อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ณ วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร จังหวัดนครราชสีมา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ณ วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร จังหวัดนครราชสีมา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ น้อมนําไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยเสด็จพระราชกุศล ในการส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เมื่อวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.59 น. โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้แก่ รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการกอง คณะผู้บริหารจังหวัดนครราชสีมา นำโดย นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายไชยนันท์ แสงทอง วัฒนธรรม จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมตลอดจนบุคลากร และประชาชนในพื้นที่ร่วมในพิธี โดยมี พระธรรมวรนายก ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 11 เจ้าอาวาสวัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564

ทั้งนี้ ได้มีผู้มีจิตกุศลร่วมถวายจตุปัจจัย สมทบถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน บูรณะพระอุโบสถ บำรุงการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม- บาลี และถวายพระภิกษุสงฆ์ผู้จำวัดอยู่ในพระอาราม เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,294,066 บาท (สองล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พันหกสิบหกบาทถ้วน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564

กฐินพระราชทาน เป็นกฐินที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานผ้าของหลวงแก่ผู้กราบบังคมทูล ขอพระราชทานเพื่อไปถวายยังวัดหลวง นอกจากวัดสำคัญที่ทรงกำหนดไว้ว่าจะเสด็จพระราชดำเนินด้วยพระองค์เอง หรือจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระบรมวงศานุวงศ์ หรือองคมนตรี หรือผู้ที่ทรงเห็นสมควรเป็นผู้แทนพระองค์ไปถวาย จึงเปิดโอกาสให้กระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ตลอดจนคณะบุคคลหรือบุคลากรที่สมควรรับพระราชทานผ้ากฐินไปถวายได้อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated