มังคุดใต้ทะลัก..เกษตรนครฯร่วมมือทุกภาคส่วน..ผู้ว่าฯประกาศ 5 มาตรการ เร่งกระจายผลผลิตเร็วที่สุด
มังคุดใต้ทะลัก..เกษตรนครฯร่วมมือทุกภาคส่วน..ผู้ว่าฯประกาศ 5 มาตรการ เร่งกระจายผลผลิตเร็วที่สุด

นายนิพนธ์ สุขสะอาด เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า จังหวัดนครศรีธรรมราชมีพื้นที่ปลูกมังคุด ประมาณ 96,000 ไร่ เกษตรกร จำนวน 30,199 ราย โดยในปี 2564 ผลผลิตมังคุดจังหวัดนครศรีธรรมราช  แบ่งเป็นผลผลิตในฤดูจำนวน 57,000 ตัน เกรดส่งออกจำนวน 30,000 ตัน บริโภคภายในประเทศจำนวน 17,000 ตัน และที่เหลือเป็นมังคุดตกเกรดจำนวน 10,000 ตัน ผลผลิตออกสู่ตลาดในช่วงเดือนมิถุนายน – ตุลาคม 2564 และจะออกมากที่สุดในเดือนสิงหาคม 2564 ขณะนี้เก็บเกี่ยวไปแล้วประมาณ 17,000 ตัน จากผลการประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนมังคุด 5 มาตรการ ประกอบด้วย 1) ออกประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราชกำหนดให้ล้ง/จุดรับซื้อผลผลิตมังคุดปิดป้ายราคารับซื้อที่ชัดเจนโดยอ้างอิงราคาที่พาณิชย์จังหวัดประกาศทุกวัน 2) ผ่อนปรนการกักตัวและการตรวจคัดกรองแรงงานจากภาคตะวันออกให้เข้ามาเป็นแรงงานเก็บเกี่ยว คัดแยกเกรดและการขนส่งมังคุด ทั้งนี้อยู่ภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุข 3) ขอรับสนับสนุนแรงงานเสริมจากกองทัพภาคที่ 4 กองอาสารักษาดินแดน เข้ามาช่วยเหลือ ด้านแรงงาน กรณีแรงงานไม่พอ 4 ) ขอสนับสนุนงบประมาณค่าบริหารจัดการเปิดจุดรับซื้อ กิโลกรัมละ 3 บาท จากคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) และ 5) ขอสนับสนุนงบประมาณกล่องบรรจุภัณฑ์มังคุดเพื่อส่งเสริมการขายแบบออนไลน์ และตะกร้าหูเหล็กสำหรับการคัดเกรดมังคุดมังคุดใต้ทะลัก..เกษตรนครฯร่วมมือทุกภาคส่วน

นายนิพนธ์ สุขสะอาด เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่พบเกษตรกร
นายนิพนธ์ สุขสะอาด เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่พบเกษตรกร

ในส่วนของสำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการมังคุดครบวงจร ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช บริหารจัดการข้อมูลผลผลิตมังคุดเป็นรายวัน เพื่อขับเคลื่อนมาตรการทั้ง 5 มาตรการ โดยทุกอำเภอต้องรายงานปริมาณผลผลิตที่เก็บเกี่ยว ราคาที่กำหนด บริหารจัดการแรงงานและตู้สินค้าบริการข้อมูล การรับออร์เดอร์ออนไลน์ และสรุปปัญหาอุปสรรคเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชทราบ นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการส่งเสริมเกษตรกรให้กลุ่มแปลงใหญ่มังคุด วิสาหกิจชุมชนมังคุด ซึ่งเป็นผู้ผลิตมังคุดคุณภาพดีเป็นแกนนำ ในการรวมกลุ่มเพื่อรับซื้อมังคุดจากเกษตรกรรายย่อยและคัดเกรดส่งจำหน่ายให้ล้ง/จุดรับซื้อโดยตรง และประสานหาตลาดภายในประเทศเป็นการเร่งด่วน รวมทั้งยังได้มีการประมูลแบบลาน โดยการนำรถขนมังคุดมาเปิดประมูลให้กับพ่อค้าที่สนใจมารับซื้อ และมีตัวแทนเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ช่วยกันตรวจสอบคุณภาพ ซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมามังคุดใต้ทะลัก..เกษตรนครฯร่วมมือทุกภาคส่วน

ทั้งนี้ การดำเนินการสนับสนุนแรงงานเสริมจากกองทัพภาคที่ 4 กองอาสารักษาดินแดน การจัดซื้อกล่องกระดาษจำนวน 1 แสนใบ และตะกร้าหูเหล็ก จำนวน 3 หมื่นใบ สามารถดำเนินการได้แล้ว ซึ่งคาดว่าในเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นช่วงที่มังคุดออกสู่ตลาดมากที่สุด มาตรการทั้ง 5 มาตรการ สามารถกระจายผลผลิตออกนอกพื้นที่ได้เร็วที่สุดมังคุดใต้ทะลัก..เกษตรนครฯร่วมมือทุกภาคส่วนมังคุดใต้ทะลัก..เกษตรนครฯร่วมมือทุกภาคส่วน

(อ้างอิงข่าวจาก พีรมณฑ์, กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร และ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช)

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated