สสก.1 จ.ชัยนาท โชว์ผลงานศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท วิจัยระบบควบคุมสภาพภูมิอากาศร่วมกับการใช้งานระบบน้ำอัจฉริยะสำเร็จ พร้อมสั่งขยายผลสู่เกษตรกร 11 จังหวัด แล้วกว่า 743 ราย ชี้เป็นนวัตกรรมใหม่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพผลิตพืช ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน

นายวีระชัย เข็มวงษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท (สสก.1)  เปิดเผยว่า ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เป็นหน่วยงานในสังกัด สสก.1 จ.ชัยนาท ที่มีบทบาทภารกิจในการศึกษา วิเคราะห์ ทดสอบ วิจัยประยุกต์ เทคโนโลยีด้านวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบการเกษตรให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ และเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาการเกษตรด้วยเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมเกษตรเพื่อใช้ในงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร พร้อมกันนี้ยังให้บริการปรึกษา แนะนำ ออกแบบ ซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบงานทางเทคนิคด้านวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาอาชีพการเกษตร

นายวีระชัย เข็มวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนา
นายวีระชัย เข็มวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนา

ดร.วิไลวรรณ สอนพูล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท กล่าวเพิ่มเติมว่า “ทางศูนย์ฯการศึกษาทดสอบการออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมสภาพภูมิอากาศร่วมกับการใช้งานระบบน้ำอัจฉริยะสำหรับปลูกผักยกแคร่ ในพื้นที่จังหวัดชัยนาทเป็นหนึ่งในผลงานศึกษาวิจัยที่ประสบความสำเร็จ และยังประโยชน์ให้กับเกษตรกร ซึ่งดำเนินการภายใต้วัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาเกี่ยวกับการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอากาศในโรงเรือนปลูกผักยกแคร่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ เช่น เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ เข้ามาปรับใช้ร่วมกับระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย หรือ เทคโนโลยี IoT เพื่อใช้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอากาศในโรงเรือน ”

ดร.วิไลวรรณ กล่าวต่อไปว่า การออกแบบและพัฒนาของศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ได้เกิดผลสำเร็จใน 2 ระบบที่สำคัญ คือ หนึ่ง ระบบควบคุมสภาพภูมิอากาศทำหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพันธ์ในอากาศ ถ้าอุณหภูมิและความชื้นสัมพันธ์สูงกว่าค่าที่กำหนด จะสั่งการให้ระบบพ่นหมอกและพัดลมทำงาน เพื่อควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับความต้องการของพืชที่เรากำหนดค่าไว้ และ สอง ระบบควบคุมการให้น้ำอัจฉริยะ ทำหน้าที่ตรวจวัดความชื้นในดิน ถ้าความชื้นในดินมีปริมาณน้อยพืชไม่สามารถนำน้ำไปใช้ในการเจริญเติบโตได้ จะสั่งการเปิดระบบน้ำให้แก่พืชที่ปลูก และเมื่อความชื้นได้ตามค่าที่กำหนดแล้วจะสั่งปิดระบบการให้น้ำ

S__22708230

“จากระบบดังกล่าวสามารถช่วยให้เกษตรกรสามารถควบคุมสภาพภูมิอากาศ อุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ให้เหมาะสมกับการปลูกพืช โดยเมื่อกำหนดค่าอุณหภูมิต่ำสุด 35  และสูงสุด 37 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุดร้อยละ 40 สูงสุดร้อยละ 80 ซึ่งระบบควบคุมสภาพภูมิอากาศภายในโรงเรือนสามารถควบคุมค่าอุณหภูมิตามที่กำหนดไว้ในโปรแกรมได้ โดยค่าอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 36.04 องศาเซลเซียส ในช่วงกลางวัน และความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศเฉลี่ยต่ำสุด ร้อยละ 65.75 ทั้งหมดนี้จึงนับเป็นอีกหนึ่งการศึกษาวิจัยที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตผักให้กับเกษตรได้เป็นอย่างดี”

นายวีระชัย กล่าวทิ้งท้ายว่า ดังนั้น สสก.1 จ.ชัยนาท จึงได้มอบหมายให้ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ได้ดำเนินการขยายผลถ่ายทอดความรู้ไปยังเกษตรกรและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก รวม 11 จังหวัด มีเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดมากกว่า 743 ราย เพื่อนำไปใช้ในการสร้างอาชีพและรายได้อย่างมั่นคง สำหรับเกษตรกรหรือประชาชนทั่วไปสนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท โทรศัพท์ 0-5647-6596 หรืออีเมล์ aepd01@gmail.com

S__22708227

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated