เกษตรร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่ให้บริการพี่น้องเกษตรกร ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอ
กระบี่ จัดโครงการเคลื่อนที่บูรณาการร่วมคลินิกเกษตรร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่ให้บริการพี่น้องเกษตรกร ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอ
เกษตรร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่ให้บริการพี่น้องเกษตรกร ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอ
นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่บูรณาการร่วมกับโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โดยมี นายชำนาญ นุ่นดำ เกษตรจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน พร้อมด้วย นายสกุล ดำรงเกียรติกุล ปลัดจังหวัดกระบี่ นายไพศาล ศรีเทพ นายอำเภอคลองท่อม หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายเข้าร่วมงาน ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอ หมู่ที่ 2 ตำบลคลองท่อมเหนือ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

เกษตรร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่ให้บริการพี่น้องเกษตรกร ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอ
นายชำนาญ นุ่นดำ

นายชำนาญ นุ่นดำ เกษตรจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ มีวัตถุประสงค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลและเกษตรกรที่ประสบปัญหาด้าน สามารถเข้าถึงบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ได้รับความรู้ด้านวิชาการ และได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน เป็นการสร้างภาพพจน์และภาพลักษณ์ด้านวิชาการ นวัตกรรมและเทคโนโลยีของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อประชาชน โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จำนวน 18 คลินิก ได้แก่ คลินิกดิน, คลินิกพืช, คลินิกปศุสัตว์, คลินิกประมง, คลินิกสหกรณ์, คลินิกกฎหมาย ส.ป.ก., คลินิกบัญชี, คลินิกชลประทาน, คลินิกข้าว, คลินิกยางพารา, คลินิกส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร, คลินิกอารักขาพืช, คลินิกสุขภาพของเกษตรกร, คลินิกสภาเกษตรกร, คลินิกประเมินผล, ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันกระบี่, ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ และคลินิกอื่นๆ ประกอบด้วย นิทรรศการส่งเสริมการเกษตร นิทรรศการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ การฝึกอาชีพการจำหน่ายสินค้าคุณภาพจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร คาดว่าจะมีเกษตรกรมาร่วมงานและเข้ารับบริการทางการเกษตร ไม่น้อยกว่า 400 ราย

เกษตรร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่ให้บริการพี่น้องเกษตรกร ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอ

นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เป็นโครงการสำคัญตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการให้บริการแก่เกษตรกร โดยการถ่ายทอดความรู้และแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรในพื้นที่ในคราวเดียวกัน เกษตรกรจะได้รับทั้งความรู้ด้านวิชาการ และบริการแก้ไขปัญหาแบบครบวงจรในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านดิน น้ำ พืช ปศุสัตว์ ประมง สหกรณ์ บัญชี กฎหมาย และอื่นๆ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะนำบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ และองค์ความรู้ด้านการเกษตรมาให้บริการแก่พี่น้องเกษตรกรถึงในพื้นที่ นอกจากนี้ ยังได้บูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ มาให้บริการแก่ผู้เข้าร่วมชมงานอีกด้วย

เกษตรร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่ให้บริการพี่น้องเกษตรกร ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอ

เพื่อเป็นการลดช่องว่างหรือระยะห่างระหว่างส่วนราชการ กับประชาชน จังหวัดจึงจัดทำโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ โดยการนำบริการระดับจังหวัดมาให้บริการถึงพื้นที่ มาร่วมคิด ร่วมหาทางออกและร่วมแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชน พร้อมทั้งมุ่งเน้นการพัฒนาชุมชน หมู่บ้าน ของจังหวัดกระบี่ ให้มีศักยภาพพร้อมรับการก้าวไปสู่การเป็นเมืองคุณภาพ การขับเคลื่อนปฏิรูปจังหวัด เพื่อปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง สร้างหนทางที่จะทำให้จังหวัดกระบี่มีภูมิคุ้มกัน สามารถรับมือกับโอกาสและการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในปัจจุบันได้ จึงขอให้พี่น้องเกษตรกรที่มาร่วมงานใช้โอกาสนี้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตัวของท่านเอง โดยเข้ารับบริการหรือขอรับคำปรึกษากับเจ้าหน้าที่ตามคลินิกต่างๆ ให้มากที่สุด เพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้รับไปแก้ไขปัญหาและพัฒนาอาชีพให้มีความเจริญก้าวหน้าและยั่งยืนสืบไป

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated