รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์โคนมมวกเหล็ก
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์โคนมมวกเหล็ก

นายปรีชา พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสหนณ ชัยจรินันท์ สหกรณ์จังหวัดสระบุรี และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด โอกาสนี้ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ ได้รับฟังผลการดำเนินงาน การนำเสนอการปฏิบัติงาน รายงานผลการซื้อน้ำนมดิบ รวมทั้งความเป็นมาของโรงงาน กระบวนการผลิต กระบวนการบรรจุนมพาสเจอร์ไรส์ พร้อมมอบนโยบายและให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาต่างๆ เน้นย้ำให้มีการติดตามปัญหาอุปสรรค เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีขึ้น ทั้งในเรื่องการวางแผนให้ได้วัตถุดิบที่ดี มีการควบคุมดูแล เพิ่มประสิทธิภาพ มีการวางแผนด้านการผลิต ด้านการตลาด นำระบบสหกรณ์มาใช้ในการปฏิบัติงาน มีการดูแลในเรื่องของเงินฝากและระบบบัญชีเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต พร้อมให้กำลังใจแก่คณะกรรมการสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ในการปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกให้อยู่ดีกินดีต่อไป โดยมี คณะกรรมการสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ให้การต้อนรับ ณ สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์โคนมมวกเหล็กสหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2515 ดำเนินงานมาเป็นระยะเวลากว่า 49 ปี เป็นศูนย์รับน้ำนมดิบแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 ปัจจุบันมีสมาชิก 553 คน มีน้ำนมดิบเฉลี่ยวันละ 107 ตัน สหกรณ์ดำเนินธุรกิจ 6 ด้าน ได้แก่ 1. ธุรกิจสินเชื่อ (เงินกู้) จัดหาเงินทุนให้กับสมาชิกเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาฟาร์ม จัดหาแม่โคนมให้สมาชิก เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำนมดิบ 2. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย – บริการ มีการบริการจัดหาวัตถุดิบอาหารสัตว์ จัดหาอุปกรณ์การเกษตร บริการน้ำมันเชื้อเพลิง จัดหาสินค้าอุปโภค บริโภค 3. ธุรกิจส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร สหกรณ์มีทีมงานสัตวแพทย์ที่มีความชำนาญให้การรักษาแม่โคของสมาชิกและผสมเทียมอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งจำหน่ายเวชภัณฑ์ยารักษาโรคสัตว์และมีน้ำเชื้อพ่อพันธุ์ไว้บริการแก่สมาชิก 4. ธุรกิจโรงงานผลิตอาหารสัตว์สำเร็จรูป มีกำลังการผลิต อาหารสำเร็จรูปชนิดเม็ด 500 ตัน/เดือน อาหารชนิดผง 1,500 ตัน/เดือน แร่ธาตุ 20 ตัน/เดือน 5. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต สหกรณ์ฯ มีศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบจำนวน 2 แห่ง รับน้ำนมดิบจากสมาชิก ปัจจุบันอยู่ที่ 104 ตัน/วัน ส่งให้กับโรงงานผู้ผลิตทั้งหมด 11 แห่ง ในราคา 19 บาท/กิโลกรัม และตรวจเยี่ยมฟาร์มสมาชิก เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์เครื่องรีดนม และ 6. ธุรกิจโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่ม มาตรฐาน ISO 14001 – HACCP – GMP – HALAL มีกระบวนการผลิตนมพาสเจอไรส์ ขนาดกำลังการผลิตปริมาณ 4 ตัน/ชั่วโมง และโรงงานผลิตนมพร้อมดื่มระบบ UHT Plant กำลังการผลิตปริมาณ 2 ตัน/ชั่วโมงรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์โคนมมวกเหล็ก

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated