อธิการบดี ม.เกษตรศาสตร์ มอบนโยบาย KU 3S : survival, sufficiency, sustainability ช่วยเหลือประชาชนรอบมหาวิทยาลัยและวิทยาเขต
อธิการบดี ม.เกษตรศาสตร์ มอบนโยบาย KU 3S : survival, sufficiency, sustainability ช่วยเหลือประชาชนรอบมหาวิทยาลัยและวิทยาเขต

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19  รอบที่ 3 เมื่อต้นเดือนเมษายน 2564 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลามากกว่า 4 เดือน ทำให้มีการแพร่เชื้อกันอย่างกว้างขวางนั้น

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำหรับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปัจจุบัน มีผู้ติดเชื้อโควิด 19 เกือบ 500 คน เป็นนิสิต 421 คน จากจำนวนนิสิตทั้งสิ้น 72,155 คน คิดเป็น ร้อยละ 0.58 โดยเฉพาะในระยะหลัง ส่วนใหญ่ ติดจากในครอบครัว และที่พักอาศัย นิสิตส่วนมาก

จะมีอาการค่อนข้างน้อย จึงเข้าระบบ home isolation และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เร่งส่ง กล่อง KU help health เพื่อช่วยบรรเทา ดูแลสุขภาพและรักษาอาการผู้ติดเชื้อ พร้อมทั้งมีระบบติดตามสุขภาพกายและสุขภาพใจของผู้ติดเชื้อซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อตัวนิสิต แล้วยังเป็นประโยชน์ต่อคนในครอบครัว ซี่งพบว่าในกรณีของนิสิต มีการติดเชื้อทั้งครอบครัวอธิการบดี ม.เกษตรศาสตร์ มอบนโยบาย KU 3S ช่วยเหลือประชาชน

ดร.จงรัก กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ที่น่าเป็นห่วงเนื่องจากการระบาดค่อนข้างยาวนาน ทำให้ประชาชนที่มีรายได้น้อยหรือไม่มีรายได้ ลำบากในการดำรงชีพ ตนได้มอบนโยบายให้ทุกส่วนงาน ทุกคณะวิทยาเขต ช่วยเหลือประชาชน ที่อาจจะขาดรายได้ ทำให้ ขาดแคลนอาหาร โดยเฉพาะผู้ที่เจ็บป่วยหรือตกงาน จึงถือเป็นภารกิจเร่งด่วนช่วยเหลือในระยะสั้น ที่ทุกวิทยาเขต ได้นำอาหาร น้ำดื่ม นมเกษตร ยารักษาโรค และสิ่งของจำเป็นพื้นฐานต่อการดำรงชีวิตไปมอบแก่ประชาชน เด็ก และผู้สูงวัยที่อยู่ที่บ้านตามชุมชนต่างๆ รอบมหาวิทยาลัย และวิทยาเขต และถ้าบุคคลเหล่านั้นสามารถออกมาปฏิบัติงานได้ ก็อาจจะหาทางจ้างงานในระยะสั้นๆ เพื่อแบ่งเบาความเดือดร้อนของประชาชนรอบมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อพาประชาชนรอด KU พารอด สอดรับกับโครงการ อว. พารอด หรือ survivalอธิการบดี ม.เกษตรศาสตร์ มอบนโยบาย KU 3S ช่วยเหลือประชาชน

การช่วยเหลือประชาชนในระยะกลาง ทุกส่วนงานของ มก. จะต้องเร่งให้ความรู้ในการพัฒนาอาชีพในทั้งการเกษตร เลี้ยงสัตว์ และสัตว์น้ำ การแปรรูปผลิตผลและผลิตภัณฑ์ การดูแลสวนและต้นไม้ การทำอาหาร ศิลปะ หัตถกรรม การค้าขาย การตลาดออนไลน์  เทคโนโลยี และ digital เพื่อช่วยประชาชน ให้แข็งแรงขึ้นอย่างพอเพียง หรือ sufficiencyอธิการบดี ม.เกษตรศาสตร์ มอบนโยบาย KU 3S ช่วยเหลือประชาชน

สำหรับระยะยาว เร่งพัฒนานวัตกรรม และ ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนอาชีพ หรือพัฒนาทักษะให้สูงขึ้น reskill, upskill and new skill ให้ประชาชน ให้เป็นคนไทยที่แข่งขันได้บนพื้นฐานของประเทศ ทั้ง BCG,  innovation, value added อย่างแบ่งปัน sharing และ ยั่งยืน คือ sustainability

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated