สสก. 3 จ.ระยอง จัดเวทีเรียนรู้ระดับเขตแบบก้าวทันสถานการณ์ ยุค New Normal
สสก. 3 จ.ระยอง จัดเวทีเรียนรู้ระดับเขตแบบก้าวทันสถานการณ์ ยุค New Normal

สสก.3จ.ระยอง ปรับกลยุทธ์เสริมสร้างระบบงานส่งเสริมการเกษตรอย่างต่อเนื่อง ใช้ระบบออนไลน์ Zoom Meeting เชื่อมโยงองค์ความรู้ AIC สู่ ศพก. เปิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกัน เพื่อการผลิตที่ดีมีคุณภาพไม่สะดุด

นายปิยะ สมัครพงศ์
นายปิยะ สมัครพงศ์

นายปิยะ สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง (สสก.3) เปิดเผยว่า สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (RW) ครั้งที่ 2/2564 ในระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมาผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นโครงการนำร่อง การเชื่อมโยงองค์ความรู้ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จังหวัดชลบุรี พร้อมนำเสนอกิจกรรมเด่นและถ่ายทอดความรู้ระหว่างกันในประเด็น Challenge ของแต่ละจังหวัดที่ได้นำไปขับเคลื่อนการทำงาน  นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ และการบรรยายความรู้เรื่องการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) โดย อาจารย์อนุภาพ พันชำนาญ ซึ่งเป็นการต่อยอดความคิดออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ ที่เจ้าหน้าที่สามารถถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อีกด้วย

messageImage_1629277302864

messageImage_1629253926118

“การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (RW) ครั้งที่ 2/2564 นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในระดับเขต จังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการ และหน่วยงานวิชาการในพื้นที่ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และวางแผนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างต่อเนื่อง เป็นเวทีการเชื่อมโยงโครงการและวิชาการภายในกรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานทางวิชาการต่างๆ ในพื้นที่ นำเสนอผลงานส่งเสริมการเกษตรของแต่ละจังหวัด รวมทั้งการสรุปผลและถอดองค์ความรู้จากการดำเนินงาน บุคลากรที่เข้าร่วมการสัมมนาประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรจังหวัดภาคตะวันออก เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการในกำกับดูแล และเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง จำนวนทั้งหมด 60 คน เข้ารับการสัมมนา” นายปิยะ กล่าว

messageImage_1629272149193

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรมีแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้บุคลากรของกรมส่งเสริมการเกษตร ใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงาน โดยยึดแนวนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นสำคัญ ร่วมกับภารกิจหลักของหน่วยงาน และงานในพื้นที่ควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กร ระบบการทำงานส่งเสริมการเกษตร และพัฒนาบุคลากร เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งของเครือข่าย และบูรณาการทำงานทุกภาคส่วน โดยมุ่งหวังให้เกษตรกรได้รับการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน พัฒนาการประกอบอาชีพการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพียงพอ มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองได้ ตลอดจนมีความมั่นคงในอาชีพการเกษตร อันจะส่งผลต่อเนื่องให้เกิดความยั่งยืนของภาคการเกษตรซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของงานส่งเสริมการเกษตร

477318

เนื่องจากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID – 19 ที่ต้องปรับวิธีการทำงานสู่ความปกติใหม่ (New Normal) ด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ มาประยุกต์ใช้ นับตั้งแต่รูปแบบ ตลอดถึงวิธีการทำงาน รวมไปถึงการสื่อสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในประเด็นต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีความสอดคล้องเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ ตามแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรที่ไม่สะดุดและขาดตอน ดังนั้น สสก. 3 จ.ระยอง จึงได้จัดสัมมนาบุคลากรเพื่อให้การดำเนินงานในการส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกร ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตรได้เดินหน้าต่อไป โดยมีนายปิยะ สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยองเป็นประธาน และนางนลทวรรณ มากหลาย ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดสัมมนาฯ ครั้งนี้

messageImage_1629348516077

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated