ธ.ก.ส. คว้ารางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศและจังหวัด

ธ.ก.ส. คว้ารางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2564 จัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่ง ธ.ก.ส. สาขาสกลนคร ได้รับรางวัลระดับประเทศ และอีก 192 สาขา ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับจังหวัด สะท้อนการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย รวมถึงสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีมาตรฐาน

นายสันติ เจริญสุข รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามที่ ธ.ก.ส. ได้เข้าร่วมโครงการสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2564 ซึ่งจัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อให้สถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายมีระบบการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี เพื่อก้าวสู่ระบบมาตรฐานสากล รวมทั้งได้รับการเชิดชูเกียรติและเป็นองค์กรต้นแบบด้านความปลอดภัยฯ ให้กับสถานประกอบกิจการกิจการอื่น ๆ

ธ.ก.ส. คว้ารางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศและจังหวัด
นายสันติ เจริญสุข

โดยในปีนี้เป็นปีแรกที่ ธ.ก.ส. ส่งประกวดในระดับประเทศ และสาขาสกลนคร ได้รับรางวัล เกียรติบัตร (ทอง) ระดับประเทศ อีกทั้ง ธ.ก.ส. สาขา อีกจำนวน 192 สาขา ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับจังหวัด ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการมุ่งเน้นให้มีการบริหารจัดการและมีการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด

สำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลนั้น สถานประกอบกิจการต้องไม่มีการถูกดำเนินคดีด้านความปลอดภัยในการทำงานทุกกรณี ไม่มีลูกจ้างประสบอันตรายจากการทำงานถึงขั้นเสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือสูญเสียอวัยวะบางส่วน ในระยะเวลาที่กำหนด มีอัตราการประสบอันตรายจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานเกิน 3 วัน ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 โดยผลการเปรียบเทียบอัตราการประสบอันตรายจากการทำงานถึงขั้น หยุดงานเกิน 3 วัน และมีการจัดตั้งชมรมจิตอาสาสร้างวินัยและวัฒนธรรมความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ และคลินิกความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated