สสก.3 จ.ระยอง เตรียมความพร้อม จนท. สร้างเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลง ตามนโยบาย กระทรวงเกษตรฯ ด้วยรูปแบบและแนวทางที่ง่ายต่อความเข้าใจให้กับเกษตรกร ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป จากวิทยากรผู้มีความรู้และประสบการณ์ ให้เกษตรกรนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแปลงใหญ่ต่อไป

นายปิยะ สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เปิดเผยว่า ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ที่ยึดพื้นที่เป็นหลักในการดำเนินงานในลักษณะบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมๆ ไปกับการร่วมมือร่วมใจของเกษตรกรที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มการผลิต โดยมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผู้จัดการแปลง บริหารจัดการพื้นที่ ในทุกกิจกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีนโยบายให้มีการถ่ายโอนภารกิจผู้จัดการแปลง ให้กับเกษตรกร

นายปิยะ สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง
นายปิยะ สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง

โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลง เพื่อให้มีการบริหารจัดการร่วมกัน และให้เกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการดำเนินงาน ผลักดันให้เกษตรกรรวมกลุ่มในการผลิตเพื่อร่วมกัน จัดหาปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพดีราคาถูก อาทิ พันธุ์ ปุ๋ย และการใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสม เพื่อลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตลอดจนการจัดการด้านการตลาด

เพื่อให้บรรลุตามนโยบายนี้ สสก.3 ระยอง จึงได้จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับเขต (เขต 3) ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ (Application Zoom) เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม สสก.3 จ.ระยอง เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการขับเคลื่อนและวางแผนการดำเนินงานเครือข่ายแปลงใหญ่และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ในภาคตะวันออก โดยมี นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นางนลวรรณ มากหลาย ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นางสาวอิสรี เก่งนอก นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ผู้แทนประธาน ศพก.จังหวัดระยอง และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานแปลงใหญ่ ศพก. จากสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุม

S__18874418

“ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขของเครือข่าย ศพก. แปลงใหญ่ในแต่ละจังหวัด ในการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายในภาคตะวันออก จากนั้นได้มีการพูดถึงแนวทางในการอบรมเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแปลงใหญ่ทั้ง 9 จังหวัดในภาคตะวันออก เพื่อหารูปแบบและแนวทางในการอบรมเกษตรกรให้เป็นผู้จัดการแปลง พร้อมทั้งพัฒนาเกษตรเป็นผู้จัดการแปลง โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป จากวิทยากรผู้มีความรู้ประสบการณ์ในการพัฒนา ตลอดถึงผู้จัดการแปลง” นายปิยะ กล่าว

S__18874416

ทั้งนี้ จะให้มีการฝึกปฏิบัติ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการพัฒนาเป็นวิทยากร ในการอบรม ให้กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกร ทั้งหมด 172 ราย เพื่อเป็นการสร้างเครือข่าย พัฒนาเกษตรกรให้เป็นผู้จัดการแปลงและสามารถทำหน้าที่เป็นผู้จัดการแปลงได้ อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวิเคราะห์ วางแผน บริหารจัดการกลุ่มในการทำการผลิต การตลาด และทุกๆ กิจกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน พร้อมทั้งสามารถนำความรู้เทคนิคต่างๆ ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวกในการพัฒนาแปลงใหญ่ต่อไป

S__18874415

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated