นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประกวดข้าวพันธุ์ใหม่เพื่อการพาณิชย์ ภายใต้ยุทธศาสตร์ข้าวไทย โดยมี นายชาตรี บุญนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว คณะผู้บริหาร ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเกษตรกรจากจังหวัดชัยนาทและจังหวัดใกล้เคียง ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ ณ ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท พร้อมคณะทูตพาณิชย์จาก 25 ประเทศ และพาณิชย์จังหวัดใน 27 แหล่งเพาะปลูกของประเทศ ร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา

S__236101644

S__236101642

นายชาตรี บุญนาค รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า การประกวดข้าวพันธุ์ใหม่ในครั้งนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้นักวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวไทย ส่งผลงานเข้าประกวดในข้าว 3 ประเภท ได้แก่ ข้าวหอมไทย ข้าวขาวพื้นนุ่ม และข้าวขาวพื้นแข็ง ซึ่งมีพันธุ์ข้าวที่ส่งเข้าประกวดจำนวน 48 พันธุ์ เป็นพันธุ์ข้าวของกรมการข้าว 31 พันธุ์ ที่ไดันำพันธุ์ข้าวที่ส่งเข้าประกวด มาทดลองปลูกในแปลงของศูนย์วิจัยข้าว 3 แห่ง ได้แก่ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก และศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ซึ่งจะดำเนินการตัดสินผลการประกวดในช่วงเดือนธันวาคม 2564 นี้

สำหรับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการตัดสินนั้น นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า คณะกรรมการจะทำการเปรียบเทียบพันธุ์ข้าวที่ส่งเข้าประกวดกับข้าวพันธุ์เดิมที่โดดเด่นในแต่ละประเภท ทั้งด้านการเพาะปลูกในแปลง การขัดสี คุณภาพทางกายภาพของเมล็ด คุณภาพทางเคมี และคุณภาพการหุงต้ม

S__236101643

ในการประกวดพันธุ์ข้าวครั้งนี้จะมีส่วนสำคัญ ในการช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของข้าวไทย ที่สามารถตอกย้ำความเชื่อมั่นต่ออนาคตข้าวไทยให้กับชาวนา ผู้ประกอบการค้าข้าว ตลอดจนผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ อันจะยังมาซึ่งความมั่นคงในการผลิตข้าวเชิงพาณิชย์ ที่เป็นรายได้ของชาวนาพร้อมขบวนการผลิตและการตลาดทั้งวงจรอย่างมั่นคงโดยเฉพาะพันธุ์ข้าวที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพที่ผู้บริโภคทั่วโลกให้ความสนใจ และประเทศไทยเป็นหนึ่งของแหล่งผลิตข้าวคุณภาพ ด้วยสภาพภูมิประเทศ สิ่งแวดล้อม และภูมิสังคมที่เอื้อต่อการนี้มากกว่าประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเดียวกัน

S__27262978

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated