มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบโล่เชิดชูเกียรติผู้สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ฉีด KU สู้ COVID -19 อาจารย์ดีเด่น นักวิจัยดีเด่น และบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2564
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบโล่เชิดชูเกียรติผู้สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ฉีด KU สู้ COVID -19 อาจารย์ดีเด่น นักวิจัยดีเด่น และบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2564

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 ที่ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2564 โดยในปีนี้ ได้มีพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ผู้สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19  จำนวน 33 ราย ซึ่งให้การสนับสนุนช่วยเหลือศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 ตั้งแต่เริ่มต้นการเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนระบบนำร่องภาคสนาม ในเดือนพฤษภาคม 2564 จนได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 11ศูนย์ฉีดวัคซีนถาวร ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร ภายใต้สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และดำเนินการฉีดวัคซีนให้แก่นิสิตนักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และประชาชน เรื่อยมาตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน จนถึงวันที่ 13ตุลาคม 2564  เป็นจำนวนทั้งสิ้น 213,182 โดส โดยได้รับการสนับสนุนในด้านทีมแพทย์ บุคลากรทางแพทย์ ระบบการฉีดวัคซีนที่ผู้มารับบริการนั่งอยู่กับที่ ระบบการบันทึกข้อมูลด้วยแอพพลิเคชั่น CRACARE การทำงานเป็นจิตอาสา การบริจาคอุปกรณ์เครื่องมือและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ การสนับสนุนอาหาร ของว่าง และน้ำดื่ม ต่าง ๆ เป็นต้น

ผู้สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19  จำนวน 33 ราย ที่เข้ารับมอบโล่เชิดชูเกียรติและแสดงความขอบคุณจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แก่ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ สมาคมปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร นิสิตเก่าคณะเกษตรและเครือข่าย กลุ่มน้ำใจพี่น้องเกษตร โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คุณนิมิต – คุณขัตติยา สุวัฒน์ศรีสกุล บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) กลุ่มประวิทย์กรุ๊ปและพันธมิตรทางการค้า บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ชมรมนิสิตเก่า KU รุ่น ๓๐ ชมรมนิสิตเก่า KU รุ่น ๒๙ ชมรมไลน์ด๊านซ์ บางเขน ชมรมนิสิตเก่า KU รุ่น ๓๑ ชมรมนิสิตเก่า KU รุ่น 23 กลุ่มบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สมาคมบัญชีแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด ภาคีสหกรณ์ บางเขน กลุ่มบริษัท บี ปิโตรไทย บริษัท โตโยต้า ภูมิพัฒนา จำกัด คุณธนานันท์ วิไลลักษณ์ ชมรมกอล์ฟ สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (สปท.) รุ่น 12 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามสมุทร วาริน จำกัด

จากนั้นอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่อาจารย์ดีเด่น ประจำปี 2564 จำนวน 16 ราย รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่นประจำปี 2564 จำนวน  4 ราย และ ดร. ดำรง ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ประจำปี 2564 จำนวน 20 ราย รางวัลคุณภาพแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 15 ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 23 รางวัล และรางวัลหลักสูตรที่ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 24 หลักสูตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบโล่เชิดชูเกียรติผู้สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ฉีด KU สู้ COVID -19 อาจารย์ดีเด่น นักวิจัยดีเด่น และบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2564

สำหรับพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีความประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตน ครองคน ครองงาน มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด  และรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นั้น จัดขึ้นเพื่อเป็นกลไกให้ส่วนงานและบุคลากรเห็นความสำคัญและมีส่วนร่วมในการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ และสนับสนุนการนำแนวปฏิบัติที่ดีของส่วนงานที่ได้รับรางวัลไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละส่วนงาน

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated