กระทรวงเกษตรฯ ประชุมคณะทำงานความร่วมมือการท่องเที่ยวเชิงเกษตร มุ่งขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรระหว่างภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น
กระทรวงเกษตรฯ ประชุมคณะทำงานความร่วมมือการท่องเที่ยวเชิงเกษตร มุ่งขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรระหว่างภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น

นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะทำงานความร่วมมือการท่องเที่ยวเชิงเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2565 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีแนวทางส่งเสริมเศรษฐกิจด้านการเกษตร โดยเชิญชวนประชาชนคนไทยเที่ยวเมืองไทย เน้นส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและชุมชน พร้อมทั้งสนับสนุนสินค้าเกษตรเป็นของฝากของที่ระลึก เพื่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้แก่เกษตรกรและชุมชน รวมทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ได้มาตรฐานและมีความยั่งยืน

นายนราพัฒน์ กล่าวว่า ที่ประชุมมีการหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และมีมติให้เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกับสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทย เพื่อความหลากหลายในการท่องเที่ยว โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมการท่องเที่ยว องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยว หน่วยงานในท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จะประสานรายละเอียดเพื่อพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวที่มีการจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร รวมทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรร่วมกับเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer: YSF) ซึ่งจะทำให้นักท่องเที่ยวได้พบกับประสบการณ์ใหม่ๆ ด้านการเกษตร การเรียนรู้วิถีเกษตร โดยให้ความสำคัญในด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้คัดเลือกเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตร จำนวน 4 เส้นทาง ดังนี้ 1. ภาคตะวันตก จังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพเกลือทะเลกังหันทอง ชุมชนท่องเที่ยวบ้านไร่กร่าง มาลัยฟาร์ม ศูนย์การเรียนรู้การปศุสัตว์ (ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี) สหกรณ์การเกษตรหุบกระพง จำกัด และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มธนาคารต้นไม้บ้านถ้ำเสือ 2. ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง ประกอบด้วย สวนสุภัทราแลนด์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรผลิตไม้กฤษณา (มีสุขฟาร์ม) วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านทะเลน้อยระยองฮิ ทุ่งโปรงทอง และวิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์มหาวิทยาลัยบ้านนอกบ้านจำรุง 3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย สวนแม่กรทอง สวนแม่หม่อน ปาป้าฟาร์มสเตย์ สวนสัปปะรดสีบ้านพระอังคาร รักจังเมล่อนฟาร์ม และวังน้ำเขียวฟาร์ม 4. ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) สถานีวิจัยเกษตรหลวงดอยอินทนนท์ และดอยอินทนนท์ เป็นต้น โดยจะพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพิ่มเติม อาทิ ธนาคารปูม้า ฟาร์มกุ้ง และฟาร์มปศุสัตว์

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated