นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดำเนินโครงการคัดเลือกเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เป็นบุตรหลานสมาชิกสหกรณ์การเกษตร เดินทางไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นมาตั้งแต่ปี 2526 จนถึงปัจจุบันมีผู้ผ่านการคัดเลือกในส่วนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ จำนวนทั้งสิ้น 136 คน ซึ่งจากการติดตามผลภายหลังจากที่เดินทางกลับจากญี่ปุ่นพบว่า เยาวชนเกษตรส่วนใหญ่ยังคงประกอบอาชีพด้านการเกษตร ส่วนหนึ่งพัฒนาตนเองจนเป็นผู้นำเกษตรกรในชุมชนและท้องถิ่น รวมทั้งยังเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรที่ดี ได้นำองค์ความรู้และประสบการณ์จากการเดินทางไปฝึกงานในฟาร์มเกษตรที่ประเทศญี่ปุ่น มาปรับใช้กับการทำการเกษตรของตนเอง และพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรของตนเองได้อย่างมีคุณภาพด้วย 

“สำหรับในปีงบประมาณ 2565 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เปิดรับสมัครเยาวชนเกษตรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ หรือบุตร-หลานสมาชิกสหกรณ์การเกษตร เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 9 ธ.ค. 64 โดยเยาวชนเกษตรที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัดหรือที่สหกรณ์การเกษตรต้นสังกัด เมื่อเยาวชนเกษตรที่ผ่านการคัดเลือกแล้วจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับทักษะด้านการเกษตรและฝึกภาษาญี่ปุ่น เป็นเวลา 3 เดือน ในช่วงเดือนมกราคม – เมษายน 2565 ณ ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทางไปฝึกงานกับเกษตรกรญี่ปุ่นเป็นเวลา 11 เดือน ตั้งแต่เดือน เม.ย. 2565 – มี.ค. 2566 ซึ่งผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการต้องมีอายุระหว่าง 21 – 27 ปี จบการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ประกอบอาชีพทำการเกษตรเป็นอาชีพหลัก และสหกรณ์การเกษตรต้นสังกัดจะต้องยอมรับและพร้อมสนับสนุนให้ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการกลับมาทำอาชีพการเกษตร เมื่อสำเร็จจากการฝึกงานและเดินทางกลับจากประเทศญี่ปุ่นแล้ว” อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว

ทั้งนี้ การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ หรือ Young Farmers มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาภาคการเกษตรของไทย  ซึ่งผู้แทนเยาวชนเกษตรไทยที่จะเดินทางไปฝึกงานกับครอบครัวเกษตรกรญี่ปุ่นในครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมพัฒนา และยกระดับภาคการเกษตรไทยในอนาคต จึงขอให้ตัวแทนเยาวชนเกษตรไทยตั้งใจเรียนรู้ อดทน มีวินัย นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฝึกงานจากประเทศญี่ปุ่นมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ รวมทั้งสามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับจากการเดินทางไปฝึกงานครั้งนี้ ให้กับเกษตรกรรายอื่น ๆ ภายในชุมชนของตนเองด้วย โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์หวังว่าตัวแทนเยาวชนเกษตรไทยจะสามารถเป็นผู้นำในการพัฒนาการประกอบอาชีพการเกษตรในหมู่บ้าน ตำบล ชุมชน และภูมิลำเนาของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนเยาวชนเกษตรให้เข้ามาเป็นผู้นำในการพัฒนาการดำเนินงานของสหกรณ์ภาคการเกษตรของไทยให้เข้มแข็งต่อไป

โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตร และสหกรณ์กับสภาการแลกเปลี่ยนทางการเกษตรแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Agricultural Exchange Council: JAEC) เยาวชนเกษตรไทยจะได้เดินทางไปฝึกงานการทำเกษตรในสาขาต่าง ๆ ดังนี้ ข้าว ผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ และเรือนเพาะชำไม้ผล ได้แก่ แอปเปิ้ล แพร์ องุ่น และฟาร์มปศุสัตว์ ได้แก่ โคเนื้อ โคนม ณ ประเทศญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา 11 เดือน ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสแก่เยาวชนเกษตรของไทยได้เรียนรู้เทคนิคการทำฟาร์ม ทักษะการจัดการ ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์การเกษตรในประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งเรียนรู้บทบาทสังคมชนบทในญี่ปุ่น โดยผ่านการใช้ชีวิตการทำงาน และเรียนรู้ร่วมกับครอบครัวเกษตรกรญี่ปุ่น และเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเกษตรกรไทยและญี่ปุ่น และเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและประเพณี ระหว่างทั้งสองประเทศอีกด้วย

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated