กรมประมง...ปั้น “เยาวชนนักเพาะเลี้ยง” สร้างเด็กรุ่นใหม่ให้เป็นเกษตรกรมืออาชีพ
กรมประมง...ปั้น “เยาวชนนักเพาะเลี้ยง” สร้างเด็กรุ่นใหม่ให้เป็นเกษตรกรมืออาชีพ

กรมประมง..โชว์ผลสำเร็จโครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรรุ่นใหม่ หลังผุดไอเดีย
ปั้น !! “เยาวชนนักเพาะเลี้ยง” ปีงบประมาณ 2564 ได้ถึง 756 ราย หนุนนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีไปใช้สร้างงาน สร้างรายได้ พร้อมปลูกฝังความภาคภูมิใจในการประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์
นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง กล่าวว่า ตามนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ต้องการจะยกระดับภาคการเกษตรให้สอดคล้องกับบริบทสังคมโลกในศตวรรษที่ 21 โดยมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนคนรุ่นใหม่มีความรู้และมีทักษะทางด้านการเกษตรมากขึ้น สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปต่อยอดพัฒนาการประกอบอาชีพ อีกทั้งเป็นการปลูกฝังค่านิยมให้มีความภาคภูมิใจในการเป็นเกษตรกรไทย กรมประมงจึงได้จัดทำโครงการเพื่อสร้างเยาวชนนักเพาะเลี้ยงเป็นกิจกรรมสำคัญของกรมประมงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564กรมประมง...ปั้น “เยาวชนนักเพาะเลี้ยง” สร้างเด็กรุ่นใหม่ให้เป็นเกษตรกรมืออาชีพ

สำหรับการดำเนินโครงการดังกล่าว กรมประมงได้มีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดต่าง ๆ แก่เยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15-24 ปี ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดในสังกัดกรมประมงทั้ง 42 แห่งทั่วประเทศ ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 โดยมีการให้ความรู้ทั้งในส่วนของภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ ตั้งแต่การเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำ การอนุบาลสัตว์น้ำ และการเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมตามศักยภาพของแต่ละพื้นที่ มีการฝึกฉีดฮอร์โมนเพื่อเร่งการตกไข่ของปลา การอนุบาลลูกปลา และการเลี้ยงปลา พร้อมนำศึกษาดูงานยังฟาร์มเกษตรกรตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จเพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการประกอบอาชีพและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยใช้แนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ผลปรากฏว่า มีเยาวชนสนใจเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนมากถึง 756 ราย ซึ่งเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจด้านการประกอบอาชีพด้านการประมง และบางส่วนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ถูกเลิกจ้างงานกลับสู่ภูมิลำเนา โดยกรมประมงได้มีการติดตามผลหลังการฝึกอบรม และส่งเสริมให้มีการนำองค์ความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพต่อไป

กรมประมง...ปั้น “เยาวชนนักเพาะเลี้ยง” สร้างเด็กรุ่นใหม่ให้เป็นเกษตรกรมืออาชีพทั้งนี้ กรมประมงได้สนับสนุนพันธุ์ปลาน้ำจืด อาทิ เช่น ปลานิล ปลาตะเพียนขาว เป็นต้น ให้เยาวชนรายละ
3,000 ตัว เพื่อนำไปเพาะเลี้ยงต่อยอดในการประกอบอาชีพเพื่อไว้บริโภคและจำหน่ายเป็นรายได้ในครัวเรือน หลังจากที่จบการฝึกอบรมตามหลักสูตรอีกด้วยกรมประมง...ปั้น “เยาวชนนักเพาะเลี้ยง” สร้างเด็กรุ่นใหม่ให้เป็นเกษตรกรมืออาชีพ

รองอธิบดีกรมประมง กล่าวเพิ่มเติมว่า จากผลการตอบรับโครงการฯ ที่ดีในปีงบประมาณ 2564 กรมประมงจึงได้ขยายผลการดำเนินโครงการฯ ต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ 2565 มีเป้าหมายในการสร้างเยาวชนนักเพาะเลี้ยงรุ่นใหม่เพิ่มอีกกว่า 400 ราย โดยเน้นการสร้างเยาวชนนักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดให้แก่เยาวชน ได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติและพัฒนาทักษะการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดทั่วประเทศ เพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมและส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดไปดำเนินการได้จริงจากการฝึกปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในชนิดที่ตนเองสนใจให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ เพื่อสร้างอาชีพประมงและสร้างรายได้ให้กับชุมชน และเชื่อมั่นว่าโครงการดังกล่าว จะเป็นการช่วยสร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจประกอบอาชีพทางด้านการประมงมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นโอกาสในการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของไทยให้มีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลกได้ในอนาคตต่อไปกรมประมง...ปั้น “เยาวชนนักเพาะเลี้ยง” สร้างเด็กรุ่นใหม่ให้เป็นเกษตรกรมืออาชีพกรมประมง...ปั้น “เยาวชนนักเพาะเลี้ยง” สร้างเด็กรุ่นใหม่ให้เป็นเกษตรกรมืออาชีพ

ทั้งนี้ สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง โทรศัพท์ 02 5790 8200 ในวันและเวลาราชการ

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated