ยุวเกษตรกรไทยสุดอินเทรนด์...ส่งสัญญานปลุกคนเกษตรรุ่นใหม่ให้ใส่ใจสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด “4-H Go For Green” ในงานวันยุวเกษตรกรโลก (Global 4-H Day)
ยุวเกษตรกรไทยสุดอินเทรนด์...ส่งสัญญานปลุกคนเกษตรรุ่นใหม่ให้ใส่ใจสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด “4-H Go For Green” ในงานวันยุวเกษตรกรโลก (Global 4-H Day)

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเฉลิมฉลองวันยุวเกษตรกรโลก จัดกิจกรรม “งานวันยุวเกษตรกรโลก” (Global 4-H Day) นำยุวเกษตรกรไทยร่วมปฏิญาณตน เป็นคนเกษตรรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมจัดกิจกรรมสาธิตและเสวนา เชิญชวนเกษตรกรและประชาชนร่วมรับชมและร่วมกิจกรรมในรูปแบบ new normal ผ่านระบบออนไลน์ ถ่ายทอดสัญญาณผ่านเฟซบุ๊กเพจประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร

ยุวเกษตรกรไทยสุดอินเทรนด์...ส่งสัญญานปลุกคนเกษตรรุ่นใหม่ให้ใส่ใจสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด “4-H Go For Green” ในงานวันยุวเกษตรกรโลก (Global 4-H Day)
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยถึงการจัดกิจกรรม “งานวันยุวเกษตรกรโลก” (Global 4-H Day) ในปีนี้ว่า สืบเนื่องมาจากการประชุม The 1st Global 4-H Network Summit 2014 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งที่ประชุมมีการรับรองกฎบัตรเครือข่ายยุวเกษตรกรโลก และประกาศปฏิญญากรุงโซล เพื่อการขับเคลื่อนงาน 4-H ร่วมกัน โดยกำหนดให้วันที่ 1 พฤศจิกายน ของทุกปี ถือเป็น “วันยุวเกษตรกรโลก (Global 4-H Day)” เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนงานยุวเกษตรกร (4-H) ของทุกประเทศทั่วโลกมีความเจริญก้าวหน้า ซึ่งประเทศไทยโดยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้มีการดำเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกรมาโดยตลอด และเล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้กำหนดจัดงานวันยุวเกษตรกรโลกขึ้น ในวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ภายใต้แนวคิด “4-H Go For Green” ที่มีความหมายถึง ยุวเกษตรกรไทยรักโลก รักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของโลกในปัจจุบัน ที่กำลังเผชิญกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภาคการเกษตรก็นับว่าเป็นส่วนสำคัญหนึ่งที่จะช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นได้

ยุวเกษตรกรไทยสุดอินเทรนด์...ส่งสัญญานปลุกคนเกษตรรุ่นใหม่ให้ใส่ใจสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด “4-H Go For Green” ในงานวันยุวเกษตรกรโลก (Global 4-H Day) “การจัดงานในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานยุวเกษตรกร (4-H) ของประเทศไทยให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้างแล้ว ยังมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของยุวเกษตรกร เพื่อให้สมาชิกยุวเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมกิจกรรม และยังถือเป็นการร่วมเฉลิมฉลองวันยุวเกษตรกรโลกไปพร้อมๆ กับประเทศสมาชิกที่มีการดำเนินงานยุวเกษตรกร (4-H) ทั่วโลกอีกด้วย ซึ่งการจัดงานในปีนี้ยังคงเป็นการจัดงานในรูปแบบใหม่ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยจัดกิจกรรมต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์ ถ่ายทอดสัญญาณจากกรมส่งเสริมการเกษตร ผ่านเฟซบุ๊กเพจประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรจะเข้ามามีส่วนร่วมผ่านระบบ zoom ในขณะที่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปก็สามารถรับชมและมีส่วนร่วมกับกิจกรรมได้ผ่านทางเฟซบุ๊ก ไลฟ์”

ยุวเกษตรกรไทยสุดอินเทรนด์...ส่งสัญญานปลุกคนเกษตรรุ่นใหม่ให้ใส่ใจสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด “4-H Go For Green” ในงานวันยุวเกษตรกรโลก (Global 4-H Day)
นางอุบล มากอง

นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรกร กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากกิจกรรมพิธีเปิดที่ตัวแทนยุวเกษตรกรจะได้นำยุวเกษตรกรทั่วประเทศร่วมกล่าวคำปฏิญาณตนแล้ว ยังมีการสาธิตกิจกรรมกลุ่มยุวเกษตรกร ภายใต้แนวคิด : “ 4-H Go For Green” ได้แก่ กิจกรรมการผลิตอาหารสัตว์ลดต้นทุน กิจกรรมจิตอาสาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมการขยายพันธุ์ไม้ประดับโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของภาคการเกษตร ที่ต้องการการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทำการเกษตรเพื่อให้มีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งการลดต้นทุนการผลิต การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และยังมีกิจกรรมการเสวนา หัวข้อ “ยุวเกษตรกรไทยรักโลก รักษ์สิ่งแวดล้อม” พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ชมการถ่ายทอดสัญญาณได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมกับการตอบปัญหาชิงรางวัลด้วยยุวเกษตรกรไทยสุดอินเทรนด์...ส่งสัญญานปลุกคนเกษตรรุ่นใหม่ให้ใส่ใจสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด “4-H Go For Green” ในงานวันยุวเกษตรกรโลก (Global 4-H Day)

รับชมการถ่ายทอดสัญญาน “งานวันยุวเกษตรกรโลก  Global 4-H Day” พร้อมกัน ในวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา เวลา 09.3012.00 น. ผ่านเฟซบุ๊กเพจ ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตรยุวเกษตรกรไทยสุดอินเทรนด์...ส่งสัญญานปลุกคนเกษตรรุ่นใหม่ให้ใส่ใจสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด “4-H Go For Green” ในงานวันยุวเกษตรกรโลก (Global 4-H Day) ยุวเกษตรกรไทยสุดอินเทรนด์...ส่งสัญญานปลุกคนเกษตรรุ่นใหม่ให้ใส่ใจสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด “4-H Go For Green” ในงานวันยุวเกษตรกรโลก (Global 4-H Day) ยุวเกษตรกรไทยสุดอินเทรนด์...ส่งสัญญานปลุกคนเกษตรรุ่นใหม่ให้ใส่ใจสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด “4-H Go For Green” ในงานวันยุวเกษตรกรโลก (Global 4-H Day) ยุวเกษตรกรไทยสุดอินเทรนด์...ส่งสัญญานปลุกคนเกษตรรุ่นใหม่ให้ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ยุวเกษตรกรไทยสุดอินเทรนด์...ส่งสัญญานปลุกคนเกษตรรุ่นใหม่ให้ใส่ใจสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด “4-H Go For Green” ในงานวันยุวเกษตรกรโลก (Global 4-H Day)
ยุวเกษตรกรไทยสุดอินเทรนด์…ส่งสัญญานปลุกคนเกษตรรุ่นใหม่ให้ใส่ใจสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด “4-H Go For Green” ในงานวันยุวเกษตรกรโลก (Global 4-H Day)
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated