บอร์ด ธ.ก.ส. เยี่ยมชมงานลูกค้าจ.กระบี่ ทั้งแปรรูปยาง และ “ชุมชนบ้าน ไหนหนัง”
บอร์ด ธ.ก.ส. เยี่ยมชมงานลูกค้าจังหวัดกระบี่

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล กรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และประธานกรรมการอิสระ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ธ.ก.ส. ลงพื้นที่เยี่ยมชมงานธุรกิจการแปรรูปยางพาราของนายบุญชู เกิดสุข ผู้ประกอบการ SMEs เกษตร ตำบลไสไทย อำเภอเมือง ซึ่งนำยางพาราที่เป็นวัตถุดิบในท้องถิ่นมาแปรรูปเป็นหลากหลายผลิตภัณฑ์ เช่น ยางชิ้นส่วนอุตสาหกรรมเกษตร อะไหล่ยางชิ้น ยางชิ้นส่วนรถยนต์ ส่งจำหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีมูลค่ารวมกว่า 5 ล้านบาทต่อปี และ “ชุมชนบ้านไหนหนัง” ตำบลเขาคราม อำเภอเมืองกระบี่ ซึ่งมีการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาอาชีพของคนในชุมชน เช่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงผึ้งและชันโรง เพื่อเลี้ยงผึ้งโพรง ชันโรง ผลิตกล่องเลี้ยงผึ้ง แปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้ง กลุ่มธนาคารต้นไม้ ซึ่งปัจจุบันมีต้นไม้จำนวนกว่า 2,000 ต้น และกลุ่มชุมชนท่องเที่ยววิถีชีวิตและธรรมชาติที่งดงามโดดเด่นในชุมชน นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มโคกหนองนาโมเดล และกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เป็นต้น โดย ธ.ก.ส. ให้การสนับสนุนองค์ความรู้ในการพัฒนาชุมชนและเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน โดยมี นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ณ พื้นที่จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 8-9 มกราคม 2565

บอร์ด ธ.ก.ส. เยี่ยมชมงานลูกค้าจ.กระบี่ ทั้งแปรรูปยาง และ “ชุมชนบ้าน ไหนหนัง”
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated