สยามคูโบต้า ร่วมกับ ม.บูรพา และหอการค้าไทย มุ่งพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีการเกษตรภาคตะวันออก
สยามคูโบต้า ร่วมกับ ม.บูรพา และหอการค้าไทย มุ่งพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีการเกษตรภาคตะวันออก

สยามคูโบต้า ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพาและหอการค้าไทย ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ มุ่งพัฒนาทักษะและนวัตกรรมด้านการเกษตรและเทคโนโลยี เพิ่มประสิทธิภาพหลักสูตรการเรียนการสอน หวังยกระดับการเกษตรของภาคตะวันออกให้เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

สยามคูโบต้า ร่วมกับ ม.บูรพา และหอการค้าไทย มุ่งพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีการเกษตรภาคตะวันออก
นางวราภรณ์ โอสถาพันธุ์

นางวราภรณ์ โอสถาพันธุ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า “สยามคูโบต้า ในฐานะผู้นำนวัตกรรมการเกษตรเพื่ออนาคต มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาภาคเกษตรของไทยให้มีความเข้มแข็ง ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของเกษตรกรและประชากรอย่างยั่งยืน อีกทั้งหวังสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีความพร้อมและมีความสามารถในการแข่งขันในตลาดได้อย่างเข้มแข็ง”

ล่าสุดได้ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพาและหอการค้าไทยว่าด้วยการดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีการเกษตร โดยภายใต้ความร่วมมือฉบับนี้สยามคูโบต้าพร้อมสนับสนุนองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเกษตร ความรู้ด้านเครื่องจักรกลการเกษตร และนวัตกรรมด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตร อาทิ การปลูกพืชมูลค่าสูงในโรงเรือนโดยใช้ระบบ Smart Farm สร้างศูนย์การเรียนรู้ Leaning Hub และพัฒนานวัตกรรม Smart Solution ในการปลูกสมุนไพรเพื่อได้สารสำคัญปริมาณสูงเพื่อสามารถแข่งขันในระดับสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนผลักดันสร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่หันมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม

สยามคูโบต้า ร่วมกับ ม.บูรพา และหอการค้าไทย มุ่งพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีการเกษตรภาคตะวันออก
รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก

ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เผยว่า ทางมหาวิทยาลัยบูรพาเล็งเห็นถึงความสำคัญของการร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการเกษตร โดยทางเราพร้อมที่จะให้การสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการด้านวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตและผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งส่งเสริมและให้คำปรึกษาด้านการเกษตรอย่างเต็มกำลังและเป็นต้นแบบให้กับสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมด้านการเกษตรในพื้นที่ตะวันออกและขยายไปยังพื้นที่อื่นๆ ในอนาคต

สยามคูโบต้า ร่วมกับ ม.บูรพา และหอการค้าไทย มุ่งพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีการเกษตรภาคตะวันออก
นายปรัชญา สมะลาภา

และ นายปรัชญา สมะลาภา รองประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวว่า “ความร่วมมือครั้งนี้จะสามารถขับเคลื่อนนโยบายของหอการค้าไทยใน 3 Value Chain ได้แก่ ด้านการค้าการลงทุน ด้านการเกษตรและอาหาร และด้านท่องเที่ยวและบริการได้เป็นอย่างดี อย่างการบูรณาการในการดูแลถ่ายทอดความรู้วิชาด้านการเกษตรเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนเกษตรกรไทยและส่งเสริมมาตรฐานสินค้าเกษตร และหาช่องทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศให้สมาชิกผู้ประกอบการหอการค้าทั่วประเทศสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ด้วยวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกันของสยามคูโบต้า หอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยบูรพา ที่มุ่งมั่นพัฒนาภาคเกษตรกรรมของไทย ล้วนต้องอาศัยองคาพยพทุกภาคส่วน เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเกษตรภาคตะวันออก และยกระดับความสามารถทางการแข่งขันด้านการเกษตรสู่การสร้างรายได้อย่างยั่งยืน” นางวราภรณ์ กล่าวทิ้งท้าย

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated