กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัด Kick Off สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร A.M.1386 KHz. สื่อกลางถ่ายทอดข่าวสารความรู้ เคียงข้างเกษตรกรไทยมากกว่า 6 ทศวรรษ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัด Kick Off สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร A.M.1386 KHz. สื่อกลางถ่ายทอดข่าวสารความรู้ เคียงข้างเกษตรกรไทยมากกว่า 6 ทศวรรษ

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดตัวสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร กระจายเสียงในระบบ A.M. ความถี่ 1386 KHz. กำลังส่ง 10 กิโลวัตต์ ซึ่งกลับมาออกอากาศทางคลื่นวิทยุกระจายเสียงอีกครั้ง หลังจากต้องหยุดออกอากาศไปนานกว่า 5 ปี เนื่องจากเหตุขัดข้อง ทางเทคนิค เพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับเกษตรกรและพี่น้องประชาชนทั่วไป ที่สนใจด้านการเกษตร และเป็นเครื่องมือสำหรับพัฒนาเกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลให้มีความรู้ความสามารถด้านการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัย สามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างดีเยี่ยม แม้ว่าปัจจุบันเทคโนโลยีสมัยใหม่จะช่วยให้การติดต่อสื่อสารรวดเร็วและสะดวกกว่าในอดีต แต่ก็ยังมีเกษตรกรในบางพื้นที่ที่ยังไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร จึงมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมต่อกับกลุ่มคนเหล่านั้น ให้ก้าวเดินไปข้างหน้า ตามแนวทางการพัฒนาของรัฐบาล

ด้านนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมส่งเสริมการเกษตร และร่วมดำเนินการโดยหน่วยงานทุกหน่วยในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เริ่มออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 มกราคม ปี 2503 โดยใช้ชื่อว่า “สถานีวิทยุ ปชส. 8 วิทยุการเกษตร” ด้วยความร่วมมือระหว่างกรมประชาสัมพันธ์กับกระทรวงเกษตร (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในขณะนั้น) ต่อมาในปี 2511 กรมประชาสัมพันธ์ได้โอนภารกิจด้านการบริหารจัดการสถานีให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานกำกับดูแล และเปลี่ยนชื่อเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร คลื่นความรู้ทางการเกษตรเคียงข้างเกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลมากกว่า 60 ปี ปัจจุบันฝ่ายอำนวยการตั้งอยู่ภายในกรมส่งเสริมการเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร และสถานีเครื่องส่งกระจายเสียงตั้งอยู่ภายในศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี  อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร ดำเนินการกระจายเสียงตามพระราชบัญญัติประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 เป็นสถานีวิทยุสาธารณะประเภทที่ 1 เพื่อการส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตร และการส่งเสริมอาชีพอื่น ๆ มีสัดส่วนของรายการข่าวสารสาระด้านการเกษตรกว่าร้อยละ 80 มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทุกหน่วยงานร่วมดำเนินงานในรูปแบบจัดรายการ เผยแพร่ข่าวสาร และสนับสนุนเนื้อหา โดยมีการบริหารสถานีภายใต้คณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร และมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน  มีอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นกรรมการโดยเมื่อ 62 ปีก่อน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับการความอนุเคราะห์จากกรมประชาสัมพันธ์จัดสรรคลื่นความถี่มาให้ใช้งานเพื่อเป็นสื่อในการถ่ายทอดความรู้และวิชาการทางด้านการเกษตรให้เกษตรกรได้นำไปปรับปรุงการทำไร่นา และเผยแพร่ข่าวสารทางการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตรก็ได้ทำหน้าที่นั้นมาอย่างดีโดยตลอด และในอนาคตก็เชื่อว่าจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มีความมั่นคง กินดี อยู่ดี มีทักษะ และความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพต่อไป

ทั้งนี้ เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่สนใจ สามารถติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตรได้ ที่คลื่นความถี่ A.M. 1386 KHz. และสามารถรับฟังรายการวิทยุ อ่านข่าวและความเคลื่อนไหวในแวดวงเกษตร หรือดาวน์โหลดสื่อเสียงจากคลังสื่อเสียงส่งเสริมการเกษตรได้ที่เว็บไซต์ www.am1386.com

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated