ชาวเกษตรศาสตร์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ชาวเกษตรศาสตร์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ "ในหลวง ร. 9" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2564

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นำรองอธิการบดี และคณะผู้บริหาร วางพวงมาลา หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากนั้นกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และยืนสงบนิ่ง 89 วินาที โดยการจัดพิธีดังกล่าวดำเนินการตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และจัดขึ้นพร้อมกันในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคชาวเกษตรศาสตร์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ "ในหลวง ร. 9"ชาวเกษตรศาสตร์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ "ในหลวง ร. 9"ชาวเกษตรศาสตร์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ "ในหลวง ร. 9"

ดร.จงรัก ได้กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ความว่า พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระผู้ทรงเป็นฉัตรแก้ว และร่มโพธิ์ทองของแผ่นดินไทย ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ เปี่ยมด้วยทศพิธราชธรรม พระองค์ได้พระราชทานความสุขความเจริญ แก่เหล่าพสกนิกรในพระราชอาณาจักรของพระองค์ ตลอดรัชกาลอันยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของชาติไทย ทรงอุทิศพระราชหฤทัยและพระวรกาย เพื่อบรรเทาทุกข์ และขจัดความลำบากยากเข็ญ ของปวงพสกนิกร ทั้งในเมืองและในชนบทห่างไกล ทั่วแผ่นดินไทย มิได้ขาด ทรงสร้างคุณภาพชีวิตแก่ราษฎรทุกหมู่เหล่า บรรดาพระราชกรณียกิจใหญ่น้อยที่ทรงบำเพ็ญ บรรดาโครงการต่างๆ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และบรรดาสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ที่ได้ทรงคิดสร้าง ด้วยพระอัจฉริยภาพ และพระปรีชาสามารถ ล้วนเป็นไปเพื่อความสุข ของเหล่าพสกนิกรของพระองค์ทั้งสิ้น ในส่วนของพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระราชทานแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั้น พระองค์ได้เคยเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นพระมิ่งขวัญและทรงเป็นหลักชัย ให้แก่ชาวเกษตรศาสตร์เสมอมา อันเห็นได้จากพระราชานุสรณ์ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ล้วนเป็นสถานที่เคยเสด็จพระราชดำเนินมาประทับ เคยทรงดนตรี มีต้นนนทรีที่ทรงปลูก อันเป็นที่มาของงานที่ระลึกวันสำคัญของสถาบันแห่งนี้ ปวงข้าพระพุทธเจ้า ต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ จึงพร้อมใจกันขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายความจงรักภักดี ขอให้ดวงพระวิญญาณของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงอภิบาลคุ้มครองราชอาณาจักรไทย ประชาชนชาวไทยผู้เป็นพสกนิกรของพระองค์ให้มีความสงบสุข และความสันติสุข พระเกียรติคุณ และพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ยังสถิตในดวงใจของปวงชนชาวไทยและทั่วโลกตราบนิรันดร์ชาวเกษตรศาสตร์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ "ในหลวง ร. 9"ชาวเกษตรศาสตร์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ "ในหลวง ร. 9"

จากนั้นในเวลา 10.30 น. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณด้านบนเวทีอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นสถานที่ของศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 วันสุดท้ายของการให้บริการฉีดวัคซีน AZ เข็มที่ 2 ครบโดส โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองอธิการบดี คณบดี สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศ.พญ.โฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์ อธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คณบดี คณาจารย์ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เข้าร่วมพิธี และพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลือง โดยมีการอ่านทำนองเสนาะ“ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรำลึก” โดยนิสิตสาขาดนตรีไทย คณะมนุษยศาสตร์ จากนั้นดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ศ.พญ.โฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์ อธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำคณะผู้บริหารวางพานพุ่มดอกไม้สด หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และ ยืนสงบนิ่ง 89 วินาที ทั้งนี้ จิตอาสาภาคประชาชน และบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งปฏิบัติงาน ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 ได้ยืนสงบนิ่ง 89 วินาทีด้วย จากนั้นเป็นการฉายวีดิทัศน์ “จะจงรัก จอมจักริน” ธ สถิตในใจราษฎร์นิรันดร์ เป็นอันเสร็จพิธีชาวเกษตรศาสตร์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ "ในหลวง ร. 9"

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated