เปิดใจ “หมอเจน” สัตวแพทย์หญิง “ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล” พร้อมนำความรู้มาพัฒนาการเลี้ยงปศุสัตว์ไทย
เปิดใจ “หมอเจน” สัตวแพทย์หญิง “ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล” พร้อมนำความรู้มาพัฒนาการเลี้ยงปศุสัตว์ไทย

สัตวแพทย์หญิง สุภธิรดา วงษ์จันฬา นิสิตเก่า KU 73 VET 77 ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2563 เผยถึงความรู้สึกซาบซึ้งใจในพระมหากรุณาธิคุณ และนำความรู้มาประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาการเลี้ยงปศุสัตว์ไทย โดยใช้หลักการ Zero waste

จากความมุ่งมั่นในการศึกษาเรียนรู้ และความตั้งใจที่จะไปเรียนต่อในสาขาโภชนศาสตร์สัตว์ ทางสัตวแพทย์ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ภายหลังสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาสัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 ของสัตวแพทย์หญิง สุภธิรดา วงษ์จันฬา หรือ “คุณหมอเจน” ก็ประสบผลสำเร็จตามความตั้งใจ สัตวแพทย์หญิง สุภธิรดา วงษ์จันฬา เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2563 และได้มีโอกาสเข้าเฝ้า ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อต่างประเทศ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา

เปิดใจ “หมอเจน” สัตวแพทย์หญิง “ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล” พร้อมนำความรู้มาพัฒนาการเลี้ยงปศุสัตว์ไทย
สัตวแพทย์หญิง สุภธิรดา วงษ์จันฬา

สัตวแพทย์หญิง สุภธิรดา วงษ์จันฬา ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2563 กล่าวด้วยความปลาบปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณว่า รู้สึกดีใจ ภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งกับวงศ์ตระกูลและตนเอง ที่ได้รับพระราชทานทุนอานันทมหิดล ในครั้งนี้ เพราะถือว่าได้เข้าใกล้ความฝันและความสำเร็จไปอีกก้าว อีกทั้งรู้สึกซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งมูลนิธิอานันทมหิดลขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาชั้นสูง ด้วยการพระราชทานทุน ให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศไทย ผู้มีคุณสมบัติดีเด่นทั้งด้านวิชาการและคุณธรรม ไปศึกษาต่อในสาขาวิชาอันจะเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ แล้วนำกลับมาถ่ายทอดแก่ชนรุ่นหลัง เป็นการรับใช้ชาติบ้านเมือง ตลอดจนช่วยในการพัฒนาประเทศ  ดังนั้น ตนจึงยึดถือวัตถุประสงค์หลักของมูลนิธิอานันทมหิดลเป็นแนวทางในการพัฒนาความสามารถและศักยภาพตัวเองให้มากขึ้นในทุกๆ วัน เพื่อให้เป็นบุลคลที่มีคุณภาพและพร้อมที่จะนำองค์ความรู้ที่ตัวเองมี มาใช้เพื่อพัฒนาสังคมไทยต่อไปในอนาคต

“เจนมีความมุ่งมั่นที่จะไปเรียนเพื่อนำเอาทักษะและองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เจนจะได้รับในต่างประเทศ มาประยุกต์ใช้กับการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจในประเทศไทย และเจนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เจนจะได้เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้วงการวิชาชีพสัตวแพทย์ไทยมีความก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป และสามารถที่จะแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ในตลาดโลกได้มากยิ่งขึ้น จากประสบการณ์การทำงาน เจนได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกี่ยวกับเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะที่เพิ่มขึ้น ซึ่งปัญหานี้ก็ได้ส่งผลกระทบในวงกว้าง จึงอยากไปศึกษาต่อและทำงานวิจัยเกี่ยวกับอาหารทดแทนยาปฏิชีวนะ รวมไปถึงอาหารที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพสัตว์ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์ และช่วยแก้ปัญหาโรคบางโรคที่พบในประเทศไทยด้วย”

เปิดใจ “หมอเจน” สัตวแพทย์หญิง “ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล” พร้อมนำความรู้มาพัฒนาการเลี้ยงปศุสัตว์ไทย
Graduate Group of Animal Biology, University of California, Davis (UC Davis)

สัตวแพทย์หญิง สุภธิรดา วงษ์จันฬา ได้เดินทางไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก สาขาโภชนศาสตร์สัตว์ ทางสัตวแพทย์ ที่ Graduate Group of Animal Biology, University of California, Davis (UC Davis) ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเรียนเกี่ยวกับโภชนาการสำหรับสัตว์ เพื่อสุขเสริมสุขภาพองค์รวมของสัตว์ นับว่าเป็นสาขาที่มีความจำเป็นต่อวงวิชาชีพทางสัตวแพทย์ อีกทั้งสัตวแพทย์ที่จบทางด้านนี้โดยตรงยังมีจำนวนน้อย ไม่เพียงพอกับความต้องการในประเทศ พร้อมกับได้น้อมนำพระราชดำรัส ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้รับเมื่อครั้งได้เข้าเฝ้าฯเพื่อกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อต่างประเทศ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เป็นธงชัยและเป็นขวัญกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ต่อไป โดยทรงรับสั่งให้นำองค์ความรู้ที่ได้ร่ำเรียนในต่างประเทศมาประยุกต์ใช้กับวงการเกษตรกรรม เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทย และช่วยพัฒนาการเลี้ยง ปศุสัตว์ไทยให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป รวมถึงพัฒนาเพื่อช่วยลดขยะที่เกิดจากการเลี้ยงสัตว์ โดยใช้หลักการ Zero waste มาร่วมประยุกต์ใช้ในการเลี้ยงสัตว์

“เจนอยากเข้ามาเป็นส่วนช่วยเสริมกำลังบุคลากรที่ทำงานทางด้านโภชนศาสตร์ และเมื่อเรียนจบแล้ว ก็มีความตั้งใจที่จะกลับมาทำงานที่ประเทศไทย และตั้งเป้าหมายที่จะทำวิจัยเกี่ยวกับโภชนาการสำหรับสัตว์ โดยเฉพาะการค้นหาสารอาหารที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพสัตว์โดยรวม ช่วยให้สัตว์มีสุขภาพที่ดีขึ้นและช่วยลดการใช้ยาปฏิชีวนะในสัตว์ด้วย อยากเป็นคนออกแบบและคิดค้นอาหารเสริมสุขภาพให้สัตว์กินเพื่อให้สัตว์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตสัตว์ เพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในประเทศได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น” สัตวแพทย์หญิง สุภธิรดา วงษ์จันฬา กล่าว

เปิดใจ “หมอเจน” สัตวแพทย์หญิง “ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล” พร้อมนำความรู้มาพัฒนาการเลี้ยงปศุสัตว์ไทย

ประวัติ สัตวแพทย์หญิง สุภธิรดา วงษ์จันฬา ชื่อเล่น เจน อายุ 26 ปี  จบปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาสาขาสัตวแพทยศาสตร์ จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 ปัจจุบันทำงานในตำแหน่ง Technical product advisor ฝ่ายวิชาการ กลุ่มบริษัท Smart vet เป็นผู้ได้รับทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2563

(ข่าวโดย ผกามาศ ธนพัฒนพงศ์ / นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / 6 กันยายน 2564)

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated