กลุ่มอินทรีย์ เตรียมเฮ เกษตรฯ ชง จ่ายเงินอุดหนุนกว่า 917 ล้าน
กลุ่มอินทรีย์ เตรียมเฮ เกษตรฯ ชง จ่ายเงินอุดหนุนกว่า 917 ล้าน

นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานของโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ว่า ปัจจุบันมีเกษตรกรได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์แล้ว 2,259 กลุ่ม 43,399 ราย 466,646.90 ไร่ และคาดว่าจะมีเกษตรกรที่จะได้รับการรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์เพิ่มขึ้นในปี 2565 จำนวน 2,394 กลุ่ม 50,442 ราย 377,933.25 ไร่ โดยในปี 2560 – 2564 กรมการข้าวจะต้องจ่ายเงินอุดหนุนเป็นจำนวน 7,418.21 ล้านบาทซึ่งกรมการข้าวได้จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่เกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและมีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนไปแล้ว เมื่อปี 2560 (T1, T2) จำนวน 379.35 ล้านบาท ในปี 2561 (T1, T2, T3) ได้จ่ายเงินอุดหนุนให้เกษตรกรไปแล้ว จำนวน 1,154.65 ล้านบาท

กลุ่มอินทรีย์ เตรียมเฮ เกษตรฯ ชง จ่ายเงินอุดหนุนกว่า 917 ล้าน

อธิบดีกรมการข้าว กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของปี 2562 (T1, T2, T3) นั้น เดิมจะมีเกษตรกรที่จะได้รับเงินอุดหนุนทั้งหมดคิดเป็นจำนวน 2,122.79 ล้านบาท โดยกรมการข้าวได้ดำเนินการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่เกษตรกรไปแล้วจำนวน 1,202.69 ล้านบาท ซึ่งยังเหลือจำนวนเงินที่ยังต้องจ่ายให้เกษตรกรอีก 917.80 ล้านบาท โดยเงินจำนวนดังกล่าวจะมีการจ่ายให้เกษตรกร โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1. งบประมาณที่กรมการข้าวได้รับการจัดสรรมาแล้วจำนวน 47 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงรอให้สำนักงบประมาณอนุมัติเปลี่ยนแปลงปรับแผนการใช้จ่ายจากงบดำเนินงาน ไปเป็นงบใช้จ่ายเงินอุดหนุนให้กับเกษตรกร ซึ่งหากได้รับการอนุมัติจากสำนักงบประมาณแล้ว กรมการข้าวจะนำเงินในส่วนนี้ไปจ่ายให้เกษตรกรไปพลางก่อน 2. งบประมาณที่มาจากงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็นปี พ.ศ. 2564 โดยในขณะนี้อยู่ในขั้นตอนรอให้ทางคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติขอใช้งบประมาณ ซึ่งหากได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว กรมการข้าวจะเร่งดำเนินการจ่ายเงินอุดหนุนในส่วนที่เหลือให้กับเกษตรกรให้ครบตามจำนวน นอกจากนั้นในปี 2563 (T2,T3) กรมการข้าวต้องจ่ายเงินอุดหนุนให้เกษตรกร จำนวน 2,239.02 ล้านบาท โดยจะใช้งบประมาณปี 2565 และงบที่จะต้องขอเพิ่มเติมต่อไป

กลุ่มอินทรีย์ เตรียมเฮ เกษตรฯ ชง จ่ายเงินอุดหนุนกว่า 917 ล้าน
นายณราวุฒิ ปิยโชติสกุลชัย

นายณราวุฒิ ปิยโชติสกุลชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว เปิดเผยว่า กรมการข้าวได้ดำเนินการโครงการคู่ขนาน เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตข้าวที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีตลาดรองรับ ทั้งในและต่างประเทศ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยได้มีการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ปี 2563/64 เชื่อมโยงตลาดประชารัฐระดับชุมชน/จังหวัดปี 2563/64 ซึ่งมีการดำเนินงานจับคู่ซื้อขายข้าวอินทรีย์ จำนวน 30 จังหวัด ที่มีมูลค่าที่รับซื้อผลผลิตถึง 6,702,300 บาท นอกจากนั้นยังมีการเชื่อมโยงตลาดส่งออกข้าวอินทรีย์ไปต่างประเทศ ปี 2563/64 ที่ได้รับการจัดสรรโควตาโดย EU ในการส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรปให้ผู้ประกอบการค้าข้าวที่เข้าร่วมโครงการฯ จากกระทรวงพาณิชย์ จำนวน 1,700 ตัน  โดยกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้สนับสนุนด้านตลาดและประชาสัมพันธ์ และ มีธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตรให้การสนับสนุนสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ ให้กับกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร

กลุ่มอินทรีย์ เตรียมเฮ เกษตรฯ ชง จ่ายเงินอุดหนุนกว่า 917 ล้าน
เกษตรอินทรีย์

กรมการข้าวได้ ดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์มาตั้งแต่ปี 2560 – ปัจจุบัน ภายใต้นโยบายการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวและรายได้ของเกษตรกร และบริหารจัดการข้าวตลอดห่วงโซ่อุปทาน ภายใต้กรอบวงเงินกว่า 9.6 พันล้านบาท โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ให้ได้ 1 ล้านไร่ ในปี 2564 โดยแบ่งเป้าหมายพื้นที่ส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ที่เข้าร่วมใหม่ในแต่ละปี คือ ปีที่ 1 (ปี 2560) 300,000 ไร่ ปีที่ 2 (ปี 2561)  300,000 ไร่ และปีที่ 3 (ปี 2562) 400,000 ไร่ โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินอุดหนุนเพื่อชดเชยรายได้จากการผลิตข้าวที่ได้ผลผลิตลดลงในระยะเริ่มต้นของการผลิตระบบอินทรีย์ ต่อเนื่อง 3 ปีไม่เกินรายละ 15 ไร่ แบ่งเป็นเกษตรกรที่ผ่านการประเมินเตรียมความพร้อม (T1) ไร่ละ 2,000 บาท เกษตรกรที่ผ่านการประเมินระยะปรับเปลี่ยน (T2) ไร่ละ 3,000 บาท และเกษตรกรที่ได้รับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ Organic Thailand (T3) ไร่ละ 4,000 บาท

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated