ที่มีผลงานวิจัย และนวัตกรรมทางด้านสินค้าเกษตร ในระยะถัดไปจะมีการเชื่อมโยงกับสินค้าของเกษตรกรที่ได้รับรองมาตรฐาน KU Standard เข้ามาเพิ่มในระบบอีกด้วย และการดำเนินงานครั้งนี้จะนำไปสู่บทเรียนแห่งการเรียนรู้ที่สำคัญในการทำธุรกิจตลาดสินค้าเกษตรขนาดย่อม ซึ่งอาจเติบโตไปถึงขนาดใหญ่ในอนาคต ที่สามารถยกระดับสู่การวางแผนการดำเนินงานของการศึกษาความเป็นไปได้ในการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาพื้นที่ด้านถนนวิภาวดีรังสิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

ในอนาคตสินค้าของมหาวิทยาลัยจะถูกบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการคุณภาพสูงด้านเกษตรและอาหารแบบครบวงจร 360 องศา มีระบบการรับรองมาตรฐานคุณภาพขั้นสูง KU quarantine ด้วยการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์และการผลิต จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัย สอดคล้องรองรับกับการจัดงานต่าง ๆ เพื่อยกระดับสินค้า และผลิตภัณฑ์อาหารไทยเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น ซึ่งคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงจากแหล่งกำเนิดสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ภาคีเครือข่ายคณะทำงานนโยบายบูรณาการส่วนงานเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  อาทิ คณะเกษตร คณะเกษตรกำแพงแสน คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศูนย์เทคโนโลยีเกษตร และนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center: AIC) และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่

ส่วนร้านอาหาร KU KIN DEE U-DEE “เคยู กินดีอยู่ดี” นั้น เปิดขึ้นมาเพื่อให้บริการแก่อาจารย์ บุคลากร นิสิต และบุคคลทั่วไป โดยใช้วัตถุดิบชั้นดีมีคุณภาพจากกลุ่มเครือข่ายความร่วมมือเกษตรกรและผู้ผลิตที่มีอยู่กับคณะ สถาบัน และสถานีวิจัยต่างๆของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการโดยภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านคหกรรมศาสตร์ อีกทั้งเป็นต้นแบบของการดำเนินการที่บูรณาการความรู้และเครือข่ายอย่างครบวงจร เพื่อเผยแพร่อาหารไทย อาหารนานาชาติ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ในรูปแบบของ food street ร้านอาหาร  และ food delivery ขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านอาหารคุณภาพของภูมิภาคเอเชียและของโลกและเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ร้านค้า THE PREMIUM @ KU ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ KU AVENUE  ประตูงามวงศ์วาน 3 เปิดบริการทุกวัน เวลา 9.00 -17.00 น. และจำหน่ายทางช่องทางออนไลน์ ผ่าน http://www.kubookol.com / โดยนำสินค้าเกษตรคุณภาพสูงและโดดเด่นด้วยนวัตกรรมงานวิจัย จากทุกวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มารวมไว้ให้บริการ อาทิ เครื่องดื่มจากน้ำส้มสายชูผสมน้ำผลไม้หมักจากธรรมชาติ ช่วยในการย่อยอาหาร  เครื่องดื่มน้ำกัญชาโซดาคร้าฟ เครื่องดื่มคร้าฟโซดากลิ่นโซจู รสเหล้าบ๊วยสูตรกัญชาพิเศษ ช่วยให้ผ่อนคลาย บำรุงร่างกาย ทำให้หลับลึก และชะลอการสะสมของไขมันและน้ำตาลในเลือด กรีกโยเกิร์ตเสริมพรีไบโอติก ช่วยรักษาสมดุลของระบบทางเดินอาหาร และปรับสมดุลระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายให้เป็นปกติ ลูกชิ้นหมูแท้ ไส้กรอกไก่รมควัน ไก่จ๊อ ปราศจากผงชูรส และสารกันเสีย  เนื้อโคขุนอบกรอบ เนื้อโคพันธุ์กำแพงแสน ผักผลไม้อบกรอบด้วยนวัตกรรมเครื่องทอดสูญญากาศ ไข่ทองคำ ข้าวโพดสีม่วง น้ำนมข้าวโพดหวานไร่สุวรรณ นมเกษตร ไอศกรีม  เป็นต้น

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated